Als onderneming die bekommerd is om de plaats die zij inneemt in de maatschappij, integreert AG Insurance sociale, economische en milieu-aspecten in zijn beleid en activiteiten. Verschillende domeinen zijn hierbij betrokken: gebouwen, human resources, producten, beleggingsbeleid, maatschappelijke ondersteuning.

Gebouwen en faciliteiten

​We willen onze gebouwen beheren met respect voor het milieu door ons duurzaam te engageren.
Zo hebben we al tal van initiatieven genomen om het energieverbruik van de gebouwen te verminderen (warmterecuperatiesystemen, LED-verlichting, aanwezigheidsdetectoren…).
 
Wat het papierverbruik betreft, voert AG Insurance  een permanente Paper Challenge onder zijn medewerkers, om hen aan te moedigen hun papierverbruik te verminderen. Het ‘clean desk’ concept in de nieuwe gedeelde werkomgevingen heeft ook bijgedragen tot een aanzienlijke daling van het papierverbruik binnen onze maatschappij.

Mobiliteit

​AG Insurance neemt regelmatig deel aan sensibiliseringsacties voor duurzame mobiliteit voor zijn medewerkers. Het initiatief ‘Bike to work’ wil het personeel aanmoedigen om zoveel mogelijk gebruik te maken van de fiets om zich naar het werk of naar het station te begeven. Met de actie “Naar het werk zonder auto”, een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden onze medewerkers uitgenodigd om de wagen thuis te laten; in ruil daarvoor krijgen ze gratis vervoerbiljetten, fietsmateriaal…

Er wordt ook een opleiding voorgesteld aan de personen die over een bedrijfswagen beschikken om de uitstoot van hun wagen te verminderen. Bovendien worden deze mensen ook gesensibiliseerd om te kiezen voor een wagen met een lage CO2-uitstoot.

Reële economie

​AG Insurance besteedt een belangrijk deel van zijn investeringen aan leningen voor bedrijven, overheden (sociale woningbouw, waterzuivering, waterdistributie…) en infrastructuurprojecten, zoals spoorwegen en scholen, gevangenissen en bibliotheken.

De blik van AG Insurance reikt trouwens verder dan de landsgrenzen. Met Natixis, een Franse financiële dienstverlener met ruime ervaring in financiering van infrastructuurprojecten, werd een partnerschap afgesloten om dergelijke projecten te financieren, voornamelijk in wegeninfrastructuur, alternatieve energiebronnen en publiek/private samenwerkingen.

AG Real Estate, dochteronderneming van AG Insurance die gespecialiseerd is in vastgoedbeleggingen, treedt op als bouwheer in het kader van de publieke-private samenwerking ‘Scholen van Morgen’, een innoverend project met als doel tegen eind 2016 zo’n 165 scholen in Vlaanderen te bouwen of volledig te renoveren.

Al deze acties passen perfect in het investeringsbeleid van AG Insurance om meer middelen te beleggen in België en om rechtstreekse financiering aan de reële economie te verschaffen. Op die manier engageert AG Insurance zich met een duidelijke visie op de toekomst en met aandacht voor zijn maatschappelijke rol.

Sinds 2009 steunt AG Insurance eveneens het onderwijs en onderzoek in verzekeringsgerelateerde domeinen via drie Leerstoelen opgericht door 3 Belgische universiteiten:

  • De Leerstoel over de zekerheid van de pensioenen aan de Université Catholique de Louvain (UCL), die als opdracht heeft om een coherent en universeel evaluatiesysteem van de solvabiliteit van uitbetalingsorganismen van pensioenen op punt te stellen.
  • De Leerstoel over de aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg  aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL), waarmee we het wetenschappelijk onderzoek in aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg willen stimuleren, maar ook de kennis hierover verder ontwikkelen en verspreiden.
  • De Leerstoel van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) met als titel ‘Stewardship of Finance’ heeft als doel de ethische financiële dienstverlening ten dienste van de gemeenschap te bevorderen (in samenwerking met 5 andere verzekeraars).

Sinds november 2015 steunen we ook

  • De leerstoel in ‘Digitale Media en E-commerce’ aan de HEC-ULg die het tekort aan opgeleide beheerders in de verschillende pijlers van de digitale economie tracht op te vangen en een cluster van bedrijven wil vormen die streven naar innovatie en methoden om de huidige digitale revolutie beter te begrijpen.

Welzijn van de medewerkers

​Voor AG Insurance is het welzijn van zijn medewerkers een heel belangrijk aspect van zijn HR-beleid. Daarom werd ‘Well@Work’ gelanceerd. Dit project omvat initiatieven in verschillende domeinen om de medewerkers te helpen zich zo goed mogelijk te voelen, zowel op het werk als daarbuiten: veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting en stress, ergonomie en werkomgeving. Well@Work wil een positief klimaat creëren rond de aanwezigheid op het werk. Door medewerkers en managers meer verantwoordelijkheid te geven, zal dit positieve klimaat zich vertalen in een groter welzijn en wederzijds engagement. 
 
Sinds 2012 biedt AG Insurance met het project ‘FlexiWork’ aan elke medewerker de mogelijkheid om zijn of haar work/life balance te verbeteren en wil het zo bijdragen tot het globale welzijn. In de praktijk betekent dit dat alle werkposten ‘flexibel’ zijn (gedeelde werkomgeving) en dat de overgrote meerderheid van de medewerkers de mogelijkheid heeft om één of twee dagen per week te telewerken.

Vimeo settings

Youtube settings

Onderwijs: Vlajo en LJE

Veel jongeren willen al van jongs af aan ondernemende competenties verwerven en ontwikkelen. Om de ondernemingszin van deze jongeren te stimuleren en hen actief bij te staan, heeft AG Insurance een partnerschap gesloten met twee vzw’s die jongeren willen aanmoedigen en ondersteunen door hen warm te maken voor het ondernemerschap en de professionele wereld.

  • De vzw Les Jeunes Entreprises (LJE) wil jongeren aanmoedigen om hun ondernemend potentieel te activeren zodat ze zich ontpoppen als belangrijke spelers op het vlak van de socio-economische en culturele ontwikkeling van onze maatschappij. LJE baseert zich op vier pijlers: talent cultiveren, zorgen voor hun ontwikkeling, interactie stimuleren en innovatie bevorderen. Haar opdracht: via het principe ‘Learning by doing’ wil de vzw de ondernemingsgeest en verantwoordelijkheidszin bij jongeren aanwakkeren door hen de kans te bieden praktische ervaring op te doen die nuttig zal zijn zodra ze ‘voor echt’ beginnen te werken.
    AG Insurance steunt in het bijzonder het programma YEP (Young Enterprise Project). Op basis van een innoverend project krijgen hogeschoolstudenten zo de kans om hun ‘minionderneming’ op te richten en uit te bouwen, en dat met de steun van professionals en experts uit de zakenwereld. In 2015-2016 namen 1800 studenten deel aan dit programma.
  • De vzw Vlaams Jonge Ondernemingen (VLAJO) maakt deel uit van ‘Vlaanderen in Actie’, een toekomstproject met als doel Vlaanderen tegen 2020 omvormen in een economisch innoverende, duurzame en sociaal warme samenleving. Vlajo wil de volgende generatie al van jongs af aan vertrouwd maken met de ondernemingsgeest. Aan de hand van initiatieven, waarin de jongeren hun ondernemerschap kunnen tonen, probeert de vzw een brug te slaan tussen de schoolbanken en de werkvloer. Als belangrijke speler in de verzekeringssector – een onmisbare pijler voor elke onderneming – steunt AG Insurance dit project.
    Vanuit de optiek van de ‘bedrijfscontinuïteit’ zorgt AG Insurance voor het hoofdstuk ‘verzekeringen’ in de handboeken van de opleidingsprogramma’s. Bovendien schenkt AG Insurance een ‘Business Protection Award’ aan de jonge ondernemers die in hun businessplan de meeste aandacht besteden aan preventie, veiligheid en de betrokkenheid van de werknemers.