patrimonium, begunstigde, beperkingen, onterven
Ontdek de bijbehorende producten

De reservataire erfgenamen kunnen verhaal uitoefenen om hun rechten te doen gelden.

De levensverzekering is een handige manier om een deel van uw vermogen over te dragen, vooral als u een derde persoon wil bevoordelen. Er moet echter altijd rekening gehouden worden met het beschermde deel van de reservataire erfgenamen. Wat als dit niet gerespecteerd wordt?

Een levensverzekering kan aangewend worden om een deel van het vermogen over te dragen. Dankzij deze verzekering kan de verzekeringsnemer rechtstreeks een dierbare bevoordelen zonder een testament op te maken en zonder de erfopvolgingsregels inzake nalatenschappen na te leven. De levensverzekering maakt het dus mogelijk een bepaald kapitaal over te maken aan een persoon naar keuze. Waakzaamheid is echter geboden en u moet rekening houden met het mogelijke reservataire deel of delen (de ‘reserve’) voor de reservataire erfgenamen.

Dat onderwerp wordt meer gedetailleerd behandeld in het artikel over vermogensoverdracht naar een derde.  

En wat als de reserve niet gerespecteerd wordt? Wat gebeurt er dan concreet?

Als de overledene de regels van de reserve niet respecteert, kunnen de reservataire erfgenamen wier beschermde deel aangepast werd, de toepassing van de regel van ‘inkorting’ vragen.

Een woordje uitleg ...

Verminderen

Inkorting

De wet bepaalt dat bepaalde wettelijke erfgenamen een deel van de goederen van de erfenis van de overledene moeten krijgen. Die quotiteit is het ‘reservataire deel’ of ‘reserve’.
De reserve toegekend aan de kinderen is gelijk aan:

  • De helft van de goederen als er één kind is.
  • Twee derde van de goederen als er twee kinderen zijn.
  • Drie vierde van de goederen als er drie of meer kinderen zijn.

We nemen een voorbeeld:
De heer Martens heeft een dochter en een zoon. Elk van de kinderen heeft een minimumdeel (het reservataire deel) van een derde. De beschikbare quotiteit (dat wil zeggen het ‘niet-gereserveerde’ deel van het vermogen) is dus ook één derde. Hij kan dus niet meer dan een derde van zijn goederen nalaten aan een derde persoon. Dit geldt ook als hij een onevenwicht zou willen creëren tussen zijn kinderen. Hij kan niet meer dan twee derde van zijn vermogen nalaten aan het kind dat hij wenst te bevoordelen.

Maar wat als hij, door een schenking vóór zijn overlijden, via testament of via de prestatie van een levensverzekering, meer dan de beschikbare quotiteit heeft geschonken of nagelaten?

In dat geval verliezen de reservataire erfgenamen een deel van waar ze recht op hebben. Als zij hun minimale reservataire gedeelte niet krijgen, kunnen zij vragen om de schenkingen of legaten ‘in te korten’ tot de beschikbare quotiteit. Dat noemen we de vordering tot ‘inkorting’ van overdreven giften. Dit gebeurt niet automatisch, maar moet worden aangevraagd. Enkel de reservataire erfgenamen kunnen dit aanvragen aangezien hun reserve is aangetast.

Een dergelijke regel is dus eveneens van toepassing op de levensverzekering, als blijkt dat het deel van de reservataire erfgenamen aangetast is.

Verminderen