Uw pensioen voorbereiden

Pensioensparen: een goed plan voor vandaag én morgen

IK WIL EEN OFFERTE

Pensioensparen: een goed plan voor vandaag én morgen

IK WIL EEN OFFERTE

Pensioensparen, een must? Bijna!

Hebt u zich al afgevraagd of u met uw wettelijk pensioen uw levensstandaard kan behouden? Voor veel Belgen is het antwoord nee. Door te kiezen voor pensioensparen neemt u uw toekomst nu in eigen handen! Wacht niet tot 2052, plan NU al uw pensioen met AG!

Vroeg begonnen is half gewonnen

Jaarlijks fiscaal voordeel

Vanaf 30 euro per maand

Advies op maat


Vroeg beginnen sparen brengt meer op

Is uw pensioen nog te ver weg om er nu al aan te denken? Hoe vroeger u begint te sparen, hoe sneller uw oorspronkelijke spaargeld aangroeit dankzij de interesten. Maar ook als u op enkele jaren van uw pensioen bent, loont het de moeite om te starten met pensioensparen.


Bespaar tot 317,5 euro per jaar

Met pensioensparen profiteert u van een jaarlijks belastingvoordeel!

  • Stort 990 euro en geniet een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag.
  • Stort tussen 991 en 1.270 euro en geniet een belastingvermindering van 25% op het gestorte bedrag.

U profiteert dus van een belastingvoordeel tot 317,5 euro. Beeld u eens in wat u hiermee elk jaar kan doen!


Vanaf 30 euro per maand

U hebt geen grote bedragen nodig om te starten met pensioensparen. U kan het al vanaf 30 euro per maand. Hou natuurlijk wel rekening met vaste kosten zoals instap- en beheerkosten, en belastingen. U vindt hierover onderaan deze pagina alle info.


Advies op maat

Uw verzekeringsagent of makelaar geeft u graag persoonlijk advies zodat u in alle vertrouwen kan starten met pensioensparen. Zo bent u zeker dat u de beste keuze maakt voor uw spaargeld.


Meer info?

Check de infopagina. En vraag advies of een vrijblijvende offerte aan uw verzekeringsagent of makelaar.


vraag advies of een offerte

Bijkomende informatie

Deze advertentie heeft betrekking op tak 21- en tak 23-levensverzekeringen, ontwikkeld door AG en verdeeld door BNP Paris Fortis/bpost bank/uw tussenpersoon. Ze zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.
AG heeft twee soorten verzekeringsproducten voor pensioensparen:

  • De eerste formule (individuele tak 21-levensverzekering naar Belgisch recht) combineert veiligheid, een aantrekkelijk rendement tegen de huidige vaste rentevoet van 0,50% en een fiscaal voordeel.
  • De tweede formule (individuele tak 23-levensverzekering naar Belgisch recht) biedt een potentieel hoger rendement, dat evenwel niet gegarandeerd is.

Belastingen

Belastingen tak 21 en tak 23

U kan uw pensioenkapitaal opvragen wanneer u maar wil. U bent dan wel een belasting van 33,31% (+ gemeentebelasting) verschuldigd als de afkoop voor uw 60e verjaardag plaatsvindt. Op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e verjaardag van het contract (als u het contract vanaf de leeftijd van 55 jaar hebt afgesloten) geldt er een belasting van 8%. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Kosten

Kosten tak 21 en tak 23

Instapkosten: maximaal 6,5%

Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar.

Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden.

Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23). De eerste overdracht van het jaar(*) naar één of meerdere fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meerdere fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht). (*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald aan de hand van de verjaardag van de ingangsdatum van het contract.

Risico's en rendement tak 23

Risico’s tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer draagt op elk moment het financiële risico. Na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde dus zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren. Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de uitbetaling van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort. Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen.
Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Omdat het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de door AG uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren. Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds. Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be

Risico’s en rendement tak 21

Risico’s tak 21

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele surplus, draagt de verzekeringsnemer het risico. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd. Tak 21-contracten bieden een gewaarborgde interestvoet op de premies en een eventuele winstdeling. Als deze winstdeling laag of nihil is, kan het zijn dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag vanwege de huidige belastingen, kosten en tarieven.

Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gegarandeerd, kan verschillen van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG en van de economische situatie. Nadat ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde interestvoet. De verzekeraar is wettelijk of contractueel niet verplicht om te voorzien in een winstdeling.

Duur

Gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd op de einddatum moet minstens 65 jaar zijn.

Aanvullende informatie

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, de maatschappelijke zetel of op onze website.
Klachten: als u vragen hebt, kan u eerst contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as

​​​​​​​​​​​​​​​