Free Invest Plan
Dankzij de gewaarborgde interestvoet spaart u veilig.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 0,25 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgde interestvoet

De interestvoet van toepassing op gestorte premies is gewaarborgd. Hij kan bovendien worden aangevuld met eventuele winstdelingen.

Beschikbaarheid van het kapitaal

U kunt op elk moment en onder bepaalde omstandigheden een deel of uw volledige kapitaal opvragen. U kunt ook periodieke opnames plannen, houd in dit geval wel rekening met eventuele kosten, taksen en eventuele financiële correcties.

Voordelige fiscaliteit na 8 jaar

U betaalt geen roerende voorheffing op de interesten, behalve in geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaar.

Vermogensplanning

U kiest vrij de begunstigde van het kapitaal mocht u voortijdig overlijden. Maar zolang u leeft, behoudt u de controle over uw belegging.

 
Wat is Free Invest Plan?

Free Invest Plan is een tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgische recht. Deze levensverzekering is bestemd voor spaarders die hun spaargeld gedurende 8 jaar wensen te plaatsen tegen een gewaarborgde rentevoet - die eventueel verhoogd wordt met een jaarlijkse winstdeling - en met bescherming van het opgebouwde kapitaal, exclusief taksen en kosten. Het is al mogelijk om te beleggen in een Free Invest Plan vanaf 2500 euro.

free invest plan, sparen, rentevoet
Met Free Invest Plan belegt u op een voorzichtige manier en geniet u een gewaarborgde interestvoet.
Wat biedt Free Invest Plan mij?
 • Een vaste interestvoet
  Op elke storting in Free Invest Plan (met een looptijd van 8 jaar en 1 maand) geldt een gewaarborgde interestvoet. Op dit ogenblik bedraagt deze 0,25​ % op de nettopremies (premies zonder taksen en instapkosten). Op toekomstige premies is de interestvoet op het moment van toepassing.
 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,70 % in 2020. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)
   
  Jaar ​
  ​​
  Globaal brutorendement
  2016
  2,00 %
  2017
  2,00 %
  2018
  2,00 %
  2019
  1,80 %
  2020
  1,70 %

  ​Het gemiddeld globaal brutorendement van de voorbije 5 jaar (2016-2020) bedraagt 1,90 %.
  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

 • Veiligheid
  U belegt niet rechtstreeks op de beurs. U belegt uw geld dus op een voorzichtige manier: het opgebouwde kapitaal - exclusief taksen en kosten - is 100 % gewaarborgd.
 • Beschikbaarheid van het kapitaal
  Uw geld is niet geblokkeerd tijdens de hele duur van het contract. U kunt vragen om een deel van het kapitaal te storten (gedeeltelijke vrije afkoop), om op vaste momenten een deel van het kapitaal te storten (periodieke vrije afkopen), met een maximum van 10 % van de reserve van het contract per jaar (bedrag geplafonneerd tot 50 000 euro per jaar), zonder afkoopvergoeding, maar na de heffing van de taks. Grotere afkopen zijn ook mogelijk, maar dan moet u een afkoopvergoeding betalen en kan er een eventuele financiële correctie toegepast worden. 
 • Gunstige fiscaliteit
  U betaalt geen roerende voorheffing en er is geen financiële correctie in geval van afkoop na 8 jaar.
 • Een geschikt instrument voor vermogensplanning
  U kiest vrij de begunstigde bij leven en de begunstigde bij overlijden. Dat kan een familielid zijn (ongeacht de graad van verwantschap) of iemand die helemaal geen verwant is van u.
  Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het betaalde bedrag.
Welke bescherming biedt Free Invest Plan?

Veiligheid van tak 21
Met Free Invest Plan wordt uw geld voorzichtig beheerd. Telkens u een bedrag stort in tak 21, moet AG Insurance over voldoende liquide middelen beschikken om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.

Extra solvabiliteitsmarge
Daarbovenop verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen, als kapitaalbuffer. Het minimumniveau hangt af van de risicocategorieën waarin de activa worden belegd. De Nationale Bank van België volgt strikt op of de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn.

Tot slot geniet u een bijkomende waarborg aangezien dit product beschermd is door het Waarborgfonds. Dit fonds komt tussen als AG Insurance in gebreke is gebleven, tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.

Dankzij al deze verschillende elementen is uw spaargeld 100 % veilig.

free invest plan, sparen, rentevoet
Met Free Invest Plan beheert u uw geld als een goede huisvader.
free invest plan, sparen, rentevoet
Uw nettobelegging is beschermd bij overlijden.
Welke overlijdensdekking biedt Free Invest Plan?

​In geval van overlijden in de loop van het contract wordt 100 % van de reserve (winstdelingen inbegrepen) betaald aan de begunstigde die u hebt aangeduid in geval van overlijden. Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op Free Invest Plan bij overlijden. Er kunnen echter successierechten verschuldigd zijn op het betaalde bedrag.

Met welke kosten moet ik rekening houden? 

Net zoals bij elke spaarverzekering mag u de volgende kosten niet uit het oog verliezen als u Free Invest Plan afsluit:

 • Instapkosten: maximaal 3,50 % op de netto belegde premie (premie zonder taksen) of op de overgedragen nettoreserve.
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten in geval van overlijden van de verzekerde of op de einddatum van het contract.
 • Afkoopvergoeding: Geen afkoopkosten, tenzij het bedrag 50.000 euro of 10% van de reserve overschrijdt. Indat geval bedragen de afkoopkosten 1% van de theoretische afkoopwaarde en kan er een financiële correctie toegepast worden.  

Meer informatie over de kosten van Free Invest Plan vindt u terug in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de informatiefiche

free invest plan, sparen, rentevoet
 
free invest plan, sparen, rentevoet
 
Ons duurzaam investeringsbeleid.

​​Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemee​n kader op onze website.

Met welke taksen moet ik rekening houden?

U moet ook rekening houden met bepaalde taksen als u uw geld belegt in een spaarverzekering:

 • Een premietaks van 2 %. Deze taks wordt afgehouden van de gestorte premie(s) op het moment van betaling.
 • In geval van afkoop tijdens de 8 jaar die volgen op het afsluiten van het contract, is een roerende voorheffing van 30 % verschuldigd op de interesten. Het netto belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75 % per jaar.
 • De afkopen die u uitvoert na 8 jaar, zijn niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
 • Het kapitaal leven op einddatum en het overlijdenskapitaal zijn niet belastbaar. Na een overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.
De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en is onderhevig aan wijzigingen.
Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit van Free Invest Plan, kunt u altijd de essentiële-informatiedocument en de algemene voorwaarden raadplegen.


free invest plan, sparen, rentevoet
 
free invest plan, sparen, rentevoet
 
Welke risico’s loop ik met Free Invest Plan?

Dit product wordt gewaarborgd door het Bijzonder Beschermingsfonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100 000 EUR per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor eventueel hogere bedragen is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

Free Invest Plan biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag.​


 
 
 
 

​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.