Geniet van een optimaal fiscaal kader voor uw schenking.

Schenking en levensverzekering: het winnende duo

IK WIL GRAAG VRIJBLIJVEND ADVIES


Bent u van plan een bankgift of een handgift te doen zonder een beroep te doen op uw notaris?

In dat geval hebt u fiscaal gezien verschillende mogelijkheden:

Plan A:

u registreert de schenking bij de fiscale administratie:

like 

Er zijn GEEN successierechten meer verschuldigd op het geschonken bedrag na uw overlijden.

unlike 

Er zijn schenkingsrechten bij de registratie van de schenking.

Plan B:

u registreert de schenking niet bij de fiscale administratie:

like 

Er zijn GEEN schenkingsrechten.


unlike 

Indien u overlijdt tijdens de eerste drie jaar na de schenking, wordt er rekening gehouden met het geschonken bedrag om de successierechten te berekenen. Die zijn doorgaans HOGER dan de schenkingsrechten die u moet betalen bij de registratie van de schenking (Plan A).

U wilt vermijden dat uw geliefden hoge successierechten moeten betalen tijdens deze periode van drie jaar en u bent van plan hiervoor uw schenking te registreren?


Weet dat er een alternatief bestaat!fleche

Plan C :

Like 

U onderschrijft een overlijdensverzekering om na de schenking de onzekere periode van 3 jaar te dekken.

Zo bent u er zeker van dat uw geliefden over de nodige financiële middelen zullen beschikken om de successierechten te betalen na een plots overlijden tijdens deze drie jaar. Bovendien zijn de premies minder hoog dan de schenkingsrechten.

VRAAG EEN PRIJSOFFERTE

Twee concrete voorbeelden:

Marc  

Voorbeeld 1:

Jan loopt tegen de 50 aan, woont in Antwerpen en heeft een zoon, Bart. Die is van plan om zijn toekomstig huis te laten bouwen en is volop aan het onderhandelen met de bank. Jan bezit een aanzienlijk vermogen en wil voorkomen dat Bart een te grote lening moet aangaan. Daarom beslist hij om 100 000 euro over te schrijven op de rekening van zijn zoon. Jan heeft drie opties:

Plan A

Vader en zoon registreren de schenking bij de fiscale administratie, wat 3000 euro kost.

Zo moet Bart nooit successierechten betalen op het bedrag dat hij van zijn vader kreeg.

3 000€
Plan B

Hij registreert de schenking niet. Als Jan tijdens de drie jaar na de schenking overlijdt, moet Bart 6000 euro aan successierechten betalen.

6 0005€
Plan C

Zij registreren de schenking niet en Bart sluit een overlijdensverzekering met Jan als verzekerde om de eventuele successierechten te dekken (namelijk 6000 euro). Dat kost hem ongeveer 100 euro.

100€

Voorbeeld 2:

Raymond is zopas met brugpensioen gegaan wanneer zijn petekind Charlotte (zonder verwantschapsband) hem vertelt dat ze haar droomhuis heeft gevonden in Woluwe. Raymond wil haar dan ook een financieel duwtje in de rug geven zodat ze haar toekomstig huis kan kopen. Hij beslist om haar de notaris- en registratiekosten te storten, namelijk 40 000 euro. Zo is Charlotte er zeker van dat ze een lening krijgt bij de bank.

Raymond en zijn petekind laten de schenking niet registreren want Raymond voelt zich immers in topvorm waardoor hij er niet aan denkt dat hij de komende drie jaar zou kunnen overlijden. Hij heeft met andere woorden voor Plan B gekozen. Helaas slaat het noodlot twee jaar later toe. Raymond overlijdt aan een hartaanval. Bovenop het verlies van haar peter krijgt Charlotte ook nog eens een financiële kater te verwerken. Ze moet de successierechten betalen op het ontvangen bedrag van 40 000 euro. Deze bedragen 40 % of 16 000 euro aangezien er geen verwantschapsband tussen hen bestaat. Charlotte ziet zich genoodzaakt een extra lening aan te gaan. Hierdoor zal ze haar levensstandaard de komende jaren drastisch moeten aanpassen.

Als Raymond de schenking had laten registreren (Plan A), dan waren er schenkingsrechten van 2800 euro verschuldigd geweest. Dat zou Charlotte heel wat zorgen hebben bespaard.

Raymond  

Er bestaat echter nog een voordeligere oplossing:

In plaats van de schenking te registreren, had Charlotte op deze situatie kunnen anticiperen en een overlijdensverzekering met Raymond als verzekerde kunnen sluiten. Deze zou de successierechten van 16 000 euro dekken, die zij na zijn overlijden tijdens de periode van drie jaar volgend op de schenking, had moeten betalen. Door een eenmalige premie van ongeveer 500 euro te betalen, zou zij na het overlijden van Raymond 16 000 euro ontvangen hebben om de successierechten op de schenking te betalen. Een kleine inspanning die haar heel wat zorgen had kunnen besparen.

De structuur van de overlijdensverzekering is (in vakjargon heet dit de ABA-structuur):

De verzekeringsnemer (A)

Begiftigde

Begiftigde

fleche

De verzekerde (B)

Schenker

Schenker

fleche

De begunstigde (A)

Begiftigde

Begiftigde

Argent Argent  
 

Dankzij deze structuur kunnen de begunstigden tijdens de ‘onzekere’ periode van drie jaar de eventuele successierechten betalen gelinkt met de schenking. Het verzekeringscontract zorgt immer voor de uitbetaling van een bedrag dat hiervoor kan worden gebruikt.


Legende:
Schenker = degene die de schenking doet
Begiftigde = degene die de schenking krijgt

Werking van de overlijdensverzekering  

Werking van de overlijdensverzekering:

  • Looptijd van het contract: 3 jaar
  • Verzekeringsnemer (de onderschrijver) = de begiftigde
  • Verzekerde = de schenker. Als hij overlijdt, wordt het contract beëindigd en ontvangt de begunstigde het geld
  • Begunstigde = de verzekeringsnemer = de begiftigde
  • Verzekeringsbedrag = de eventuele successierechten gelinkt aan de schenking

Verlaag de kosten!

Een overlijdensverzekering sluiten is vaak veel minder duur dan een schenking registreren!


VRAAG ADVIES OF EEN PRIJSOFFERTEMerk op dat de successierechten op de hele erfenis zich meestal niet beperken tot degene verbonden aan de schenking. Een overlijdensverzekering kan ook dienen om hogere successierechten te dekken gedurende een langere periode. Vraag advies aan uw notaris en/of verzekeringstussenpersoon..

Zit u nog met vragen?

Ik zou graag een deel van mijn vermogen aan een naaste schenken, MAAR...« Ik heb het gevoel dat dit te ingewikkeld is en ik zou graag wat zekerheid willen. »

« Wat in geval van onvoorziene uitgaven? »

« Wat als de persoon die het geld ontvangt plots overlijdt? »Ontdek de antwoorden op uw vragen in dit dossier of maak een afspraak.

Deze promotietekst heeft betrekking op overlijdensverzekeringen, onderworpen aan het Belgisch recht, uit tak 21 ontwikkeld door AG Insurance en gecommercialiseerd door uw verzekeringstussenpersoon. Voor het exacte productgamma kunt u contact opnemen met hem of haar. Wat betreft het verzekerde risico zijn er uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden voorzien voor de overlijdensverzekeringen. De exacte draagwijdte en duur staan vermeld in de contractvoorwaarden die u gratis kunt verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon. U kunt hem/haar steeds een simulatie vragen. Voor al uw vragen en problemen kunt u in de eerste plaats terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten kunt u overmaken aan AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be of tel +32 (0)2 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Indien de oplossing die AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as – tel 02 547 58 71 – Fax 02 547 59 75), De Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as. AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.