​​​​​​​​​​​​​​​​

SUPPORTER VAN JOUW LEVEN

logo

HOE ER ALTIJD ZIJN VOOR HEN, OOK ALS U ER NIET MEER BENT?

Het verdriet van een overlijden zorgt vaak ook voor financiële kopzorgen. De studiekosten van de kinderen, de lopende leningen, de kosten van het dagelijks leven, … kunnen zwaar uitvallen voor de partner die achterblijft.

Gelukkig zijn er de overlijdensverzekeringen van AG, die ervoor zorgen dat uw nabestaanden hun levensstandaard kunnen behouden, dankzij de uitbetaling van een kapitaal. In alle gemoedsrust!Ik wil meer weten


De voordelen van een overlijdensverzekering

Gemoedsrust

Een overlijdensverzekering zorgt voor uw persoonlijke gemoedsrust en beschermt uw dierbaren. U streeft naar:

 • het behoud van de levensstandaard van uw dierbaren (hobby’s, reizen,…)
 • het betalen van de studies van uw kinderen
 • de aflossing van een hypothecair krediet
 • het dekken van de erfbelasting
 • het betalen van de eventuele erfbelasting op een niet-geregistreerde schenking

Aangepast aan uw specifieke noden

In functie van uw noden en uw familiale situatie kiest u:

 • de periode dat de dekking geldig is en uw dierbaren de uitkering ontvangen na uw overlijden
 • het brutobedrag dat ze zullen ontvangen
 • de begunstigde(n) van dat bedrag (een familielid, uw kinderen, een vriend, …)

Verzekerd vanaf dag 1

U bent onmiddellijk verzekerd. Als u kort na aanvang van het contract overlijdt, wordt het volledige verzekerde kapitaal gestort (op voorwaarde dat de eerste premie betaald werd).

Een lage kostprijs

In de meeste gevallen is de premie laag in vergelijking met het verzekerde kapitaal.

Belangrijke informatie

De premie is afhankelijk van verschillende criteria, zoals de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde kapitaal en de gezondheidstoestand. We evalueren de gezondheidstoestand op basis van een eenvoudige vragenlijst, eventueel aangevuld met een medisch onderzoek. Afhankelijk van de resultaten, wordt de klant aanvaard of kan er een bijpremie aangerekend worden. In uitzonderlijke gevallen wordt het risico geweigerd.

Bepaalde risico’s zijn niet gedekt. Bijvoorbeeld het overlijden van de verzekerde:

 • door een opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden;
 • als gevolg van zelfmoord binnen het jaar na de inwerkingtreding van het contract;
 • als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis is nooit gedekt.

Deze lijst is niet volledig. Ze geeft een korte omschrijving van de belangrijkste risico’s, uitgesloten uit onze overlijdensverzekering. U vindt alle details in onze Algemene Voorwaarden, die u kan terugvinden op onze productpagina.

Lees meer

Voor hem, voor haar, voor iedereen.

Deze advertentie heeft betrekking op de AG-overlijdensverzekeringen (tak 21). Deze verzekeringen, ontwikkeld door AG en – indien van toepassing - op de markt gebracht door uw tussenpersoon, voorzien in de betaling van een kapitaal aan de aangeduide begunstigde(n) in geval van overlijden van de verzekerde gedurende de verzekerde periode. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Hun onderschrijving kan afhankelijk zijn van medische aanvaarding.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Zo zijn bijvoorbeeld uitgesloten: overlijden als gevolg van zelfmoord in het eerste jaar van uw contract; overlijden door een opzettelijke daad of op aansporen van een van de begunstigden van de verzekering; overlijden als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis. Alvorens in te schrijven op het product is het noodzakelijk kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.aginsurance.be. U kan altijd een contractofferte, inclusief premieberekening, aanvragen op www.aginsurance.be.

Klachten kunnen worden ingediend bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel.: +32(0)2 664 02 00). Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening biedt, kan u het geschil indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as - tel. +32(0)2 547 58 71 - Fax +32(0)2 547 59 75), de Meeûssquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

AG Insurance nv - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be - tel. +32(0)2 664 81 11 Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel