AG Safe+
Een tak 21-verzekering met een gewaarborgde rentevoet, zodat u kunt beleggen in alle veiligheid.
Rentevoet van 0,25 % in voege op 01/11/2016. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgd rendement

U belegt uw geld tegen een gewaarborgde rentevoet. Bovendien kan het rendement nog oplopen door eventuele winstdelingen.

Gunstige fiscaliteit na 8 jaar

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op uw interesten, behalve bij opname tijdens de eerste 8 jaar.

Vrije keuze van begunstigde

U bent vrij om de begunstigde aan te duiden die het kapitaal na uw overlijden ontvangt. Zolang u leeft, behoudt u echter de volledige controle. Successierechten kunnen verschuldigd zijn op het uitgekeerde bedrag.

Beschikbaarheid van uw kapitaal

U kunt uw geld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opvragen. U kunt zelfs periodieke afkopen plannen (kosten zijn eventueel mogelijk).

 


Wat is AG Safe+?

​AG Safe+ is een tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering richt zich tot spaarders die hun geld op middellange termijn willen beleggen in alle veiligheid en streven naar een potentieel interessant rendement. In de loop der jaren groeit uw spaargeld aan dankzij de rentevoet die geldt op het moment van de storting en gewaarborgd blijft gedurende de hele looptijd van het contract.
U kunt al vanaf 2500 euro beleggen in AG Safe+.

AG Safe+ AG Safe+ streeft naar veiligheid en rendement
Wat heeft AG Safe+ mij te bieden?
 • De veiligheid van een vast rendement
  U weet precies wat het minimumrendement is. Dat bedraagt momenteel 0,25 %.
 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,90 % in 2017. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

  Jaar
  Globaal brutorendement
  20142,75 %
  20152,65 %
  20162,00 %
  20171,90 %
  20181,60 %


  Het gemiddeld globaal brutorendement van de voorbije 8 jaar (2011-2018) bedraagt 2,50 %.

  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

 • U belegt niet op de beurs
  U belegt uw geld dus voorzichtig.
 • Beschikbaarheid van uw kapitaal
  U kunt uw geld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opvragen of zelfs periodieke afkopen plannen (kosten zijn eventueel mogelijk).
 • De voordelen van een levensverzekering
  Overlijdensdekking, vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, gunstige fiscaliteit (geen roerende voorheffing op uw interesten na de eerste 8 jaar), ... 
 • Hulpmiddel bij successieplanning
  AG Safe+ kan een uitstekend hulpmiddel zijn om uw vermogen over te dragen onder gunstige voorwaarden. Zo kunt u uw successie plannen en de controle behouden zolang u in leven bent. Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn.
Wat levert AG Safe+ mij op?

​Op elke storting die u in uw contract AG Safe+ uitvoert, geldt een gewaarborgde rentevoet. Die kan bovendien oplopen door mogelijke winstdelingen die afhangen van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.
U kunt dus, zonder al te veel risico’s, een mogelijk interessant rendement genieten op lange termijn aangezien AG Safe+ een minimumlooptijd van 8 jaar heeft. U ontvangt niet enkel interesten op het gespaarde kapitaal, maar ook op de interesten uit het verleden: hoe langer de looptijd van uw contract, hoe groter het ‘sneeuwbaleffect’.
Elk jaar ontvangt u een duidelijk en gedetailleerd overzicht zodat u het rendement van uw spaargeld kunt opvolgen.

AG Safe+ Een gewaarborgde rentevoet en een sneeuwbaleffect voor een potentieel interessant rendement op termijn
AG Safe+ Met AG Safe+ wordt uw geld zeer voorzichtig beheerd
Welke bescherming biedt AG Safe+ mij?

​De veiligheid van tak 21

Met AG Safe+ wordt uw geld voorzichtig beheerd. Telkens u een bedrag stort in tak 21, moet AG Insurance voldoende liquide middelen bezitten om zijn verplichtingen te kunnen garanderen.

Bijkomende solvabiliteitsmarge

Bovendien verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen als kapitaalbuffer. Het minimumniveau daarvan hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden. De Nationale Bank van België ziet er strikt op toe dat de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn.

Welke overlijdensdekking biedt AG Safe+?

​Als u overlijdt tijdens de looptijd van het contract, ontvangt de begunstigde 100 % van de reserve van het contract (inclusief winstdelingen). Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn op het uitgekeerde bedrag.

AG Safe+ Dankzij een overlijdensdekking is uw nettobelegging beschermd in geval van overlijden.
AG Safe+  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

Zoals bij elke spaarverzekering of -rekening mag u volgende kosten niet uit het oog verliezen als u AG Safe+ onderschrijft:

 • Instapkosten: 2 %.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of bij afloop van het contract.
 • Afkoopvergoeding: maximaal 1 % van de theoretische afkoopwaarde.
 • Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: jaarlijks maximaal 0,50 % op de reserve.

Meer informatie over de kosten van AG Safe+ vindt u terug in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de informatiefiche.

Met welke taksen moet ik rekening houden?

Er zijn ook enkele taksen van kracht als u uw geld belegt in een spaarverzekering.

 • ​Er is een premietaks van 2 % verschuldigd (natuurlijke personen). Deze taks wordt ingehouden op de gestorte premie(s) bij de betaling.
 • Bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract is er een roerende voorheffing van 30% op de interesten verschuldigd. Het netto belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar.
 • Afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Het kapitaal Leven op einddatum en het kapitaal Overlijden zijn niet belastbaar.

Voor alle informatie over de taksen en de fiscaliteit van AG Safe+ kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.

AG Safe+  
AG Safe+  
Wat zijn de risico’s van AG Safe+?

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel resterende bedrag is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

 
 
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG Insurance om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG Insurance en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het gestandaardiseerd informatiedocument over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.