Post Optima Junior
Ontdek deze producten bij:
bpost bank
Eveneens beschikbaar bij:
De rentevoet is gegarandeerd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG staat/staan en dit tijdens de hele looptijd van het contract.
Veilig sparen

Met deze spaarverzekering (tak 21) bent u zeker van een gewaarborgde rentevoet vanaf de storting van uw premie en tot het einde van uw contract.

Toegankelijk

U bouwt een kapitaal op voor uw (klein)kinderen vanaf 30 euro per maand of met een enige premie van 360 euro (dus 360 euro per jaar).

Keuze van de begunstigden

Als verzekeringsnemer hebt u het recht om een of meer begunstigden aan te duiden in geval van leven en/of overlijden.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Post Optima Junior?

Post Optima Junior is een individuele levensverzekering aangeboden door AG en onderworpen aan de Belgische wetgeving.

De reserve van deze levensverzekering bestaat uit:

 1. Kapitalisatie van belegde premies (tak 21): uw bel​egde nettokapitaal, dus na aftrek van taksen en kosten, is voor 100% gewaarborgd. Voor elke nettopremie die u in uw contract stort, geldt de rentevoet van 2% (vanaf 25/03/2023) op het ogenblik van de storting. Deze rentevoet is gewaarborgd tot het einde van het contract. Op toekomstige premies geldt de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting.
 2. Eventuele winstdelingen: naast de gewaarborgde rentevoet kan u ook profiteren van eventuele winstdelingen. Die zijn niet gewaarborgd, kunnen van jaar tot jaar verschillen en hangen af van de resultaten van AG en van de economische situatie. AG is juridisch of contractueel niet verplicht om in een winstdeling te voorzien.

  Het globaalrendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2022 bedraagt 2,50% op de nettostortingen van het jaar en 1,70% op de bestaande reserve.​​ Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de boorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling).​

  Jaar                          Globaal brutorendement
  2018​                         2,00%
  2019                         1,80%
  2020                         1,70%
  2021                         1,70%
  2022                         2,50% op de nettostortingen van het jaar
                                   1,70% op de bestaande reserve

  Het gemiddeld globaal brutorendement van de 5 voorbije jaar (2018-2022) bedraagt 1,94%.​​​

Post Optima Junior  
Wat zijn mijn opties?

Post Optima Junior biedt u verschillende opties:

 • Bedrag: u bouwt een kapitaal op voor uw (klein)kinderen vanaf 30 euro per maand of met een enige premie van 360 euro (dus 360 euro per jaar).
 • Einddatum: u kiest een van de drie mogelijke einddata waarop uw (klein)kind over het kapitaal kan beschikken: 18, 21 of 24 jaar.
 • Looptijd: de minimumlooptijd is 8 jaar en 1 dag.
 • Begunstigde: als verzekeringsnemer hebt u het recht om een of meer begunstigden aan te duiden in geval van leven en/of overlijden. U kan de begunstigden ook op elk moment wijzigen. Tot de einddatum van het contract behoudt u de controle over de gestorte premies.
 • Soort premies: bij de afsluiting van uw contract stort u een eerste premie van minstens 30 euro per maand. Daarna kan u kiezen voor periodieke stortingen (alleen mogelijk via een doorlopende opdracht). Natuurlijk kan u op elk moment extra stortingen doen.


Wanneer krijgen uw (klein)kinderen het gespaarde bedrag?

Post Optima Junior kan worden afgesloten vanaf de leeftijd van 5 jaar met een minimale looptijd van 8 jaar en 1 dag.

U hebt twee opties:

 • ​U bepaalt zelf wat er op de einddatum gebeurt met het kapitaal dat u voor uw (klein)kinderen hebt gespaard. U draagt het bedrag over op het moment dat u het meest geschikt acht. Door voor deze optie te kiezen, bent u de begunstigde bij leven. Het kapitaal wordt dan aan u uitbetaald.
 • Het bedrag wordt rechtstreeks gestort aan het betrokken kind op de einddatum: als het kind 18, 21 of 24 jaar wordt. Door voor deze optie te kiezen, is uw (klein)kind de begunstigde bij leven.

Post Optima Junior  
Post Optima Junior  
Met welke kosten moet u rekening houden?

Instapkosten

 • ​3,5% op elke betaalde nettopremie.
 • De instapkosten nemen af: de instapkosten dalen de laatste 5 jaar, tot 3%, 2% en 1% wanneer de storting respectievelijk in het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract gebeurt, en tot 0% de laatste twee jaar.

Uitstapkosten:

 • ​geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde.

Beheerkosten:

 • geen beheerkosten.

Afkoopkosten:

 • ​Meerderjarige verzekeringsnemers kunnen op elk moment een afkoop doen als ze 5% afkoopkosten betalen.
 • De afkoopkosten dalen wel met 1% vanaf het 5e jaar vóór het einde van het contract, en bedragen 0% het jaar vóór het einde van het contract.
 • Op bepaalde sleutelmomenten is het ook mogelijk om een afkoop te doen zonder afkoopkosten:
  • ​​Op de 12e verjaardag van het kind.
  • Op elk moment vanaf de 18e verjaardag.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan Post Optima Junior kan u de essentiële informatiedocumenten, het document met nuttige informatie, de beheerreglementen en de algemene voorwaarden lezen, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van bpost bank (www.bpostbank.be) en in alle kantoren van bpost bank.


Met welke taksen moet u rekening houden?
 • Verzekeringstaks: 2 % op elke gestorte premie.
 • Roerende voorheffing: 30% in geval van vervroegde afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract. Roerende voorheffing berekend op basis van kapitalisatie van de interesten tegen een fictief tarief van 4,75% per jaar.
 • Op afkopen na 8 jaar betaalt u geen roerende voorheffing.
 • Geen belasting op het kapitaal leven op einddatum en ook niet op het overlijdenskapitaal.
 • Mogelijke successierechten in geval van overlijden.
 • De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de verzekerde en kan achteraf worden gewijzigd.
 • Geen roerende voorheffing op winstdelingen.

U vindt meer informatie over Post Optima Junior in het essentiële informatiedocument, het document met nuttige informatie, de beheerreglementen en de algemene voorwaarden onderaan deze pagina.


Post Optima Junior  
Post Optima Junior  
Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid .

Dit product heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de in​fofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport. 


Wat zijn de risico's van Post Optima Junior?

Risico's van tak 21

 • Tak 21-producten zijn beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsnemer draagt zelf het risico voor het eventuele surplus.
 • Tak 21-producten bieden een gewaarborgde interestvoet. Door de lage rentes kan het feit dat kosten en belastingen in rekening worden gebracht, ertoe leiden dat belegde premies op de einddatum of bij afkoop niet volledig worden terugbetaald. 


Dit document bevat reclame voor levensverzekeringsproducten van tak 21, ontwikkeld door AG. Deze verzekeringen zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Voor u intekent, moet u de algemene voorwaarden van de producten, de essentiële informatiedocumenten en de beheerreglementen van de fondsen bekijken. U vindt ze gratis op www.aginsurance.be.

Klachten over dit product kan u sturen naar bpost bank Customer Service, Markiesstraat 1 bus 2 in B-1000 Brussel, of naar AG Insurance NV, dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - tel. 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel.

Als de door bpost bank of door AG voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.

AG Insurance (afgekort AG) NV – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – www.aginsurance.be– info@aginsurance.be – IBAN: BE13 2100 0007 6339 - BIC: GEBABEBB - RPR Brussel

BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel​​

Post Optima Junior  
 
 
 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.