Post Optima Pension langetermijnsparen
Een individuele levensverzekering van tak 21 onderworpen aan het Belgische recht waarmee u op een veilige manier kunt sparen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel geniet.
Ontdek deze producten bij:
bpost bank
Eveneens beschikbaar bij:
Interestvoet van 0,50 % van kracht op 01/04/2020. Aanpassingen zijn altijd mogelijk. De interestvoet is gewaarborgd op het moment van ontvangst van de premie(s) op de rekening van AG Insurance en gedurende de volledige resterende looptijd van het contract
Interestvoet van 0,50 %

Het aantrekkelijke rendement van het langetermijnsparen is van toepassing op de nettopremie (zonder taksen en instapkosten). Dit kan nog oplopen door de jaarlijkse winstdelingen. Deze winstdelingen zijn echter niet gewaarborgd en hangen af van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.

Veiligheid

U spaart op een veilige manier: het kapitaal en de interestvoet zijn gewaarborgd en uw spaargeld wordt niet rechtstreeks belegd op de beurs.

Interessante fiscaliteit

U spaart voor een aanvullend pensioen en recupereert elk jaar tot 30 % van uw storting (+ gemeentebelasting).

Flexibele bescherming van uw dierbaren

U kiest vrij uw begunstigden – binnen de wettelijke beperkingen – bij overlijden.

Aanpasbaar spaarplan

U beslist – binnen de fiscale grenzen – hoeveel en wanneer u spaart. Als dat nodig is, kunt u uw spaarplan aanpassen.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


 


Wat is Post Optima Pension langetermijnsparen?

Met Post Optima Pension van AG Insurance in het kader van langetermijnsparen kunt u sparen om een kapitaal op te bouwen als aanvulling op uw wettelijk pensioen. Dit kan op een veilige manier want het minimumrendement is gewaarborgd.

Bovendien levert Post Optima Pension langetermijnsparen elk jaar een belastingvermindering op tot 30 % op het gespaarde bedrag.

POP ELT  
Wat biedt Post Optima Pension langetermijnsparen mij?
 • ​Gewaarborgd minimumrendement
  Op elke storting geldt een gewaarborgde interestvoet die geldig blijft gedurende de volledige looptijd van het contract. Momenteel bedraagt deze interestvoet 0,50​​ %. De geldende interestvoet op het moment van elke storting is gewaarborgd tot de einddatum van uw contract. Op toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van de storting van toepassing is.

 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,80 % in 2021. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)

   
  Jaar Globaal brutorendement
   2018
  2,10 %
   2019
  2,00 %​
   2020
  1,80 %​
   2021​
  1,80 %​


  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

 • ​Interessante fiscaliteit
  U recupereert tot 30 % van uw spaargeld via uw belastingen. Het bedrag dat u kan sparen hangt af van uw nettoberoepsinkomen en van uw persoonlijke situatie. Het te storten minimumbedrag is 360 euro per jaar en het toegestane maximumbedrag is 2350 euro, wat een fiscaal voordeel oplevert van 705 euro. Het bedrag kan lager zijn als u al andere fiscale voordelen geniet, bijvoorbeeld in het kader van een hypothecaire lening.

  U kan starten vanaf een bedrag van 30 euro per maand of 360 euro per jaar (taksen inbegrepen). AG Insurance bezorgt u elk jaar een fiscaal attest dat u kan gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte.​

Welke bescherming biedt Post Optima Pension langetermijnsparen mij?

Post Optima Pension in het kader van langetermijnsparen biedt u een dubbele bescherming:

 • Bescherming gelinkt aan tak 21-verzekeringsproducten: telkens u een storting in tak 21 doet, moet AG Insurance beschikken over voldoende liquide middelen om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.

 • Bescherming van de extra solvabiliteitsmarge in de vorm van een kapitaalbuffer opgelegd door de wetgever. Het minimumniveau hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden. De Nationale Bank van België volgt strikt op of de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn.

POP ELT  
POP ELT  
Welke overlijdensdekking biedt Post Optima Pension langetermijnsparen mij?
Als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract, wordt de reserve van het contract (inclusief winstdeling) gestort aan de aangeduide begunstigde(n).
Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Dit product heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport. 

post optima pension  
post optima pension  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten
  5,4 % van de premie, jaarlijks afnemend de laatste 5 jaar.

 • Uitstapkosten
  Geen uitstapkosten op einddatum of bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Geen afkoopvergoeding vanaf de 60e verjaardag van de verzekerde.
  -   In geval van afkoop vóór die datum is er wel een vergoeding van 5 % verschuldigd.

 • Beheerkosten
  Geen.


Meer informatie over de kosten van Post Optima Pension in het kader van langetermijnsparen vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.​

Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Er geldt een heffing van 2 % op de gestorte premies.

 • Er wordt een anticipatieve heffing van 10 % afgehouden als de verzekerde 60 jaar is of op de 10e verjaardag van het contract (als u uw contract afsluit na 55 jaar).

 • In het kader van de fiscaliteit van het langetermijnsparen geniet u een belastingvermindering tot 30 % op de gestorte premie.

 • Bij afkoop vóórdat de verzekerde 60 jaar is, is een belasting van 33 % mogelijk.

 • Bij overlijden kunnen successierechten verschuldigd zijn.


De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen. Meer informatie over de taksen en de fiscaliteit van Post Optima Pension langetermijnsparen vindt u in de financiële infofiche en de algemene voorwaarden.

post optima pension  
post optima pension  
Welke risico’s loopt ik met Post Optima Pension langetermijnsparen?
De risico's van Post Optima Pension in het kader van langetermijnsparen zijn beperkt. AG Insurance waarborgt het kapitaal en de interestvoeten. Bovendien wordt dit product gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Dit treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.
Wanneer eindigt mijn contract Post Optima Pension langermijnsparen?

​Het contract loopt af ten vroegste op 65 jaar en ten laatste op 99 jaar. Als het contract werd afgesloten vanaf 55 jaar, is een minimumduur van 10 jaar vereist.

post optima pension  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.