Pension Invest Plan pensioensparen
Pension Invest Plan van AG: een individuele levensverzekering (tak 21) die onderworpen is aan het Belgisch recht met een gewaarborgde rentevoet en belastingvermindering.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 2,00% in voege op 10/04/2024. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgd minimumrendement

Het rendement van uw pensioensparen is gegarandeerd en kan eventueel stijgen dankzij jaarlijkse winstdelingen.

Zekerheid gegarandeerd

Pensioensparen is een stabiel product. De rentevoet is gewaarborgd en u belegt niet rechtstreeks op de beurs.

Interessante fiscaliteit

U spaart voor uw pensioen en geniet een fiscaal voordeel van maximaal 327,5 euro (+ gemeentebelasting).

Bescherming van uw geliefden

In geval van overlijden ontvangen uw geliefden het opgebouwde kapitaal. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Sparen op maat

U kiest zelf het bedrag dat u wilt sparen (max. 1.020 of 1.310 euro per jaar) en u bepaalt het tempo waaraan u spaart.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 


Wat is Pension Invest Plan pensioensparen?

Pension Invest Plan pensioensparen van AG is een individuele tak 21-levensverzekering die onderworpen is aan het Belgisch recht. Ze is bedoeld voor iedereen die op een veilige manier wil sparen voor zijn of haar pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel wil genieten van 25% of 30%.

Zo kunt u dit jaar tot 1.020 euro sparen en een belastingvermindering genieten van maximaal 306 euro. Indien u beslist om het maximumbedrag van 1.310 euro te storten, geniet u van een belastingvoordeel van 327,5 euro. Hoe jonger u bent als u Pension Invest Plan afsluit, hoe groter het pensioenkapitaal dat u ontvangt op einddatum van het contract, op uw 65e verjaardag.

Pension Invest Plan Pension Invest Plan, flexibel pensioensparen op uw eigen tempo
Wat biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?
 • Gewaarborgde interestvoet
  -   Op het volledige gespaarde bedrag is een gewaarborgde rentevoet van toepassing.
      De rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting, is gewaarborgd tot het einde van 
      het contract.
  -   Deze rentevoet bedraagt 2,00% (vanaf 10/04/2024) en deze wordt toegepast op de nettostorting (zonder instapkosten).​

 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen ​
  Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 2,00 % in 2023. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)

   Jaar Globaal brutorendement
   2019
   2020
  2,00 %
  1,80 %
   2021
  1,80 %
   2022
  1,80 %
   2023
  2,00 %


  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

 • Fiscaal voordeel
  -   Belastingvermindering van maximaal 25 % of 30 % op het jaarlijks gespaarde bedrag.
  -   AG bezorgt u het fiscaal attest van uw pensioensparen. U moet het bedrag
      enkel invullen op uw aangifte.

 • Flexibel sparen
  U beslist zelf over uw spaarplan:
  -   Op uw eigen tempo: jaarlijks, semestrieel, trimestrieel of maandelijks. De minimumduur
      bedraagt 10 jaar.
  -   Naargelang uw middelen: u kunt al starten vanaf 360 euro per jaar (ofwel 30 euro per
      maand). Het maximum bedraagt 1.020 of 1.310 euro per jaar.
      U moet belastbare inkomsten hebben om te kunnen beleggen in een pensioenspaarplan.
  -   Bij tegenslag kunt u beslissen om het sparen stop te zetten gedurende een periode en            herbeginnen als u opnieuw meer middelen ter beschikking hebt.

Welke bescherming biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?

Pension Invest Plan pensioensparen biedt u een dubbele zekerheid:

 • De zekerheid van tak 21-verzekeringen. AG moet immers beschikken over voldoende liquide middelen om op elk moment zijn verbintenissen te kunnen nakomen.
 • Bovendien verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen als kapitaalbuffer.
Pension Invest Plan Pensioensparen dubbel beveiligd!
Pension Invest Plan 100 % van uw reserve overgedragen aan uw begunstigde als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract.
Welke overlijdensdekking biedt Pension Invest Plan pensioensparen mij?

​Als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract, krijg(t)en uw begunstigde(n) 100 % van de reserve van uw contract (eventuele winstdelingen inbegrepen). Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Dit product heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport​

​​
pension invest plan  
pension invest plan  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten
  -   Maximaal 6,5 %.
  -   Degressief de laatste 5 jaar van het contract.

 • Uitstapkosten
  Geen, niet op einddatum van het contract en ook niet bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Vóór de 60e verjaardag van de verzekerde: vergoeding van 5 % van de theoretische 
      afkoopwaarde.
  -   Na de 60e verjaardag van de verzekerde: geen vergoeding.

 • Geen beheerskosten


Voor meer informatie over de kosten van Pension Invest Plan pensioensparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Premietaks
  U betaalt geen premietaks.

 • Taks op kapitaal
  -   Anticipatieve heffing van 8 %: afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e
      verjaardag van het contract (als u onderschrijft na uw 55 jaar). Nadien betaalt u geen taks
      meer op uw kapitaal.
  -   Bedrijfsvoorheffing: 33 % indien afkoop vóór 60 jaar.
  -   Geen taks op de winstdelingen.


Voor alle informatie over de taksen en de fiscaliteit van Pension Invest Plan pensioensparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.
pension invest plan  
pension invest plan Welke risico’s loop ik met Pension Invest Plan pensioensparen?
 
Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsmechanisme dat geldt voor tak 21-producten. Dit komt tussen als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele overschot is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

Is het mogelijk om meer te sparen?

In het kader van pensioensparen is het niet mogelijk om meer te sparen dan 1.020 of 1.310 euro/jaar. Er bestaat wel een ander fiscaal kader dat extra belastingverminderingen kan opleveren. Surf naar onze pagina over langetermijnsparen voor meer info.

pension invest plan  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond  
Verhoging na 55 jaar en individueel plafond

Verhoging van de premies na de leeftijd van 55 voor langetermijnsparen en pensioensparen

Bij een verhoging van het premiebedrag (exclusief indexering) na de leeftijd van 55 jaar, bepaalt de belastingwetgeving dat de heffing voor het hele contract 10 jaar na deze verhoging plaatsvindt of op de einddatum van het contract als deze datum vóór deze 10 jaar valt. 

AG wil deze situatie voorkomen en stelt daarom een individueel plafond vast voor verzekeringsnemers met een pensioenspaar- of langetermijnspaarcontract.

Het jaarlijkse bedrag dat de klant in zijn contract stort, moet gelijk zijn aan of lager zijn dan dit individuele plafond, dat jaarlijks wordt geïndexeerd. 


Afsluiting van het contract of verhoging van de premies na de leeftijd van 65 voor langetermijnsparen en pensioensparen

De belastingwetgeving staat niet toe dat pensioenspaar- of langetermijnspaarcontracten worden afgesloten na de leeftijd van 65 jaar. Ook verhogingen van het premiebedrag zijn verboden na deze leeftijd. 

Voor pensioensparen is het jaar waarin de verzekeringsnemer 64 wordt het laatste jaar waarin hij premies in het contract kan storten.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.