Post Optima Invest
Kiezen voor een beleggingsverzekering die minstens uw netto-investering volledig of gedeeltelijk terugbetaalt.
 
Minimaal gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw netto-investering op einddatum

Een van te voren vastgelegd gedeelte van uw nettokapitaal wordt op einddatum terugbetaald.

Gunstige fiscaliteit

Geen roerende voorheffing op de meerwaarde. U betaalt enkel een verzekeringstaks van 2 % op het netto geïnvesteerde bedrag. Dit kan in de toekomst wijzigen.

Een vaste looptijd

De looptijd van uw belegging is vooraf bepaald en bedraagt 8 tot 10 jaar (afhankelijk van de gekozen uitgifte).

Mogelijk een aantrekkelijk rendement

Uw belegging volgt de evolutie van de onderliggende index op de voet.

Vrije keuze van de begunstigde

Door een begunstigde te kiezen die het kapitaal ontvangt bij uw overlijden, is Post Optima Invest een prima oplossing voor de planning van uw patrimoniumoverdracht.

 

Wat is Post Optima Invest?

​Post Optima Invest is een individuele tak 23-verzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Het richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een potentieel hoger rendement, maar die minimaal hun netto-investering geheel of gedeeltelijk willen terugbetaald krijgen op einddatum. Met Post Optima Invest mikt een belegger daarnaast op een meerwaarde door de mogelijke positieve evolutie van een onderliggende index. Zo volgt u de evolutie van de financiële markten. Dit fonds probeert de risico’s die hieraan verbonden zijn te beperken. 
AG Insurance commercialiseert regelmatig nieuwe uitgiftes van Post Optima Invest. U kunt intekenen op meerdere uitgiftes. Op die manier is Post Optima Invest een uitgelezen oplossing om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. 
 

Post Optima Invest
Het percentage van uw netto-investering dat u minimaal ontvangt op einddatum ligt van te voren vast.
Wat biedt Post Optima Invest?
 • Minstens gedeeltelijke of volledige terugbetaling van uw netto-investering: op einddatum ontvangt u minimaal een gedeelte van uw nettobelegging (bijvoorbeeld 90 of
  100 %). Het percentage dat u minimaal ontvangt, is vooraf bepaald.
 • Eventuele meerwaarde: u ontvangt een meerwaarde op einddatum als de onderliggende waarde die gekoppeld is aan uw Post Optima Invest positief evolueerde tijdens de looptijd.
 • Regelmatig nieuwe uitgiftes: u kunt verschillende uitgiftes combineren en op die manier uw beleggingsportefeuille diversifiëren.
 • Een duidelijk overzicht van uw belegging: u ontvangt jaarlijks een transparant overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering.
 • Aantrekkelijke fiscaliteit: u betaalt op einddatum geen roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde van Post Optima Invest (volgens de huidige fiscale wetgeving).

Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Er worden regelmatig nieuwe uitgiftes van Post Optima Invest gelanceerd. Zo spreidt u uw instapmomenten en kunt u verschillende formules met andere onderliggende waarden combineren. Per uitgifte is er een bepaalde inschrijvingsperiode. U kunt enkel tijdens deze periode intekenen op een uitgifte.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

Om de lopende uitgiften te bekijken, kunt u de rubriek 'Huidige gecommercialiseerde producten' op onze fondspagina bekijken.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op de hen toegekende pagina alsook in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om deze reglementen hier te consulteren.

Post Optima Invest-AG Insurance
U kunt verschillende formules combineren om zo uw portefeuille te diversifiëren.
Post Optima Invest
Uw netto-investering wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald op einddatum.
Welke garantie biedt Post Optima Invest mij?

​Uw netto-investering wordt geheel of gedeeltelijk terugbetaald op einddatum. U ontvangt minstens een vooraf bepaald percentage van uw netto geïnvesteerde kapitaal (bijvoorbeeld 90 of 100 %). Hoeveel dit percentage bedraagt, hangt af van de uitgifte. Deze terugbetaling gebeurt door een gedeelte van de netto geïnvesteerd premie te deponeren bij BNP Paribas Fortis Funding.

Welke overlijdensdekking biedt Post Optima Invest?

​Als de verzekerde van het contract overlijdt tijdens de looptijd van het contract, wordt de waarde van alle eenheden op het moment van overlijden uitbetaald aan de begunstigde. U kunt als verzekeringsnemer deze begunstigde vrij kiezen en u kunt uw keuze in de loop van het contract wijzigen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het uitbetaalde bedrag.

Post Optima Invest
Als de verzekerde overlijdt, wordt de waarde van alle eenheden uitbetaald aan de begunstigde die u aangeduid hebt.
Post Optima Invest
 
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: maximaal 2,00 % van het netto-belegde kapitaal.
 • Uitstapkosten: 1 % op de theoretische afkoopwaarde.
 • Geen uitstapkosten:
  · bij een afkoop binnen de eerste 30 dagen van het contract.
  · in het laatste jaar vóór de einddatum.
  · als er een uitbetaling gebeurt na het overlijden van de verzekerde.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.​

Voor meer informatie over de kosten van een Post Optima Invest raadpleegt u het best de Financiële infofiche Verzekeringen en de algemene voorwaarden.

Met welke taksen moet ik rekening houden?
Op het moment van intekening betaalt u een verzekeringstaks van 2 % op de gestorte premie.
Volgens de huidige fiscale regelgeving is er geen roerende voorheffing verschuldigd op de meerwaarde bij afkoop tijdens de looptijd van het contract, op einddatum en bij uitbetaling na het overlijden van de verzekerde. Dit kan in de toekomst wijzigen.
Bij uitbetaling na een overlijden zijn er op het uitbetaalde bedrag in principe successierechten te betalen.
Alle info over de taksen en de fiscaliteit m.b.t. Post Optima Invest vindt u in de Financiële infofiche Verzekeringen en in de algemene voorwaarden. 
Post Optima Invest
 
Post Optima Invest
 
Welke risico's loop ik met Post Optima Invest?
 • ​Risico op kapitaalverlies
  Bij welbepaalde fondsen dient u rekening te houden met een mogelijk verlies op de einddatum van een gedeelte van de geïnvesteerde netto-premie bij een ongunstige evolutie van de index. 
 • Kredietrisico
  De terugbetaling van een percentage van het nettobedrag op de einddatum wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventuele wanprestatie van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in”) treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) zou de vereffening van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort kunnen worden.
 • Risico op schommeling van de waarde van het contract
  De eenheidswaarde hangt af van de evolutie van de waarde van het onderliggende actief, de rentetarieven en de volatiliteit, en is nooit gewaarborgd. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de beginwaarde. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij bij een eventuele afkoop voor de einddatum of een uitbetaling op einddatum mogelijk niet zijn volledige belegde netto-premie terugkrijgt.
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement of risico tot faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
 
 
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige information, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.