Home Invest Plan langetermijnsparen
Prefinancier uw schuldsaldoverzekering op een fiscaal voordelige manier en geniet een belastingvermindering.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 0,50 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Prefinancier uw schuldsaldoverzekering in alle rust


Bereid nu in alle rust de financiering voor van uw toekomstige schuldsaldoverzekering.

Tot 30 % belastingvermindering


Geniet een fiscaal voordeel dankzij een belastingvermindering tot 30 % op de premies die u stort naargelang uw persoonlijke situatie. Afhankelijk van de gemeentebelasting kan dit voordeel zelfs nog groter zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Kapitaal en gewaarborgde interestvoeten


Geniet een gewaarborgd minimumrendement van 0,50 % dat verhoogd kan worden met jaarlijkse winstdelingen. Voor toekomstige stortingen geldt de interestvoet die van toepassing is op het moment van de storting. Het Garantiefonds beschermt u ook tot 100.000 euro.

Spaar op uw eigen ritme


Bepaal zelf – binnen de fiscale limieten – hoeveel en wanneer u wilt sparen. Indien nodig kunt u uw plan aanpassen. U kunt al een kapitaal opbouwen vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar.

 


Wat is Home Invest Plan langetermijnsparen?

Home Invest Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance, onderworpen aan het Belgische recht en verkocht door BNP Paribas Fortis.


 Dankzij Home Invest Plan kunt u een kapitaal opbouwen dat u in de toekomst eventueel kan omvormen in een schuldsaldoverzekering. U kiest zelf het bedrag dat u spaart en de periodiciteit.

Home Invest Plan  
Wat biedt Home Invest Plan langetermijnsparen mij?

 

 • Gewaarborgde interestvoet
  Elke storting geniet een gewaarborgde interestvoet die geldig blijft tijdens de hele looptijd van het contract. Deze interestvoet bedraagt momenteel 0,50 %. Voor de toekomstige stortingen geldt de interestvoet die van toepassing is op het moment van de storting.

 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,80 % in 2020. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)   JaarGlobaal brutorendement
   2016
  2,25 %
   2017
  2,15 %
   2018
  2,10 %
   2019
  2,00 %
   2020
  1,80 %


  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​​

 • Aanduiding van de begunstigde
  In geval van overlijden betalen we het kapitaal uit aan de door u aangeduide begunstigde(n). Tijdens de looptijd van uw contract kunt u ook de begunstigde(n) herroepen of wijzigen.

 • Voordelige fiscaliteit
  De gestorte premies zijn vrijgesteld van belastingen in het kader van langetermijnsparen: u recupereert tot 30 % van het gestorte bedrag via uw belastingaangifte. Het bedrag dat u kunt sparen, hangt af van uw nettoberoepsinkomsten en uw persoonlijke situatie. Het minimumbedrag om te storten is 360 euro per jaar, en het maximaal toegestane bedrag 2350 euro. Dit levert een fiscaal voordeel op van 705 euro. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Welke bescherming biedt Home Invest Plan langetermijnsparen mij?

U geniet een waarborg bij leven. Elke premiestorting waarborgt een deel van het kapitaal op einddatum. De som van al deze delen, min de eventuele afkopen, vormt het kapitaal dat gestort wordt op de einddatum als de verzekerde op die datum in leven is.

Dit bedrag kan eventueel verhoogd worden met een winstdeling. Deze winstdelingen zijn variabel en niet gewaarborgd, ze hangen af van de financiële resultaten van AG Insurance en van de economische conjunctuur. Het totaalbedrag wordt uitbetaald aan de begunstigde bij leven, als de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract.

Home Invest Plan  
Home Invest Plan  
Wat is de overlijdensdekking van Home Invest Plan langetermijnsparen?

Als de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, betaalt AG Insurance 100 % van de reserve van het contract (inclusief winstdeling) aan de gekozen begunstigde(n).

Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast ​rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  ​

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing met een focus op ecologische en sociale kenmerken. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik h​ier

​​
home invest plan  
home invest plan  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten 
  Deze kosten bedragen 5 % op de gestorte premie(s) en verminderen gedurende de laatste 5 jaren: ze bedragen 4 %, 3 % en 2 % op de stortingen tijdens het 5de, 4de en 3de jaar vóór de einddatum van het contract. Het 2de en laatste jaar vóór de einddatum van het contract betaalt u geen instapkosten meer op de stortingen.

 • Uitstapkosten 
  Geen uitstapkosten op de einddatum in geval van overlijden van de verzekerde en bij omzetting in een schuldsaldoverzekering. De contracten kunnen zonder afkoopvergoeding worden afgekocht vanaf de 60de verjaardag van de verzekerde.

 • Afkoopkosten  
  Bij een afkoop vóór de 60de verjaardag, is een afkoopvergoeding verschuldigd. Die bedraagt 5 % van de theoretische afkoopwaarde van het contract.


Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Op de gestorte premies geldt een taks van 2 %.

 • Er wordt een 'anticipatieve taks' van 10 % afgehouden op de 60de verjaardag van de verzekerde of op de 10de verjaardag van het contract (als u uw contract onderschrijft na 55 jaar).

 • Bij een afkoop vóór de 60de verjaardag van de verzekerde, kan een taks van 33 % worden afgehouden.

 • In geval van overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.

 

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen. Meer informatie over de taksen en fiscaliteit van Home Invest Plan langetermijnsparen vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.
home invest plan  
home invest plan  
Welke risico’s zijn verbonden aan Home Invest Plan langetermijnsparen?
De risico’s die verbonden zijn aan Home Invest Plan zijn beperkt. AG Insurance garandeert het kapitaal en de interestvoet van dit product. Bovendien is dit product beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsstelsel dat geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG Insurance zijn verplichtingen niet nakomt en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming. Voor het eventuele surplus is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.


Wanneer eindigt mijn contract Home Invest Plan langetermijnsparen?

​Het contract moet eindigen ten vroegste op 65 jaar en ten laatste op 99 jaar. Als het contract echter werd afgesloten vanaf 55 jaar, is een minimumduur van 10 jaar vereist. De beschikbare reserve kan op elk ogenblik gebruikt worden als eenmalige premie van een schuldsaldoverzekering.

home invest plan  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.​

​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.