nv droit successoral
Ontdek de bijbehorende producten

Nieuw erfrecht

Overzicht van enkele nieuwigheden vanaf 1 september 2018

De hervorming zorgt voor een aantal belangrijke wijzigingen op het vlak van successieplanning en verdeling van de erfenis. Bekijk wat dit concreet voor u betekent.

De nieuwe wet is de grootste hervorming van het erfrecht sinds de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Er was nood aan duidelijkere regels, meer vrijheid om te bepalen wat er met de eigen erfenis gebeurt en een betere omkadering om familieruzies te vermijden. Hoog tijd dus dat de wetgeving werd aangepast aan de realiteit van de 21e eeuw.

Verminderen

Dit zijn enkele van de wijzigingen die ingaan op 1 september 2018

 • Het voorbehouden erfdeel (de reserve) van de kinderen wordt beperkt tot 50 %, ongeacht het aantal kinderen = meer vrijheid voor de erflater

  De beschikbare reserve is niet langer afhankelijk van het aantal kinderen (afstammelingen). De wettelijke reserve van de kinderen stemt nog steeds overeen met 50 % van de erfenis, ongeacht het aantal kinderen. Dit voorbehouden erfdeel wordt in gelijke delen verdeeld over de kinderen. Over de andere helft van de erfenis kan de erflater vrij beslissen. Hij of zij kan dit beschikbare deel gebruiken om een of meerdere kinderen te bevoordelen en/of een extra deel toe te kennen aan zijn of haar langstlevende echtgeno(o)t(e)/partner en/of stiefkinderen, kleinkinderen, zelfs derden.

  Een andere vernieuwing: de reserve van de ouders (ascendenten) verdwijnt en maakt plaats voor een alimentatievordering op de nalatenschap, op voorwaarde dat er een reële behoefte is. Deze vordering kan een kapitaal of maandelijkse lijfrente zijn die maximaal een vierde vertegenwoordigt van de waarde van de erfenis (in opgaande lijn).

  ​Het principe van de reserve van de langstlevende echtgeno(o)t(e) blijft behouden: hij/zij het heeft altijd recht op het vruchtgebruik op de helft van de nalatenschap, met minimum het vruchtgebruik op de gezinswoning en het huisraad. De wet bevat nu het principe dat de langstlevende echtgeno(o)t(e) geen inkorting kan opeisen van giften die de overledene uitgevoerd heeft vóór zijn/haar huwelijk met de langstlevende echtgeno(o)t(e).​

 
 • Dezelfde behandeling van roerende en onroerende schenkingen op het ogenblik van de inbreng = meer zekerheid voor de goederen geschonken bij leven

  De vernieuwing zit in de waarderingsregels. Vanaf 1 september 2018 gebeurt de inbreng voor alle schenkingen (roerende en onroerende) op basis van de geïndexeerde waarde van het goed op de dag van de schenking tot het moment van het overlijden. Geen onaangename verrassingen of ruzies meer tussen kinderen als de ene een huis heeft gekregen en de andere een aandelenportefeuille.

 
 •  Mogelijkheid om een erfovereenkomst af te sluiten = gemoedsrust in het gezin

  Een globale erfovereenkomst is een overeenkomst afgesloten tussen de ouders (of een van hen) en hun erfgenamen (bv. de kinderen) in rechte lijn, als ze nog in leven zijn. De ondertekenaars verbinden zich ertoe om de waarde te erkennen van eerdere schenkingen en deze waarde niet te betwisten na het overlijden. Een notaris moet de erfovereenkomst in een authentieke akte gieten. Zo weten alle partijen waaraan ze zich kunnen verwachten en is er achteraf geen discussie.
Verminderen