Pensioensparen: een kleine inspanning voor een groot comfort!​​Of u nu pas bent gestart met werken of u nadert stilaan uw pensioen, ongeacht uw leeftijd of situatie, pensioensparen is een must!
Stel uw levensstandaard veilig 

Stel uw levensstandaard veilig
U wenst actief van het leven te blijven genieten, ook na uw pensionering? In dat geval volstaat uw wettelijk pensioen waarschijnlijk niet. Kijk vooruit en spaar nu al voor uw toekomstige activiteiten.


Betaal minder belastingen 

Betaal minder belastingen
Minder belastingen betalen, dat wil toch iedereen? Met een pensioenspaarverzekering kunt u dit jaar kiezen: ofwel stort u een bedrag tot 960 euro en geniet u een belastingvermindering van 30 % op de gestorte premies, ofwel stort u een bedrag tussen 960 en 1230 euro, wat u een belastingvermindering van 25 % oplevert. In ruil voor deze belastingvermindering wordt een anticipatieve heffing (eenmalige belasting) van 8 % geheven op uw 60e verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract.


Surf mee, maar wel in alle zekerheid 

Surf mee, maar wel in alle zekerheid
Zekerheid op uw oude dag is heel belangrijk. Met pensioensparen via tak 21 weet u op voorhand wat u minimum krijgt op de einddatum. Maar dat is nog niet alles: zelfs als de maatschappij in gebreke blijft, beschermt het Garantiefonds u tot 100 000 euro.


Ga voor een vaste rentevoet als stevige basis voor uw rendement 

Ga voor een vaste rentevoet als stevige basis voor uw rendement
U geniet een gewaarborgde rentevoet van 0,75 %, die jaarlijks verhoogd kan worden met een extraatje: de eventuele winstdeling. Voor toekomstige premies geldt de rentevoet die op het moment van ontvangst van de premie van toepassing is.

Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 2,15 % in 2017. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en hangt af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.*

Globaal brutorendement van de voorbije 5 jaar

20172016201520142013
2,15%2,25%2,65%2,75%3%

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. 


 

Maak zelf de berekening

Bereken zelf hoeveel een pensioenspaarverzekering van AG Insurance oplevert als u vanaf nu elk jaar het fiscale maximum spaart. Doe de test en ontdek dat vroeg begonnen half gewonnen is. Dankzij het sneeuwbaleffect neemt uw eindkapitaal een stevige vlucht als u jong bent begonnen met sparen.

Keuze fiscaal plafond
Leeftijd bij onderschrijving
18 JAAR
60 JAAR
JAAR

NETTO KAPITAAL EINDDATUM

FISCAAL VOORDEEL

EFFECTIEF BETAALD BEDRAGBerekeningsgegevens:

 • Het nettokapitaal wordt berekend zonder winstdeling. Het nettokapitaal op einddatum zou dus hoger kunnen zijn dan bovengenoemd bedrag dankzij de mogelijke jaarlijkse winstdeling.
 • De toegepaste gewaarborgde jaarlijkse rentevoet bedraagt 0,75 % en de kosten bedragen 6,5 %. Het vermelde rendement is geen betrouwbare indicatie voor de toekomst. Dit kan zowel naar boven als naar beneden afwijken.
 • Het nettokapitaal op einddatum houdt rekening met de anticipatieve taks van 8 % die wordt afgehouden op uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract).
 • Het jaarlijks gestorte bedrag is afhankelijk van het gekozen plafond (960 euro of 1.230 euro).
 • Stortingen stoppen op 64 jaar, het is niet mogelijk om stortingen uit te voeren in het jaar waarin u 65 jaar wordt.
 • De minimumduur van een contract is 10 jaar.
 • Het percentage van het fiscaal voordeel is afhankelijk van het gekozen plafond:
  • 25 % + 7,5 % gemeentebelasting, hetzij een belastingvermindering van 26,88 % op de gestorte premie, voor het plafond van 1.230 euro
  • 30 % + 7,5 % gemeentebelasting, hetzij een belastingvermindering van 32,25 % op de gestorte premie, voor het plafond van 960 euro

Het verkregen resultaat is afhankelijk van de gegevens die geregistreerd werden en is daarom gebaseerd op uw verklaringen. De cijfergegevens zijn louter informatief en zijn niet gewaarborgd. Ze werden gemaakt op basis van fictieve parameters die kunnen variëren in de tijd naargelang de fiscale en sociale wetgeving en de persoonlijke situatie van de klant. De verwachtingen van toekomstige rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. De in deze simulatie meegedeelde informatie kan nooit worden beschouwd als advies en omvat geen enkele verplichting voor AG Insurance. Het zijn loutere schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

Deze website bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, tel.: 02 664 02 00, mail: customercomplaints@aginsurance.be. Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.