Huispersoneel
Eén contract dat al uw huispersoneel verzekert tegen arbeidsongevallen.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
BNP Paribas Fortis
Uw makelaar
 
Een uitgebreide vergoeding

De medische kosten, apotheek- of hospitalisatiekosten worden vergoed. Vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Ook voor het occasioneel personeel

Iedereen die tegen betaling in privédienst voor u of uw gezin werkt, is verzekerd.

Zonder beperking van het aantal werkende personen

Al het personeel is gedekt, onderworpen aan de sociale zekerheid of niet.

 


Waarom is de ongevallenverzekering Huispersoneel voor mij interessant?

Iedereen die betaald personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht zijn personeel te beschermen tegen arbeidsongevallen* die zich kunnen voordoen op hun werkplaats of op de weg van en naar hun werk. Deze verplichting geldt dus ook voor u als u thuis personeel tewerkstelt. AG Insurance stelt u hiervoor de verzekering Huispersoneel voor. Een contract dat alle personeel dat voor uw privébehoeften en die van uw gezin werkt, verzekert: uw poetsvrouw, tuinman, klusjesman, babysit, ziekenoppas, gouvernante, ... En dat nog meer troeven biedt:

 • Eén enkel contract volstaat om al het personeel dat u tewerkstelt, te verzekeren, zonder beperking van het aantal werknemers;
 • Al uw huispersoneel is verzekerd, of u ze occasioneel tewerkstelt of niet, of ze aan de sociale zekerheid onderworpen zijn of niet;
 • De medische kosten, apotheek- en hospitalisatiekosten van uw personeel worden vergoed, net als hun arbeidsongeschiktheid of overlijden: de regeling van een schadegeval is gereglementeerd door de arbeidsongevallenwetgeving.

*Als u een beroep doet op personeel dat u betaalt met diensten- of PWA-cheques, dan is deze reglementering voor u niet van toepassing. Het is dan aan de organisatie die deze mensen tewerkstelt om ze tegen arbeidsongevallen te verzekeren.

Verzekering Huispersoneel
 
Wat dekt de verzekering Huispersoneel?
Indien iemand van uw huispersoneel een arbeidsongeval heeft, voorziet uw verzekering Huispersoneel in:
 • de vergoeding van de medische kosten, apotheek- en hospitalisatiekosten;
 • de uitkering van vergoedingen in geval van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid;
 • de uitkering van een vergoeding bij overlijden en de vergoeding van de begrafeniskosten.
Waar en wanneer is mijn huispersoneel verzekerd?
Uw huispersoneel is verzekerd voor zover u gewoonlijk in België verblijft en de Belgische Sociale Zekerheid van toepassing is. Ieder arbeidsongeval in uw woning of op de weg tussen hun woonplaats en uw woning is verzekerd.

Huispersoneel dat met diensten- of PWA-cheques werkt, is al verzekerd via het bedrijf dat hen tewerkstelt.
 
Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.
Verzekering Huispersoneel
 
Verzekering Huispersoneel
 
Wat gebeurt er bij een ongeval?
Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die
 • alle administratieve formaliteiten regelt;
 • een adviserend geneesheer aanduidt die de lichamelijke letsels van het slachtoffer zal evalueren;
 • indien nodig onmiddellijk een afspraak maakt.

Wat moet u doen? 

 • U stuurt ons een ingevulde ongevalsaangifte op (ten laatste binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag na het ongeval);
 • U voegt er een medisch attest bij of u bezorgt ons dit zo snel mogelijk.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- Ongevallen die zich tijdens het privéleven van deze personen voordoen;
- De activiteiten die een zelfstandige bij u uitvoert omdat ze een specifieke ervaring of professioneel materiaal vereisen en dus niet onder het gezag van de verzekeringsnemer kunnen plaatsvinden;
- Werkzaamheden die een werknemer in opdracht van een bedrijf bij privégezinnen verricht.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Verzekering Huispersoneel
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.