We vatten de 3 redenen voor u samen in volgende voorbeelden.
Ontdek de bijbehorende producten

3 redenen om te kiezen voor een tak 23-levensverzekering met open fondsen

Wist u dat er verschillende fiscale troeven verbonden zijn aan een tak 23-levensverzekering met open fondsen? Nee? We vatten het voor u samen. Het gaat hier enkel om tak 23-levensverzekeringen met open fondsen waarvan de premies niet fiscaal in mindering worden gebracht.​

​​1. Eenmaal de verzekeringstaks van 2% betaald, geen andere belastingen in het verschiet

Het grote voordeel van een tak 23-levensverzekering met open fondsen? Op het moment van de premiestorting wordt de verschuldigde belasting betaald (nieuw contract of bijkomende premiestorting). Daarna bent u vrijgesteld van alle bijkomende belastingen en bent u in tegenstelling tot de bancaire fondsen geen beurstaks of roerende voorheffing verschuldigd.

Tak 23: Welke belastingen?
Bij aanvang en bij elke premiestortingBij het uitstappen van het contract
=> een geplande, gedeeltelijke of volledige afkoop of in geval van overlijden
2%-verzekeringstaks​​0%

 

Opgelet

  • Er zijn instap- en beheerskosten verschuldigd. Bij uitstap binnen de 2 jaar en 11 maand zijn er uitstapkosten verschuldigd.
  • Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn.​

2. Voordelige belasting op lange termijn

​De beleggingshorizon van uw contract kan een bepalende rol hebben op het rendement. Hoe meer u op lange termijn belegt, hoe kleiner de impact van de 2%-verzekeringstaks zal zijn.

Opgelet

Het rendement wordt ook door andere factoren beïnvloed. De risico's van een tak 23-levensverzekering liggen vooral bij u als verzekeringsnemer en je kan er ook geld mee verliezen​

3. Flexibiliteit wordt niet gehinderd door fiscaliteit

Zijn zowel uw situatie als uw doelstellingen geëvolueerd? Dan hebben we goed nieuws voor u. Want ook de reserveoverdracht tussen de fondsen binnen het contract wordt niet belast.

U heeft op elk moment de mogelijkheid om uw portefeuille opnieuw te evalueren als uw behoeften in de loop van de tijd veranderen: een geboorte, een huwelijk of een echtscheiding zijn allemaal gebeurtenissen die ervoor kunnen zorgen dat uw beleggingen opnieuw moeten bekeken worden. Dit heeft ook gevolgen voor uw risicoprofiel.


We vatten de 3 redenen voor u samen in volgende voorbeelden.

Els, 36 jaar oud, IT-consultant

Na twee jaar hard werken krijgt Els eindelijk promotie! Els heeft al een tak21-contract in haar portefeuille dat op einde zal komen. Ze wil de reserve van dit contract opnieuw investeren en beoogt daarbij een potentieel hoger rendement. Els overweegt daarbij dat ze met de loonsverhoging die met haar promotie gepaard is gegaan financieel wat meer marge heeft en best wel wat meer risico kan nemen.

Wat kan Els doen?

Samen met haar verzekeringsadviseur analyseert ze haar situatie, en bekijken ze welke investering het meest geschikt is voor haar. Els besluit de reserve van haar tak 21-contract, met een gewaarborgde interestvoet, over te dragen naar een tak 23-contract met open fondsen en maakt een selectie van fondsen die overeenstemmen met haar behoeften en verlangens. Deze reserveoverdracht is bovendien vrij van de 2%-verzekeringstaks, op voorwaarde dat de verzekerde en verzekeringsnemer niet wijzigen. Er zijn instapkosten verschuldigd op het nieuwe contract.


Mark, 32 jaar oud, manager in een KMO

Een jaar geleden kreeg Mark een nieuwe baan in zijn huidige bedrijf, dat gespecialiseerd is in energieaudits. Sindsdien volgt hij het milieuvraagstuk op de voet en heeft hij zijn dagelijkse gewoonten volledig herzien. Tijdens zijn zoektocht heeft Mark gehoord over maatschappelijk verantwoord beleggen en hij wil nu zijn portefeuille diversifiëren om zijn beleggingen en waarden geleidelijk op elkaar af te stemmen.

Hoe kan Mark dit aanpakken?

​Samen met zijn verzekeringsadviseur analyseert Mark zijn behoeften en verlangens en bekijkt de mogelijke oplossingen in functie daarvan. Mark kiest uiteindelijk voor fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten.

Binnen zijn tak 23-contract met open fondsen wordt de reserve in het huidige fonds overgedragen naar het nieuwe fonds. Het goede nieuws is dat hij geen belasting moet betalen op deze overdracht!

Nog een pluspunt? Als hij over enkele jaren zijn contract gedeeltelijk wil afkopen, kan hij dat doen zonder roerende voorheffing te betalen. Vanaf 2 jaar en 11 maanden zijn er ook geen bijkomende kosten verschuldigd. Een deel van het kapitaal blijft dus beschikbaar voor toekomstige projecten!​​--------Dit zijn fictieve voorbeelden. Ook als u zich in een vergelijkbare situatie bevindt, kan de uitkomst verschillen om diverse redenen. Voor u een levensverzekering afsluit, moet u nagaan of deze aan uw eisen en behoeften voldoet.

Deze reclame gaat over de individuele tak23-levensverzekeringen gekoppeld aan open fondsen ontwikkeld door AG. De producten zijn onderworpen aan het Belgische recht.

Deze verzekering richt zich tot beleggers die mikken op mogelijk meer rendement.

 De tak 23-levensverzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, het geïnvesteerde bedrag kan dus schommelen in de tijd. Er is geen kapitaals- noch rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe. U kunt de huidige waarde van de fondsen vinden op www.aginsurance.be.

Vóór de onderschrijving van een levensverzekering is het noodzakelijk om de algemene voorwaarden, de essentiële informatiedocumenten en de beheersreglementen van de fondsen met een beschrijving van de kenmerken door te nemen. Deze zijn gratis beschikbaar op www.aginsurance.be.

Er zijn instap- en beheerskosten van toepassing. Er zijn uitstapkosten van 1% van toepassing bij uitstap binnen 2 jaar en 11 maanden. Nadien zijn er geen uitstapkosten van toepassing. Voor meer informatie kunt u de informatiedocument raadplegen.

Er is een verzekeringstaks van 2 % van toepassing op de gestorte premies. Er is geen roerende voorheffing. Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van elke klant en kan in de toekomst wijzigen.

Er zijn risico's verbonden aan beleggen in tak23

  • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringsnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijks niet het volledig geïnvesteerde bedrag zal recupereren.
  • Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
  • Risico's gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, dit ondanks de expertise van de beheerders.
  • Faillissement van de verzekeraar: in geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat bestaat uit de activa van het fonds en gelinkt is aan de levensverzekeringsovereenkomst, prioritair voorbehouden om de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden van het fonds na te komen.

De duur van een tak23-levensverzekering met open fondsen is levenslang.

De minimumpremie hangt af van het levensverzekeringsproduct. Voor meer informatie kunt u de informatiedocumenten raadplegen.

Klachten kan je bezorgen aan
​AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02/664.02.00), E. Jacqmainlaan 53 te B-1000 Brussel. Als de oplossing die AG Insurance voorstelt je geen voldoening schenkt, kan je je klacht voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 te B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.]

AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel – België – RPR Brussel-BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.