Post Optima Best
Post Optima Best, een individuele tak 21-levensverzekering met beperkte looptijd: een gewaarborgde interestvoet voor een veilige belegging.
Beschikbaar bij:
bpost bank
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 0,25 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgde interestvoet van 0,25 %

Geen verrassingen! Van bij het begin weet u wat u minimaal zult ontvangen op einddatum. Bovendien ontvangt u mogelijk een winstdeling bovenop op uw rendement.

Uw kapitaal blijft beschikbaar

U kunt uw kapitaal op elk moment volledig of gedeeltelijk afkopen. U betaalt wel de bijhorende kosten.

Interessante fiscaliteit na 8 jaar

U betaalt geen roerende voorheffing op de interesten, behalve in geval van afkoop de eerste 8 jaar.

Aanduiding van een overlijdensbegunstigde

Via Post Optima Best kunt u uw nalatenschap organiseren als u zou overlijden vóór de einddatum van uw contract. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het ontvangen kapitaal.

 


Wat is Post Optima Best?

Post Optima Best is een individueel levensverzekeringscontract (tak 21) van AG Insurance dat is onderworpen aan het Belgisch recht. Dit product heeft een looptijd van 8 jaar en een maand en is bedoeld voor mensen die op een veilige manier willen sparen, dankzij het gewaarborgde minimumrendement dat mogelijk verhoogd wordt met een winstdeling. Het minimumbedrag dat moet belegd worden is 1000 EUR.

post optima best
Uw geld vrij beleggen in een beleggingsverzekering die u een nettokapitaal garandeert, zonder roerende voorheffing op de einddatum!
Wat biedt Post Optima Best?
 • Gewaarborgd rendement
  De rentevoet die geldt op het moment van uw storting – momenteel 0,25​ % – is gewaarborgd gedurende de volledige contractduur, op de nettopremie (zonder taksen en instapkosten).
 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,80 % in 2019. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).
   
  Jaar ​
   
  Globaal brutorendement
  2015
  2,65 %
  2016
  2,00 %
  2017
  2,00 %
  2018
  2,00 %
  2019
  1,80 %


  Het gemiddeld globaal brutorendement van de voorbije 8 jaar (2012-2019) bedraagt 2,41 %.

  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

 • Fiscaal voordeel
  Op einddatum van de 8 jaar van uw contract is er geen roerende voorheffing verschuldigd op de interesten.
  Hetzelfde geldt in geval van afkoop na 8 jaar of in geval van overlijden vóór de vervaldag.
 • De mogelijkheid om een deel van uw vermogen over te dragen
  U bent vrij om een begunstigde aan te duiden voor uw kapitaal als u zou overlijden vóór de einddatum van uw levensverzekeringscontract. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn op het ontvangen kapitaal.
 • Permanente beschikbaarheid van uw geld
  U kunt op elk moment het gespaarde kapitaal geheel of gedeeltelijk opnemen.. Dit brengt echter uitstapkosten met zich mee, een mogelijke financiële correctie en een eventuele roerende voorheffing.
Welke bescherming biedt Post Optima Best?

Post Optima Best biedt u een dubbele zekerheid

 • Enerzijds is er de zekerheid van tak 21-verzekeringsproducten. Voor elk bedrag gestort in een tak 21-verzekering moet AG Insurance immers beschikken over voldoende liquide middelen om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.
 • Anderzijds is er de zekerheid gelinkt aan de bijkomende solvabiliteitsmarge in de vorm van een prudentieel kapitaal dat de wetgever oplegt. Het minimumniveau ervan hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden.
post optima best
Laat uw kapitaal aangroeien zonder dat u zich zorgen hoeft te maken!
post optima best
In geval van overlijden moet de begunstigde geen roerende voorheffing betalen.
Welke overlijdensdekking biedt Post Optima Best?

Als u iets overkomt vóór de einddatum van uw contract, krijgt de begunstigde die u hebt aangeduid 100% van de reserve die u tot dan hebt opgebouwd (eventuele winstdelingen inbegrepen). Bovendien betaalt de begunstigde geen roerende voorheffing. Er kunnen echter wel successierechten verschuldigd zijn.

Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: 3% van de gestorte premie (zonder taksen)
 • Geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde
 • Afkoopvergoeding: 1% van de theoretische waarde

Meer informatie over de kosten van Post Optima Best vindt u terug in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de informatiefiche

.

Post Optima Best
 
Post Optima Best
 
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Op het moment van de storting is een taks van 2% verschuldigd.
 • In geval van afkoop vóór de einddatum van 8 jaar: 30% roerende voorheffing op de interesten.
 • Het belastbaar bedrag mag niet lager liggen dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar.
 • geen belasting op de winstdelingen.

Voor alle informatie over de taksen en de fiscaliteit van Post Optima Best kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.

Wat zijn de risico’s van Post Optima Best?

 • Risico op faillissement
  Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsmechanisme dat geldt voor tak 21-producten. Dit komt tussen als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag is het de spaarder die het risico draagt op het volledige of gedeeltelijke verlies ervan.
 • Liquiditeitsrisico
  in geval van vervroegde afkoop kunnen er kosten verschuldigd zijn.
Post Optima Best
 
 
 
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige information, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.