AG Fund+
Een flexibele belegging en een potentieel hoger rendement, door te investeren in kwaliteitsvolle fondsen, beheerd door specialisten.
 
Aangepast aan uw behoeften

U kiest niet alleen uw fondsen maar ook het beschermingsniveau dat u wenst voor uw belegging. Dit laatste stemt overeen met uw wensen en uw beleggersprofiel.

Potentieel rendement

In de huidige economische context wenst u uw geld te beleggen in een formule die een potentieel hoger rendement biedt dan een spaarrekening.

Opgevolgd door specialisten

Zij reageren onmiddellijk op de evoluties op de financiële markten en u moet zich dus niet bezighouden met de opvolging.

Twee beschermingsmechanismen

Met AG Fund+ wilt u uw winsten veiligstellen en uw verliezen beperken dankzij twee volledig geautomatiseerde beschermingsmechanismen.

Gratis optioneel mechanisme

Dankzij het gratis optioneel progressief beleggingsmechanisme Drip Feed kunt u het risico van uw belegging diversifiëren door ze te spreiden over één of meerdere beleggingsfondsen gedurende een bepaalde periode!

Gepersonaliseerde aanpak

U kunt ervoor opteren om te beleggen in fondsen van de eurozone, de groeilanden of wereldwijd dankzij een ruim gamma van fondsen waaruit u kunt kiezen.

 

Wat is AG Fund+?

Dit filmpje vertelt u meer
AG Safe+
Gevarieerde fondsen, beheer door specialisten, beschermingsmechanismes,… dit is wat AG Fund+ u aanbiedt
Wat biedt AG Fund+ mij?
 • Zorgvuldig uitgekozen fondsen, gekenmerkt door een belangrijke diversificatie.
  Potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging.
 • Fondsen beheerd door specialisten die onmiddellijk reageren op de evoluties en tendensen op de financiële markten …
 • … en aangepast aan uw beleggersprofiel.
 • Twee beschermingsmechanismen treden automatisch in werking vanaf een bepaald niveau dat u vooraf hebt bepaald.
 • Een extra gratis optioneel progressief mechanisme om uw beleggingsrisico te diversifiëren gedurende een bepaalde periode.
 • De talrijke voordelen van een levensverzekering: overlijdensdekking (soms een uitgebreide), vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, aantrekkelijke fiscaliteit (geen roerende voorheffing op de inkomsten van AG Fund+) enz.
 • Geen directe (risicovolle) belegging in individuele aandelen, obligaties enz.
 • Praktisch instrument voor successieplanning.
Wat levert AG Fund+ mij op?

Het rendement van uw AG Fund+ hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties verschillen naargelang de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan dus zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar ook nadelig zijn in moeilijke beurstijden.
Met AG Fund+ neemt u in elk geval een berekend risico. De twee beschermingsmechanismen die u kunt activeren, maken het mogelijk om dat risico enigszins te verkleinen.

AG Safe+
Met AG Fund+, mikt u op een hoger rendement
AG Fund+, beleggingsfondsen, hoog rendement, beleggen, flexibele beleggingsfondsen
U hebt toegang tot een breed gamma van fondsen die overeenkomen met uw investeringsprofiel
 Welk(e) fonds(en) kan ik kiezen?

Met AG Fund+ kunt u kiezen uit een hele reeks basisfondsen, die actief worden beheerd door specialisten. U kunt een fonds kiezen dat het best overeenkomt met uw beleggersprofiel en uw verwachtingen of u kunt ook beslissen te beleggen in één of meerdere fondsen.

U vindt meer informatie over de huidige waarde van de fondseenheden op de fondsenpagina (of in de financiële pers), u vindt er eveneens de beheersreglementen. Uw tussenpersoon is het best geplaatst om u meer advies te geven.
Indien hij u in het kader van haar beleggingsadvies een product aanraadt, moet hij nagaan of dit product geschikt is op grond van uw kennis van en ervaring met dit product, uw beleggingsdoelstellingen en financiële situatie.

Met welke mechanismen kan ik AG Fund+ optimaliseren?
 • Winstbeschermer: uw winsten worden automatisch overgeheveld naar het gekozen doelfonds, dat minder risico vertoont, vanaf een vooraf bepaald niveau. Voor het activeren van dit mechanisme kunt u kiezen voor een niveau van 10, 20 of 30 % van de winsten.
 • Verliesbeperker: maakt het mogelijk de reserve van uw AG Fund+ over te hevelen naar datzelfde doelfonds vanaf een vooraf bepaald verliesniveau: 5, 10, 15, 20 of 30 %.
  U kiest zelf het moment waarop het in het doelfonds overgedragen bedrag gedeeltelijk of volledig moet herbelegd worden in het basisfonds. U kunt ook kiezen voor de optie 'automatische herbelegging’: de reserve wordt dan op maandelijkse basis herbelegd in het basisfonds, tijdens een periode die u op voorhand hebt bepaald, dit is 6, 12, 18 of 24 maanden.
  De optie 'dynamische aanpassing’ maakt het mogelijk om een nieuw Verliesbeperkerniveau te bepalen telkens de eenheidswaarde stijgt met 10 % ten opzichte van de referentiewaarde. Het Verliesbeperkerniveau stijgt dus geleidelijk door zoveel mogelijk de evolutie van de eenheidswaarde van uw basisfonds weer te geven.
  U kunt de opties 'automatische herbelegging' en 'dynamische aanpassing' ook combineren.
 • Drip Feed: via dit gratis en optioneel beleggingsmechanisme kunt u uw beleggingen gedurende een bepaalde periode die u vooraf zelf kiest (6, 12, 18 of 24 maanden) progressief spreiden over één of meerdere fondsen. Zo beperkt u het potentiële verlies wanneer de economische conjunctuur minder gunstig is. Concreet, u stort bij de onderschrijving van het contract het te beleggen bedrag in één keer in een defensief doelfonds. Daarna wordt een proportioneel deel (1/6, 1/12, 1/18 of 1/24) van dat bedrag maandelijks (bij)gestort in het (de) beleggingsfonds(en) dat (die) u zelf gekozen hebt.
AG Fund+, beleggingsfondsen, hoog rendement, beleggen, flexibele beleggingsfondsen
De Winstbeschermer en de Verliesbeperker zijn twee beschermingsmechanismen die bedoeld zijn om de volatiliteit van uw belegging te beperken
AG Safe+
 
Welke overlijdensdekking biedt AG Fund+?

Als de verzekerde overlijdt, betaalt AG Insurance aan de begunstigde een kapitaal uit. Dat bedrag is minstens gelijk aan de waarde (in euro) van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: 2,50 %.
 • Kosten per beschermingsmechanisme: jaarlijks, 0,20 % op de reserve van het fonds waarop het beschermingsmechanisme van toepassing is (geen kosten tijdens de wederbeleggingsperiode).
 • Kosten voor overdracht tussen de beleggingsfondsen: altijd gratis.
  Geen kosten voor de automatische overdracht via de beschermingsmechanismen.
 • Uitstapkosten: 1 % gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0 %.
 • Beheerkosten: max. 2 % per jaar, verrekend in de eenheidswaarde.


Voor meer info over de kosten verbonden aan AG Fund+ kunt u de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden raadplegen.

AG Safe+
 
AG Safe+
 
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Taks op de levensverzekering: 2 % op de gestorte premie (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
 • AG Fund+ komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het gestorte kapitaal bij overlijden, overeenkomstig het fiscaal stelsel dat van toepassing is sinds 01/01/2016 en onder voorbehoud van latere wijzigingen. Het kapitaal dat uitbetaald wordt aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.


Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit die van toepassing is op AG Fund+ kunt u de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden raadplegen.

Welke risico’s zijn verbonden aan AG Fund+?

 

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financieel risico wordt volledig en op ieder moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bij elke afhouding of op het ogenblik van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling.
  De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.zal worden terugbetaald.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de liquiditeit van de fondseenheden uitgesteld of geschorst worden.
 • Risico’s verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang het doel en de beleggingspolitiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat dus altijd een risico dat de beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren en dat ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de volatiliteit van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen opgebouwd met de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.
AG Safe+
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.