Post Optima Flex
Streef naar een potentieel hoog rendement op lange termijn, beperk het risico en behoud de troeven van een levensverzekering voor uw geliefden.
 
Potentieel hoog rendement

U belegt voornamelijk in een gediversifieerd gemengd fonds dat actief beheerd wordt via een multimanagementstrategie.

Diversifiëring

Het gaat om een heel gediversifieerd fonds dat actief beheerd wordt via een multimanagementstrategie. Specialisten reageren op de evoluties en trends op de financiële markten door de allocatie van de activa van het fonds aan te passen.

Automatisch overdrachtsmechanisme bij een daling

Dit maakt het mogelijk om het risico te beperken dat doorgaans aan dit soort beleggingen verbonden is.

Geen roerende voorheffing op de inkomsten

Bescherming van uw geliefden

U geniet een overlijdensdekking en u kiest zelf de begunstigde bij overlijden.

 

Wat is Post Optima Flex?

Post Optima Flex is een individuele levensverzekering van AG​​​, een Belgische verzekeraar. Deze tak 23-verzekering zonder vervaldag, waarvan het rendement gelinkt is aan beleggingsfondsen, is onderworpen aan het Belgisch recht.

Ze is bedoeld voor natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven
- die hun geld willen beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille
- en die bereid zijn een zeker risico te nemen met een mogelijk hoger rendement in het vooruitzicht.

Post Optima Flex biedt een gedeeltelijk beheer van het beleggingsrisico via het automatisch overdrachtsmechanisme.

Beleggen in Post Optima Flex is al mogelijk vanaf 1000 euro.

Post Optima Flex
 
Waarom is Post Optima Flex interessant voor mij?

Bent u op zoek naar een belegging die u een potentieel hoger rendement kan bieden op lange termijn, de schommelingen beperkt en grote verliezen probeert te vermijden? Dan is Post Optima Flex geknipt voor u!

Post Optima Flex, een individuele levensverzekering zonder kapitaalsbescherming (tak 23) van AG​, is een beleggingsformule die specifiek is ontworpen om:

 • te mikken op een potentieel hoog rendement op lange termijn door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerd gemengd fonds dat actief wordt beheerd via een multimanagementstrategie;
 • het risico dat doorgaans aan dit soort beleggingen is verbonden te beperken via een automatisch overdrachtsmechanisme bij daling;
 • te zorgen voor het welzijn van uw geliefden via de klassieke troeven van een levensverzekering: u kiest vrij een of meerdere begunstigden in geval van overlijden.
Welke fondsen zijn verbonden aan Post Optima Flex?

Post Optima Flex is verbonden aan twee fondsen: AG Life Global Return en AG Life Cash Euro.

De bijzonderheden van AG Life Global Return, een heel gediversifieerd basisfonds:

 • Doel: het fonds AG Life Global Return streeft naar een optimaal rendement ten opzichte van de markt.
 • Multimanagementstrategie: om dit doel te bereiken wordt dit fonds actief beheerd via de multimanagementstrategie van AG. De beheerders van de externe fondsen waaruit het dakfonds AG Life Global Return is samengesteld, worden nauwkeurig geselecteerd. Ze krijgen een mandaat van AG om de onderliggende fondsen actief te beheren. Wilt u hier graag meer over weten? Bekijk dan dit filmpje.
  ​​
 • Diversifiëring: het fonds AG Life Global Return is een gemengd dakfonds dat in verschillende activaklassen belegt. Het belegt hoofdzakelijk in aandelen en obligaties wereldwijd, maar ook cash, alternatieve beleggingen en vastgoed behoren tot de mogelijkheden.
 • Flexibele aanpak: de spreiding van het fonds AG Life Global Return is flexibel en wordt bijgevolg regelmatig aangepast in functie van de marktomstandigheden, en dit binnen bepaalde grenzen (minimum en maximum).

Bijzonderheden van AG Life Cash Euro, een defensiever wachtfonds:

 • Doel: het fonds AG Life Cash Euro beoogt een optimaal rendement in overeenstemming met de markt voor dit type belegging (liquiditeiten).
 • Beleggingsbeleid: om dit doel te bereiken investeert het fonds in beleggingen op korte termijn. De gerealiseerde meerwaarden en inkomsten worden herbelegd in het fonds overeenkomstig het beheerreglement. De portefeuille wordt actief beheerd.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.​​

Post Optima Flex
 
Post Optima Flex
 
Welke bescherming biedt Post Optima Flex?

​Post Optima Flex biedt geen enkele rendements- of kapitaalsgarantie.

Het rendement van deze beleggingsverzekering is afhankelijk van de prestaties van de fondsen die gekoppeld zijn aan uw contract. Deze prestaties worden op hun beurt beïnvloed door de schommelingen op de financiële markten. Dit product kan dus vooruitzichten bieden op een mooi rendement op lange termijn, maar tegelijkertijd kan het klappen krijgen als de beurzen het minder goed doen.

Post Optima Flex omvat een automatisch overdrachtsmechanisme (in geval van daling).

Dit mechanisme wordt geactiveerd op het basisfonds (AG Life Global Return) en beperkt de potentiële verliezen en de volatiliteit. Het werkt als volgt:

 • Overdracht van alle eenheden van het basisfonds (AG Life Global Return) naar het minder risicovolle wachtfonds (AG Life Cash Europe) zodra de eenheidswaarde met minimum 10% daalt.
 • Progressieve automatische herbelegging gedurende 6 maanden na inwerkingtreding van het mechanisme.
 • Dynamische aanpassing van de drempel van het mechanisme, bij elke stijging van minimum 10%.
Waaruit bestaat de overlijdensdekking van Post Optima Flex?

Deze dekking geldt voor iedereen die Post Optima Flex heeft onderschreven. Er zijn geen voorwaarden wat betreft de leeftijd. Via deze waarborg wordt de totale waarde van Post Optima Flex op de vereffeningsdatum uitbetaald aan de overlijdensbegunstigde.

Het overlijdenskapitaal stemt overeen met het totale aantal eenheden aangehouden in elk fonds van het contract vermenigvuldigd met de eenheidswaarde op de dag van de vereffening.

Post Optima Flex
 
Post Optima Flex
 
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: deze kosten bedragen 3 % van de netto belegde premie of van de netto overgedragen reserve.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 1 % van de theoretische afkoopwaarde gedurende de eerste 2 jaar en 11 maanden van het contract. Na deze periode is er geen afkoopvergoeding meer verschuldigd. Er is geen enkele vergoeding in geval van opzegging binnen de 30 dagen na de inwerkingtreding van het contract.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.​​
 • Kosten gelinkt aan het automatische overdrachtsmechanisme: zo lang het automatische overdrachtsmechanisme actief is, worden hiervoor maandelijks kosten aangerekend. Deze kosten bedragen 0,20 % op jaarbasis (ingehouden op maandelijkse basis) van de reserve van het fonds. Deze kosten wordt automatisch verrekend via een vermindering van het aantal eenheden van dit fonds.
 • Kosten bij overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23) op vraag van de verzekeringsnemer: twee keer per kalenderjaar is een overdracht van het basisfonds naar het wachtfonds of omgekeerd gratis, daarna wordt 1 % van de overgedragen reserve aangerekend.

Meer informatie over de kosten van Post Optima Flex vindt u in de essentiële-informatiedocumenten over de fondsen (KID), het nuttige informatiedocument over Post Optima Flex en de algemene voorwaarden.

Welke fiscaliteit is van toepassing op het product?

 • Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premies.
 • Er is een taks van 2 % verschuldigd op elke premie.
 • Afkopen zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Het overlijdenskapitaal is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.
 • De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan later wijzigen.

Meer informatie over de taksen en de fiscaliteit van Post Optima Flex vindt u in het nuttige informatiedocument over Post Optima Flex en in de algemene voorwaarden.

Post Optima Flex
 
Post Optima Flex
 
Welke risico’s zijn verbonden aan Post Optima Flex?

Met Post Optima Flex hebt u geen kapitaalsgarantie. U bent dus niet zeker dat u het kapitaal dat u hebt belegd volledig zal kunnen recupereren. Post Optima Flex bevat echter wel een automatisch overdrachtsmechanisme (in geval van daling). Dit wordt geactiveerd op het basisfonds (AG Life Global Return) en dient om de potentiële verliezen en de volatiliteit te beperken.

Er bestaan ook risico's eigen aan een tak 23-beleggingsverzekering:

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het is altijd de verzekeringsnemer die het financiële risico draagt. Bij elke afhouding of op het moment van vereffening van het contract is het dan ook mogelijk dat de eenheidswaarde hoger of lager is, in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er zich bijgevolg bewust van zijn dat hij mogelijk niet het volledige belegde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement) wordt de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de doelstelling en het beleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en volgens verschillende stijlen. De verhoudingen waarin dit gebeurt, zijn variabel en afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het desbetreffende fonds. Aangezien het rendement niet gewaarborgd is, bestaat er altijd een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit desondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan het automatische overdrachtsmechanisme
  Dit beschermingsmechanisme dient om de negatieve impact van de marktvolatiliteit te beperken. Toch is het op bepaalde momenten in de levenscyclus van het product mogelijk dat het beschermingsmechanisme een zwakker rendement oplevert dan een investering in het basisfonds zonder dit mechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden. Bovendien zijn de verzekeringsnemers en/of begunstigden bevoorrechte schuldeisers op de totaliteit van de activa van de verzekeraar.
 
 
 
 

​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige information, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.