Pensioen

Pensioensparen: een kleine inspanning voor een groot comfort!​​​​​​​​​​​​​​Pensioensparen: 317,50 euro belastingvoordeel per jaar!

​​​​​​​​Maak de keuze die het beste bij u past voor 2020! Met de levensverzekeringen van AG:

Bespaart u tot 990 euro per jaar en profiteert u van een belastingvermindering van 30% op de betaalde premies.
Bespaart u tot 1270 euro per jaar en profiteert u van een belastingvermindering van 25% op de betaalde premies.

​ ​
 

Maak zelf de berekening!

Sparen voor uw pensioen kan veel opleveren. Met onze simulator kan u direct berekenen hoeveel kapitaal u zal hebben bij uw pensioen als u bij AG spaart. Naargelang het bedrag dat u kiest en het moment waarop u begint te sparen, kan u nagaan hoeveel u uitbetaald krijgt als u met pensioen gaat. Hoe eerder u begint, hoe hoger dit bedrag!

Jaarlijks opzij te zetten bedrag (keuze tussen 2 fiscale plafonds)
Leeftijd bij onderschrijving
18 JAAR
60 JAAR
JAAR

BEDRAG DAT U ONTVANGT ALS U MET PENSIOEN GAAT

FISCAAL VOORDEEL

EFFECTIEF BETAALD BEDRAG 

De oplossingen van AG voor jouw pensioen

PENSIOENSPAREN

Tak 21

b21
 • Vaste gewaarborgde interestvoet
 • Keuze van het bedrag van de stortingen (vanaf 30 euro/maand)
 • Voorzichtig sparen (geen beursbelegging)
 • Keuze van de begunstigden bij overlijden

In- en uitstapkosten kunnen verschuldigd zijn

PENSIOENSPAREN

Tak 23

b23
 • Niet-gewaarborgde maar potentieel hogere interestvoet
 • Keuze van het bedrag van de stortingen (vanaf 35 euro/maand)
 • Fiscaal voordelige belegging
 • Beheerexpertise van AG

In- en uitstapkosten en beheerkosten kunnen verschuldigd zijn

 

Waarom pensioensparen?

spaarvarken 

Stel uw levensstandaard veilig

U wenst actief van het leven te blijven genieten, ook na uw pensionering? In dat geval volstaat uw wettelijk pensioen waarschijnlijk niet.
Kijk vooruit en spaar nu al voor uw toekomstige activiteiten.

Betaal minder belastingen 

Betaal minder belastingen

Dit jaar heeft u de keuze: ofwel stort u een bedrag tot 990 euro en geniet u een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies, ofwel stort u een bedrag tussen 990 en 1270 euro, wat u een belastingvermindering van 25 % oplevert. In ruil voor deze belastingvermindering wordt een anticipatieve heffing (eenmalige belasting) van 8 % geheven op uw 60e verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract indien het werd onderschreven vóór 55 jaar.
 

Gegevens voor de berekening

 • Het nettokapitaal wordt berekend zonder winstdelingen. Het nettokapitaal op einddatum kan dus hoger zijn dan het bovenvermelde bedrag dankzij de eventuele jaarlijkse winstdelingen.
 • De gebruikte gewaarborgde rentevoet is 0,50 % en de kosten bedragen 6,5 %. Het vermelde rendement is geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit kan variëren, zowel naar boven als naar beneden.
 • Het nettokapitaal houdt rekening met de anticipatieve taks van 8% die wordt ingehouden op 60 jaar (of op de 10e verjaardag van het contract).
 • Het jaarlijks te storten bedrag hangt af van het gekozen plafond, dit is 990 euro of 1.270 euro.
 • We gaan ervan uit dat u elk jaar stortingen doet tot het jaar waarin u 64 jaar wordt.
 • De minimale looptijd van het contract is 10 jaar.
 • Het percentage van het belastingvoordeel hangt af van het gekozen plafond:
  • 25 % + 7,5 % gemeentebelasting, d.w.z. een belastingvermindering van 26,88 % op de gestorte premie, voor het plafond van 1.270 euro
  • 30 % + 7,5 % gemeentebelasting, d.w.z. een belastingvermindering van 32,25 % op de gestorte premie, voor het plafond van 990 euro

Het verkregen resultaat hangt af van de ingevoerde gegevens en is dus gebaseerd op uw aangiften.

Deze berekening is louter informatief en de cijfers zijn niet gegarandeerd. Dit is gebaseerd op fictieve parameters die in de loop der tijd kunnen variëren, naargelang de fiscale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. Deze toekomstige rendementsprognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

De informatie uit deze berekening kan nooit als advies worden beschouwd en leidt tot geen enkele verplichting voor AG Insurance. Het is slechts een schatting zodat de gebruiker de situatie kan beoordelen.

*Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Nadat ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde rentevoet. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling.Belasting in tak 21 en tak 23

U kan uw pensioenkapitaal opvragen wanneer u maar wil. U bent dan wel een belasting van 33% (+ gemeentebelasting) verschuldigd als de afkoop voor uw 60e verjaardag plaatsvindt. Op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als u het contract vanaf de leeftijd van 55 jaar hebt afgesloten) geldt er een belasting van 8%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Kosten tak 21 en tak 23

Instapkosten: 6,5%. Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde.

Kosten tak 23

Instapkosten: maximaal 4%. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar + eventuele financiële correcties. Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden. Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar (*) naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar (*) naar een of meerdere fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht). (*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald aan de hand van de verjaardag van de ingangsdatum van het contract.

Risico in tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren. Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen.

Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Omdat het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de door AG uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Rendement in tak 23

Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be

Risico's in tak 21

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd.

Tak 21-contracten bieden een gewaarborgde interestvoet op de premies en een eventuele winstdeling. Als deze winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag vanwege de huidige belastingen, kosten en tarieven.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Nadat ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde interestvoet. De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling.

Looptijd: gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd aan het einde van de termijn moet ten minste 65jaar zijn. Minimale premie: elke premie moet ten minste 35 euro bedragen (inclusief belasting en instapkosten).

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, de maatschappelijke zetel of op de website: https://www.aginsurance.be/Retail/fr/pension/preparation/Pages/epargne-pension.aspxPlaintes. Klachten: als u vragen hebt, kan u eerst contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer ( customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as