​​

1. Twin Peaks II: ons beleid inzake belangenconflicten en vergoedingen


Op 30 april 2014 is de wetgeving “Twin Peaks II” in werking getreden. Die wetgeving heeft als doel de consument
beter te informeren en te beschermen op het vlak van zijn verzekeringen.
Klantgerichtheid, informatieverstrekking, transparantie, service, etc. zijn voor AG Insurance altijd al essentieel
geweest in de relatie met haar klanten. In het kader van Twin Peaks II, informeren wij u eveneens over ons beleid om mogelijke conflicten tussen de belangen van verzekeraar, verzekeringstussenpersoon en klant weg te werken of zo
veel mogelijk te beperken (samenvatting Belangenconflictenpolicy).

2. Belangrijke wettelijke voorwaarden


Door deze website/applicatie te bezoeken, gaat u akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

a) Niet vertrouwen op informatie
De informatie op deze website/applicatie of die u via deze website/applicatie verkrijgt, de webpagina's, simulaties
en andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde en vormen geen aanbod betreffende verzekeringsproducten of financiële producten of diensten. De verstrekte informatie zal enkel een aanbod uitmaken
indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen en vermeld.
De informatie op deze website/applicatie heeft niet het verstrekken van enig advies als doel, met inbegrip van
financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.
Deze website/applicatie bevat louter algemene informatie. Desgevallend kunt u de exacte omvang van de waarborg terugvinden in de Algemene en Bijzondere Voorwaarden die beschikbaar zijn bij uw verzekeringsadviseur en kunt u de Algemene Voorwaarden eveneens raadplegen op deze website/applicatie.
AG Insurance zal de informatie op deze website/applicatie zo goed als redelijkerwijze mogelijk en op regelmatige
tijdstippen controleren en bijwerken. De informatie en het materiaal die op deze website/applicatie zijn geplaatst, zijn bijgevolg vatbaar voor wijzigingen.
AG Insurance kan echter geen garantie geven wat betreft de nauwkeurigheid, de adequaatheid, de volledigheid, de actualiteit of de geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en het materiaal die deze website/applicatie
bevat, de websites waarnaar wordt verwezen of de betrouwbaarheid of de eerbaarheid van hun bronnen.

b) Aansprakelijkheid van AG Insurance
AG Insurance kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies ingevolge de toegang
tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens, webpagina's en publicaties op deze website/applicatie,
of via het gebruik van interactieve toepassingen, behalve in geval van opzet of fraude.
Deze website/applicatie kan links naar websites van derden bevatten. Het staat u volkomen vrij deze websites
te bezoeken en te raadplegen. Zij brengen voor AG Insurance geen enkele bemiddelingsrelatie tussen u en de desbetreffende derde(n) tot stand. AG Insurance kan geen garanties bieden voor de producten en diensten die op deze websites aangeboden worden, noch voor de bedrijven waarover informatie verstrekt wordt, noch voor de
eigenaars of houders van die websites. AG Insurance draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarmee deze website/applicatie een link legt, of voor het veiligheidsniveau ervan. AG Insurance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of enig verlies ingevolge het gebruik van de informatie op de via deze
links bezochte websites of in het kader van contracten gesloten op basis van die informatie.

c) Intellectuele eigendomsrechten van AG Insurance
De informatie, webpagina's, publicaties en gegevens op deze website/applicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die toebehoren aan AG Insurance of derden. U dient zich te onthouden van iedere inbreuk op
deze rechten. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik
worden gebruikt, en enkel op voorwaarde dat u geen verwijzingen naar intellectuele eigendomsrechten of andere erin schrapt. Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van AG Insurance is het niet toegelaten de informatie en dit materiaal te verspreiden, te reproduceren, te verkopen, of over te dragen in gelijk welke vorm en met
gelijk welke middelen.
Sommige pagina’s van deze website/applicatie zouden een captcha kunnen bevatten. Dit is een beeld met moeilijk
leesbare cijfers of letters die de gebruiker moet overnemen om aan te tonen dat het wel degelijk gaat om een
menselijke user en niet om een computer. Aangezien de gebruikte captcha toebehoort aan Google,
verwijst AG Insurance voor meer info naar de ‘Privacy & Terms’ van Google.

d) Uw privacy
Door uw persoonsgegevens mee te delen via deze website/applicatie, aanvaardt u dat ze worden verwerkt door
AG Insurance, die optreedt als verantwoordelijke voor de verwerking.
Referentiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking (maatschappelijke zetel):
AG Insurance NV, E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849. ​
Meer informatie over hoe AG Insurance omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacy Verklaring van
AG Insurance die u vindt op ‘Privacy Notice’.
Meer informatie over het cookiebeleid van AG Insurance vindt u in de ’Cookie Policy’.


​AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be – Tel. +32(0)2 664 81 11 Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
​​​
Verminderen