AG Target+ USD
Een individuele levensverzekering (tak 23) in Amerikaanse dollar waarvan het rendement gelinkt is aan een beleggingsfonds
 
100 % van uw kapitaal terugbetaald op de einddatum

U wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald op de vervaldag van uw contract naargelang het fonds en het netto geïnvesteerd bedrag in Amerikaanse dollar.

Gunstige belasting

U betaalt enkel een premietaks van 2 % bij de onderschrijving. Op de einddatum is er geen roerende voorheffing van toepassing.

Looptijd van bepaalde duur

De looptijd van uw belegging bedraagt 8 tot 10 jaar (naargelang de uitgiftes).

Potentieel aantrekkelijk rendement

Dankzij de vaak interessantere Amerikaanse rentevoeten (USD) is uw belegging mogelijks voordeliger.

Vrije keuze van de begunstigde

U beschermt uw naasten door vrij een begunstigde bij overlijden te kiezen.

 

Wat is AG Target+ USD?

 • AG Target+ USD is een individuele levensverzekering (tak 23) van AG Insurance, onderworpen aan het Belgische recht, waarop u kunt intekenen vanaf een bedrag van 2500 dollar. Het gaat om een beleggingsverzekering in Amerikaanse dollar (USD) met een dubbele doelstelling :
  • een potentieel aantrekkelijk rendement genereren door profijt te halen uit de rentevoeten die momenteel hoger zijn in Amerikaanse dollars, in combinatie met de mogelijkheid om uw portefeuille te diversifiëren.
  • minstens 100 % van het netto geïnvesteerde bedrag in Amerikaanse dollar terugbetalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of onvermogen van BNP Paribas Fortis Funding (LU) en BNP Paribas Fortis nv).
 • AG Target+ USD richt zich tot beleggers :
  • die bereid zijn enig risico te nemen, maar tegelijk ook veiligheidsgaranties willen,
  • die een beleggingsstrategie hebben. Aangezien AG Insurance regelmatig nieuwe tranches van AG Target+ USD uitgeeft, kan de belegger de fondsen kiezen die het best overeenstemmen met zijn/haar strategie.
 • De basisinvestering in AG Target+ USD bedraagt 2500 dollar.
AG Target + USD
Een potentieel aantrekkelijke beleggingsstrategie.
Wat biedt AG Target+ USD mij?
 • Terugbetaling op einddatum van minstens 100 % van uw nettobelegging in Amerikaanse dollar.
 • Potentieel hoger rendement dankzij de Amerikaanse rentevoeten.
 • Fondsen beheerd door specialisten die rekening houden met de evoluties en trends op de financiële markten.
 • U betaalt geen roerende voorheffing op einddatum, maar moet wel rekening houden met de premietaks of kosten verbonden aan de fondsen van uw AG Target+ USD.
 • U kunt uw beleggingsstrategie aanpassen dankzij de regelmatige uitgiftes van nieuwe onderliggende fondsen.
 • Vrije keuze van de begunstigde bij overlijden.
Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Er worden regelmatig nieuwe fondsen uitgegeven met een beperkte onderschrijvingsperiode. U kunt uw instapmomenten dus spreiden en verschillende formules combineren. Bovendien zijn sommige van onze uitgiftes gekoppeld aan een fonds uit de eurozone, dat wereldwijd belegt of een fonds uit groeilanden.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

Om de lopende uitgiften te kennen, kunt u de rubriek "Producten die nu gecommercialiseerd worden" raadplegen op onze pagina gewijd aan de fondsen.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.

AG Target + USD
Een flexibele formule zodat u op verschillende momenten kunt beleggen in verschillende fondsen van verschillende landen.
AG Target + USD
Een minimumterugbetaling van uw nettobelegging in Amerikaanse dollar.
Welke bescherming biedt AG Target+ USD mij?

Op de einddatum krijgt u een een uitbetaling van minimaal 100 % van uw nettobelegging in Amerikaanse dollar via een EMTN uitgegeven door BNP Paribas Fortis Funding (LU) en gewaarborgd door BNP Paribas Fortis, behalve bij (risico op) faillissement van deze instellingen.

Welke overlijdensdekking biedt AG Target+ USD mij?

Als u overlijdt vóór de einddatum van uw contract, wordt het kapitaal uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde. Het bedrag stemt overeen met een kapitaal dat gelijk is aan het totaal aantal eenheden toegekend aan het contract, vermenigvuldigd met de eenheidswaarde in USD.
Successierechten zijn eventueel verschuldigd op het ontvangen kapitaal.
Zolang uw contract loopt, bent u vrij om de begunstigde te wijzigen.

AG Target + USD
U kiest vrij de begunstigde als u zou overlijden vóór de einddatum van uw contract.
AG Target + USD
 
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Alle kosten i.v.m. het contract AG Target+ USD moeten in dollar worden berekend.
 • Instapkosten: max. 3,50 % boven op de nettopremie.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.
 • Geen uitstapkosten op de einddatum, noch bij overlijden.
 • Afkoopvergoeding
  • 1 % van de theoretische waarde als de afkoop in de loop van het contract gebeurt.
  • Geen enkele vergoeding als de afkoop gebeurt in de loop van het laatste jaar voorafgaand aan het einde van het contract.
 • Kosten verbonden aan de premiebetaling:
  • Betaling in dollar via internationale betaling of overschrijving.
  • Mogelijk via een zichtrekening in euro of in dollar.
  • Extra transactiekosten mogelijk naargelang uw bank, maar ten laste genomen door AG Insurance.
​​Raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden voor meer informatie over de kosten verbonden aan AG Target+ USD.
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Levensverzekeringstaks: 2 % op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijke persoon).
 • De premies zijn niet fiscaal aftrekbaar en komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in (op basis van de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is en onder voorbehoud van latere wijzigingen). Successierechten zijn in principe van toepassing op de begunstigde van het contract in geval van overlijden van de verzekerde.
 • Raadpleeg de financiële infofiche en de algemene voorwaarden voor meer informatie over de taksen en fiscaliteit van AG Target+ USD.
AG Target + USD
 
AG Target + USD
 
Welke risico’s zijn er verbonden aan AG Target+ USD?
 • Wisselrisico
  Deze individuele levensverzekering (tak 23) wordt uitgegeven in Amerikaanse dollar. Dit
  betekent dat de beleggers op de eindvervaldag een bedrag in USD kunnen
  ontvangen, dat omgezet in euro, lager kan uitvallen dan het oorspronkelijk belegde bedrag in euro. Het wisselrisico is ook van belang voor de coupons op het moment dat ze worden omgezet in euro. Dit risico is zelfs groter voor de beleggers die geen rekening hebben die uitgedrukt is in USD en waarvoor de betaling van coupons en de uitbetaling van het kapitaal mogelijks automatisch worden omgezet in euro.
 • Kredietrisico
  De minimale terugbetaling van minimum 100 % van de nettopremie op de einddatum wordt geregeld via een EMTN van de nettopremies bij BNP Paribas Fortis Funding (LU) en wordt gewaarborgd door BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van de emittent en/of de garant. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in”) treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit van de markten en is nooit gewaarborgd.
 • Beleggingsrisico
  Er wordt eveneens belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan uit de omwisseling van het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverplichting heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn voor rekening van de verzekeringsnemer.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
 
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige information, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.