LC 995X333-responsive
Ontdek de bijbehorende producten

Hoe kunt u de successierechten voor uw kinderen beperken?

Steeds meer ouders willen hun kinderen een financieel duwtje in de rug geven. Is dat bij u ook het geval? Ontdek snel hoe u hen kan helpen om hun plannen waar te maken en daarbij de impact van eventuele successierechten kan beperken.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​De ​roerende schenking: een oplossing om uw kinderen een duwtje in de rug te geven terwijl u nog in leven bent

​​​Wist u dat er bij een niet-geregistreerde schenking successierechten moeten betaald worden op het geschonken bedrag als de schenker binnen de drie jaar overlijdt? Denkt u dat uw kinderen over het nodige budget beschikken om zonder al te veel kopzorgen de successierechten te betalen?​

​In geval van schenking hebt u 3 opties:

 • U laat de schenking vooraf registreren, dat betekent dat u de schenkingsrechten vooraf betaalt. Hiervoor kan u een beroep doen op een notaris. Als u overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, dan zijn de successierechten op die schenking niet meer verschuldigd.

 • U laat de schenking niet registreren, maar sluit een overlijdensverzekering af met een looptijd van drie jaar. Die verzekering is bedoeld om het bedrag te betalen van de successierechten die verschuldigd zouden zijn op het geschonken bedrag als u (als verzekerde in het kader van het contract) in die tijdspanne zou overlijden. In dit geval krijgen uw kinderen (als begunstigden van het contract) het overlijdenskapitaal, waarmee zij de successierechten kunnen betalen die verschuldigd zijn op de schenking. Deze oplossing kan in sommige gevallen voordeliger zijn dan de registratie van een schenking. Het bedrag van de verzekeringspremie kan wel sterk variëren naargelang verschillende criteria, zoals de leeftijd en gezondheidstoestand van de verzekerde.

 • U laat de schenking niet registreren en sluit geen overlijdensverzekering af. Dit is de eenvoudigste oplossing, maar uw kinderen moeten bereid zijn om de successierechten op het ontvangen bedrag te betalen als u binnen de drie jaar na de schenking zou overlijden.

Hoe kan u zo goed mogelijk anticiperen op eventuele successierechten in het kader van een niet-geregistreerde schenking?

Wist u dat het afsluiten van een overlijdensverzekering een oplossing kan bieden?
Laten we beginnen bij het begin. Bij een overlijdensverzekeringscontract zijn er 3 partijen. ​

 • De verzekeringsnemer: de persoon die het contract afsluit en zich ertoe verbindt de premies te betalen.
 • De verzekerde: de persoon wiens overlijden wordt verzekerd.
 • De begunstigde: de persoon die het kapitaal krijgt als de verzekerde tijdens de looptijd van het contract overlijdt.


Laten we een concreet voorbeeld nemen:


Karel is dit jaar 65 geworden. Hij is net met pensioen gegaan en heeft een mooi vermogen opgebouwd. Hij zou zijn zoon Jeroen graag een deel ervan willen geven om een bouwgrond te kopen. Karel kiest voor een niet-geregistreerde schenking (een geldbedrag), die hij dan wil dekken via een overlijdensverzekering.​​
Welke oplossingen zijn er voor Karel en zijn zoon Jeroen? ​

​Optie 1:
Jeroen sluit een overlijdensverzekeringscontract af

 • Verzekeringsnemer: Jeroen
 • Verzekerde: Karel
 • Begunstigde: Jeroen

Als hij voor dit systeem kiest, betaalt Jeroen geen successierechten op het verzekerde kapitaal als Karel binnen de drie jaar zou overlijden. Waarom? Jeroen is de verzekeringsnemer en betaalt de verzekeringspremies. In dit geval ontvangt hij dus het overlijdenskapitaal.

Jeroen kan dan met het volledige overlijdenskapitaal in alle gemoedsrust de successierechten betalen die verschuldigd zijn op de schenking.

Optie 2: Karel sluit een overlijdensverzekeringscontract af

 • Verzekeringsnemer: Karel
 • Verzekerde: Karel
 • Begunstigde: Jeroen

​​ In dit systeem is Karel de verzekeringsnemer en betaalt hij dus de premie van de overlijdensverzekering. Als Karel binnen de drie jaar na de schenking overlijdt, dan ontvangt Jeroen het kapitaal. Maar opgelet: in dat geval moeten er op het kapitaal in principe successierechten betaald worden.

Samengevat

​​ Jeroen sluit het contract afKarel sluit het contract af
Op het ogenblik van het afsluiten van het verzekeringscontractJeroen betaalt de premieKarel betaalt de premie
Als Karel binnen de drie jaar overlijdtGeen successierechten op het gestorte verzekeringskapitaalDe successierechten zijn in principe verschuldigd op het verzekeringskapitaal dat aan Jeroen wordt uitgekeerd

Overlijdensverzekering: goed om te weten

 • U bepaalt welke structuur u wenst: verzekeringsnemer, verzekerde, begunstigde
 • U kiest het bedrag dat u wil verzekeren
 • Zo zijn u en uw kinderen gerust


En als wij u nu eens vertelden dat de overlijdensverzekering nog meer mogelijkheden biedt? U zou de overlijdensverzekering ook kunnen gebruiken om de levensstandaard van uw gezin te behouden, de studies van uw kinderen te betalen of een hypothecaire lening terug te betalen als u zou overlijden.

Wat uw behoeften ook zijn, neem gerust contact op met uw verzekeringsadviseur of makelaar om samen de formule te vinden die het best past bij uw situatie​.

Meer weten?​--------Naargelang de gekozen structuur kunnen er successierechten verschuldigd zijn. Het bedrag van de verzekeringspremie kan bovendien variëren afhankelijk van verschillende criteria, zoals de leeftijd en gezondheidstoestand van de verzekerde. Deze advertentie heeft betrekking op de overlijdensverzekeringen van AG (tak 21). Deze verzekeringen, ontwikkeld door AG en eventueel verkocht via uw tussenpersoon, voorzien in de betaling van een kapitaal aan de aangeduide begunstigde(n) in geval van overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van het contract. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgische recht. De onderschrijving kan afhankelijk zijn van een medische acceptatie.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voor het verzekerde risico. Zijn onder andere uitgesloten: overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van uw contract, overlijden door opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van de verzekering en overlijden als gevolg van (burger)oorlog. Vóór de onderschrijving van het product is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekering, gratis beschikbaar op www.aginsurance.be, door te nemen. U kan altijd een offerte aanvragen voor een contract met een premieberekening op www.aginsurance.be.

Klachten kan u indienen bij AG Insurance nv, dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 in B-1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel.: +32 (0)2 664 02 00). Als de door AG voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as, tel. +32 (0)2 547 58 71 - fax + 32 (0)2 547 59 75, de Meeussquare 35 in B- 1000 Brussel, www.ombudsman.as).

AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be - Tel. +32(0)2 664 81 11, Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel​