Pension Invest Plan pensioensparen
Pension Invest Plan van AG Insurance: een individuele levensverzekering (tak 21) die onderworpen is aan het Belgisch recht met een gewaarborgde rentevoet en belastingvermindering.
Beschikbaar bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 0,50 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgd minimumrendement

Het rendement van uw pensioensparen is gegarandeerd en kan eventueel stijgen dankzij jaarlijkse winstdelingen.

Zekerheid gegarandeerd

Pensioensparen is een stabiel product. De rentevoet is gewaarborgd en u belegt niet rechtstreeks op de beurs.

Interessante fiscaliteit

U spaart voor uw pensioen en geniet een fiscaal voordeel van maximaal 317,5 euro (+ gemeentebelasting).

Bescherming van uw geliefden

In geval van overlijden ontvangen uw geliefden het opgebouwde kapitaal. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Sparen op maat

U kiest zelf het bedrag dat u wilt sparen (max. 990 of 1270 euro per jaar) en u bepaalt het tempo waaraan u spaart.

 

Wat is Pension Invest Plan pensioensparen?

Pension Invest Plan pensioensparen van AG Insurance is een individuele tak 21-levensverzekering die onderworpen is aan het Belgisch recht. Ze is bedoeld voor iedereen die op een veilige manier wil sparen voor zijn of haar pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel wil genieten van 25 % of 30 %.

Zo kunt u dit jaar tot 990 euro sparen en een belastingvermindering genieten van maximaal 297 euro. Indien u beslist om het maximumbedrag van 1270 euro te storten, geniet u van een belastingvoordeel van 317,5 euro. Hoe jonger u bent als u Pension Invest Plan afsluit, hoe groter het pensioenkapitaal dat u ontvangt op einddatum van het contract, op uw 65e verjaardag.

Pension Invest Plan Pension Invest Plan, flexibel pensioensparen op uw eigen tempo
Wat biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?
 • Gewaarborgde interestvoet
  -   Op het volledige gespaarde bedrag is een gewaarborgde rentevoet van toepassing.
     De rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting, is gewaarborgd tot het einde van 
      het contract.
  -   Momenteel bedraagt deze rentevoet 0,50 % en deze wordt toegepast op de nettostorting 
      (zonder instapkosten).​

 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen ​
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 2,00 % in 2019. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)

   Jaar Globaal brutorendement
   2015
  2,65 %
   2016
  2,25 %
   2017
  2,15 %
   2018
  2,10 %
   2019
  2,00 %


  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

 • Fiscaal voordeel
  -   Belastingvermindering van maximaal 25 % of 30 % op het jaarlijks gespaarde bedrag.
  -   AG Insurance bezorgt u het fiscaal attest van uw pensioensparen. U moet het bedrag
      enkel invullen op uw aangifte.

 • Flexibel sparen
  U beslist zelf over uw spaarplan:
  -   Op uw eigen tempo: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks. De minimumduur
      bedraagt 10 jaar.
  -   Naargelang uw middelen: u kunt al starten vanaf 360 euro per jaar (ofwel 30 euro per
      maand). Het maximum bedraagt 990 of 1270 euro per jaar. U moet belastbare inkomsten
      hebben om te kunnen beleggen in een pensioenspaarplan. Bij tegenslag kunt u beslissen
      om het sparen stop te zetten gedurende een periode en herbeginnen als u opnieuw meer
      middelen ter beschikking hebt.

Welke bescherming biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?

Pension Invest Plan pensioensparen biedt u een dubbele zekerheid:

 • De zekerheid van tak 21-verzekeringen. AG Insurance moet immers beschikken over voldoende liquide middelen om op elk moment zijn verbintenissen te kunnen nakomen.
 • Bovendien verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen als kapitaalbuffer.
Pension Invest Plan Pensioensparen dubbel beveiligd!
Pension Invest Plan 100 % van uw reserve overgedragen aan uw begunstigde als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract.
Welke overlijdensdekking biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?

​Als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract, krijg(t)en uw begunstigde(n) 100 % van de reserve van uw contract (eventuele winstdelingen inbegrepen). Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Waarom zou ik maatschappelijk verantwoorde producten verkiezen?

U wilt op een veilige manier sparen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel genieten. Maar naast de louter financiële doelstellingen, wilt u dat uw geld gebruikt wordt om bedrijven te steunen die zich inzetten voor het milieu, de maatschappij en een goed bestuur. U wilt zin geven aan uw investering door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde producten. Kortom, elke euro gestort in een Pension Invest Plan, is een euro geïnvesteerd in duurzame projecten.​

Meer specifiek houdt dit in dat de bij een Pension Invest Plan toegepaste investeringsstrategie de krachtlijnen, uiteengezet in het bijzonder kader​, respecteert.

Voor meer informatie over spaarverzekeringen met een doorgedreven SRI-aanpak, klik hier

pension invest plan  
pension invest plan  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten
  -   Maximaal 6,5 %.
  -   Degressief de laatste 5 jaar van het contract.

 • Uitstapkosten
  Geen, niet op einddatum van het contract en ook niet bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Vóór de 60e verjaardag van de verzekerde: vergoeding van 5 % van de theoretische 
      afkoopwaarde.
  -   Na de 60e verjaardag van de verzekerde: geen vergoeding.

 • Geen beheerskosten


Voor meer informatie over de kosten van Pension Invest Plan pensioensparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Premietaks
  U betaalt geen premietaks.

 • Taks op kapitaal
  -   Anticipatieve heffing van 8 %: afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e
      verjaardag van het contract (als u onderschrijft na uw 55 jaar). Nadien betaalt u geen taks
      meer op uw kapitaal.
  -   Bedrijfsvoorheffing: 33 % indien afkoop vóór 60 jaar.
  -   Geen taks op de winstdelingen.


Voor alle informatie over de taksen en de fiscaliteit van Pension Invest Plan pensioensparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.
pension invest plan  
pension invest plan Welke risico’s loop ik met Pension Invest Plan pensioensparen?
 
Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsmechanisme dat geldt voor tak 21-producten. Dit komt tussen als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele overschot is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

Is het mogelijk om meer te sparen?

In het kader van pensioensparen is het niet mogelijk om meer te sparen dan 990 of 1270 euro/jaar. Er bestaat wel een ander fiscaal kader dat extra belastingverminderingen kan opleveren. Surf naar onze pagina over langetermijnsparen voor meer info.

pension invest plan  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.