Smart Invest Portfolio
Een tak 23-beleggingsverzekering die een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw netto-investering verzekert en die uw portefeuille diversifieert.
Beschikbaar bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
In lijn met wereldwijde beleggingstendensen

Uw belegging speelt in op actuele beleggingsthema’s en participeert in de potentieel positieve evolutie van een index.

Regelmatig nieuwe uitgiftes

Maandelijks is er een nieuwe uitgifte. U spreidt op die manier uw instapmomenten en u kunt verschillende formules combineren.

Aantrekkelijke fiscaliteit

Binnen een Smart Invest Portfolio is een meerwaarde zonder roerende voorheffing mogelijk.

Beheerd door specialisten

U kent de gekozen strategie van bij de start. U hoeft uw belegging niet zelf op te volgen.

Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw netto-investering

Op einddatum ontvangt u minimaal een van te voren gekend percentage van uw netto-investering.

 

Wat is Smart Invest Portfolio?

​Smart Invest Portfolio is een individuele tak 23-verzekering onderworpen aan het Belgisch recht, gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen. Het richt zich tot beleggers van ouder dan 18 jaar die in België wonen, die bereid zijn om een zeker risico te lopen en die voordeel willen halen uit de evolutie van een index of een onderliggende waarde. Door te kiezen voor deze beleggingsverzekering zal de belegger op einddatum zijn netto geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk recupereren (het percentage hangt af van de uitgifte). Een eventuele meerwaarde kan dit bedrag verhogen. Deze meerwaarde hangt af van de evolutie van de onderliggende index of waarde.  
AG Insurance lanceert maandelijks nieuwe uitgiftes binnen deze structuur, zodat Smart Invest Portfolio een ideaal instrument is om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Al die uitgiftes kunnen beheerd worden via hetzelfde overkoepelende contract.

Smart Invest Portfolio Een uitstrekende manier om uw portefeuille te diversifiëren in functie van uw beleggersprofiel. 
Wat biedt Smart Invest Portfolio mij?
 • Volledige of gedeeltelijke terugbetaling op einddatum: op einddatum ontvangt u minstens een van te voren afgesproken percentage van uw netto-investering. Dit kan 100 % zijn, maar ook 90 % of een ander percentage.
 • Een mogelijke meerwaarde op einddatum: als de onderliggende waarde positief evolueerde tijdens de looptijd, krijgt u een meerwaarde uitbetaald op einddatum.
 • Maandelijkse uitgiftes: op die manier kunt u binnen hetzelfde contract een gediversifieerde portefeuille opbouwen en inspelen op verschillende actuele beleggingsthema’s.
 • Beschikbaarheid van uw kapitaal: u kunt uw kapitaal op elk moment geheel of gedeeltelijk opvragen tijdens de looptijd van het contract. Op dat moment wordt er een bedrag uitbetaald dat afhangt van de evolutie van de onderliggende waarde. Er is op dat moment geen bescherming van de geïnvesteerde nettopremie. U moet ook rekening houden met afkoopkosten.
 • Een gunstige fiscaliteit: het is mogelijk dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op de meerwaarde, afhankelijk van het gekozen fonds.  
Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

​Maandelijks wordt er binnen Smart Invest Portfolio een nieuwe uitgifte gepland. U kunt intekenen op deze uitgifte vanaf een bedrag van 2500 euro. U kunt intekenen op deze uitgiftes tijdens een bepaalde inschrijvingsperiode. U kunt verschillende formules combineren binnen een en hetzelfde contract. Zo diversifieert u uw portefeuille omdat u verschillende instapmomenten kiest. En u kunt kiezen voor uitgiftes die gekoppeld zijn aan activa uit de eurozone, uit groeilanden of wereldwijd. De uitgiftes gebeuren in EUR of in USD, zodat u ook op dit vlak uw beleggingsportefeuille kunt diversifiëren. Om de lopende uitgiften te kennen, kunt u de rubriek "Producten die nu gecommercialiseerd worden" raadplegen op onze pagina gewijd aan de fondsen.
U vindt meer info over de huidige waarde van eenheden van de fondsen alsook over de beheersreglementen op dezelfde pagina of in de financiële pers. Uw adviseur is het best geplaatst om u hierover te adviseren.

Smart Invest Portfolio  U kunt verschillende formules combineren binnen een en hetzelfde contract.
Smart Invest Portfolio U ontvangt minimaal een van te voren vastgelegd percentage van uw netto-investering.
Welke waarborgen biedt Smart Invest Portfolio mij?

​Op einddatum van elk fonds ontvangt u minimaal een van te voren vastgelegd percentage van uw netto geïnvesteerde kapitaal. Dit kan 100 % zijn, maar bijvoorbeeld ook 90 %. Deze minimumuitbetaling wordt mogelijk gemaakt door een depot van een gedeelte van het netto geïnvesteerd bedrag bij BNP Paribas Fortis.

Welke overlijdensdekking biedt Smart Invest Portfolio?

Als de verzekerde van het contract overlijdt, wordt er een kapitaal uitbetaald dat gelijk is aan de waarde (in euro) van alle eenheden van de fondsen die zijn toegewezen aan het contract.

Smart Invest Portfolio  
Smart Invest Portfolio  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

Instapkosten : maximaal 2,50 % op elke geïnvesteerde nettopremie.
Uitstapkosten : bij afkoop van een fonds, zijn er uitstapkosten van 1 % verschuldigd op de theoretische afkoopwaarde (behalve in het laatste jaar van de looptijd van het fonds en op einddatum). Er zijn evenmin uitstapkosten als er een uitbetaling gebeurt na het overlijden van de verzekerde.
Beheerkosten op de beleggingsfondsen: maximaal 1,5 % van de nominale waarde van het fonds.

Voor een volledig overzicht van de kosten van Smart Invest Portfolio, volstaat het om de infofiche financiële verzekeringen en de algemene voorwaarden in te kijken.

Met welke taksen moet ik rekening houden?

Een premietaks van 2 % op de gestorte premie op het moment van intekening.

Om te bepalen of er al dan niet roerende voorheffing verschuldigd is op de meerwaarde van een Smart Invest Portfolio-contract, moet u een onderscheid maken tussen:

 • het compartiment beleggingsfondsen zonder verbintenis: voor dit soort fondsen is er geen roerende voorheffing op de afkoopwaarde of op de waarde van een interne overdracht als de verzekering afgesloten werd door een natuurlijk persoon.
 • het compartiment beleggingsfondsen met verbintenis: voor deze fondsen is er eventueel roerende voorheffing verschuldigd op de afkoopwaarde of op de waarde van een interne overdracht naar een fonds zonder verbintenis tijdens de eerste acht jaar dat het compartiment beleggingsfondsen met verbintenis binnen het Smart Invest Portfolio-contract geactiveerd werd. Na 8 jaar is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd voor natuurlijke personen op voorwaarde dat dit compartiment niet gedesactiveerd werd. 

Het bedrag dat uitbetaald wordt aan de begunstigde bij overlijden is in principe onderhevig aan successierechten.

Voor een volledig overzicht van de kosten van Smart Invest Portfolio, kunt u de infofiche financiële verzekeringen en de algemene voorwaarden inkijken.

Smart Invest Portfolio Geen roerende voorheffing volgens de huidige fiscale wetgeving
Smart Invest Portfolio  
Welke risico's loop ik met Smart Invest Portfolio?
 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit
  van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is, vergeleken met de waarde op het moment van premiebetaling. Hiermee rekening houdend, moet de verzekeringsnemer er zich van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden, zal de liquiditeit van de fondseenheden worden vertraagd of opgeschort.
 • Kredietrisico: de terugbetaling van een percentage van het nettobedrag op de einddatum wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG Insurance nv staat niet in voor een eventuele wanprestatie van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in”) treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
  De minimale terugbetaling van een deel van het nettobedrag op de einddatum wordt geregeld via een depot van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance nv staat niet in voor een eventuele wanprestatie van die onderneming. Bij faillissement of risico tot faillissement van de bewaarder loopt de belegger het risico zijn kapitaal niet terug te krijgen op de eindvervaldag.
 • Beleggingsrisico
  Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan in de omwisseling van het grootste deel van het rendement van het depot bij BNP Paribas Fortis nv (via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners). AG Insurance nv staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij het aangaan van de contracten minimaal over een rating ‘Investment Grade’ (minimaal Baa3 bij Moody’s, BBB bij Standard & Poor’s en BBB bij Fitch).
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven
  door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.