AG Safe+
Een tak 21-verzekering met een gewaarborgde rentevoet, om te beleggen op een voorzichtige manier.
Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij
Uw makelaar
Eveneens beschikbaar bij:
Rentevoet van 0,25 % in voege op 01/11/2016. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgd interestvoet

U kiest voor een spaarformule met een gewaarborgde interestvoet. Bovendien kan het rendement nog oplopen door eventuele winstdelingen.

Gunstige fiscaliteit na 8 jaar

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op uw interesten, behalve bij opname tijdens de eerste 8 jaar.

Vrije keuze van begunstigde

U bent vrij om de begunstigde aan te duiden die het kapitaal na uw overlijden ontvangt. Zolang u leeft, behoudt u echter de volledige controle. Successierechten kunnen verschuldigd zijn op het uitgekeerde bedrag.

Beschikbaarheid van uw kapitaal

U kunt uw geld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden, geheel of gedeeltelijk opvragen. U kunt zelfs periodieke afkopen plannen (kosten, taksen en een financiële correctie zijn eventueel mogelijk).

 

Wat is AG Safe+?

​AG Safe+ is een tak 21-levensverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering richt zich tot spaarders die een spaarformule zoeken op 8 jaar met een gegarandeerde interestvoet die kan worden aangevuld door een jaarlijkse winstdeling en met een bescherming van het opgebouwde kapitaal, exclusief taksen en kosten. 
U kunt al vanaf 10 euro beleggen in AG Safe+.

AG Safe+  
Wat heeft AG Safe+ mij te bieden?
 • U spaart veilig
  U spaart via een premie met gegarandeerde interestvoet. Deze ​bedraagt momenteel 0,25 %.
 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,35 % in 2021. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

  Jaar
  Globaal brutorendement​
  2017
  1,90 %
  2018
  1,60 %
  2019
  1,35 %
  2020
  2021
  1,35 %
  1,35 %

  Het gemiddeld globaal brutorendement van de voorbije 5 jaar (2017-2021) bedraagt 1,51 %.

  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

 • Zekerheid
  U belegt niet op de beurs. U belegt uw geld op een voorzichtige manier: het gespaarde kapitaal, exclusief taksen en kosten, is 100% gewaarborgd. 
 • Beschikbaarheid van uw gespaarde kapitaal
  U kunt uw spaargeld op elk moment, onder bepaalde voorwaarden die u terugvindt in de nuttige-informatiefiche, geheel of gedeeltelijk opvragen. U kan ook periodieke afkopen plannen (afkoopkosten, een financiële correctie en taksen zijn mogelijk).
 • De voordelen van een levensverzekering
  Overlijdensdekking, vrije keuze van de begunstigde bij overlijden, gunstige fiscaliteit (geen roerende voorheffing op uw interesten, noch een financiële correctie, behalve in geval van afkoop tijdens de eerste 8 jaar. 
 • Hulpmiddel bij successieplanning
  AG Safe+ kan een uitstekend hulpmiddel zijn om uw vermogen over te dragen onder gunstige voorwaarden. Zo kunt u uw successie plannen en de controle behouden zolang u in leven bent. Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn.
Wat levert AG Safe+ mij op?

​Op elke storting die u in uw contract AG Safe+ uitvoert, geldt een gewaarborgde rentevoet. Die kan bovendien oplopen door mogelijke winstdelingen die afhangen van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance.
U kunt dus, zonder al te veel risico’s, een mogelijk interessant rendement genieten op lange termijn aangezien AG Safe+ een minimumlooptijd van 8 jaar heeft. U ontvangt niet enkel interesten op het gespaarde kapitaal, maar ook op de interesten uit het verleden: hoe langer de looptijd van uw contract, hoe groter het ‘sneeuwbaleffect’.
Elk jaar ontvangt u een duidelijk en gedetailleerd overzicht zodat u het rendement van uw spaargeld kunt opvolgen.

AG Safe+  
AG Safe+  
Welke bescherming biedt AG Safe+ mij?

​Veiligheid van tak 21

Met AG Safe+ wordt uw geld voorzichtig beheerd. Telkens u een bedrag stort in tak 21, moet AG voldoende liquide middelen bezitten om zijn verplichtingen te kunnen garanderen.

Bijkomende solvabiliteitsmarge

Bovendien verplicht de wetgever alle verzekeraars om een bijkomende solvabiliteitsmarge aan te leggen als kapitaalbuffer. Het minimumniveau daarvan hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden. De Nationale Bank van België ziet er strikt op toe dat de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn. 

Tot slot geniet u een bijkomende waarborg aangezien dit product beschermd is door het Garantiefonds. Dit fonds komt tussen als AG in gebreke is gebleven, tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.​


Welke overlijdensdekking biedt AG Safe+?

​Als u overlijdt tijdens de looptijd van het contract, ontvangt de begunstigde 100% van de reserve van het contract (inclusief winstdelingen). Successierechten kunnen echter verschuldigd zijn op het uitgekeerde bedrag.

AG Safe+  
AG Safe+  
Ons duurzaam investeringsbeleid.

​Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Zoals bij elke spaarverzekering of -rekening mag u volgende kosten niet uit het oog verliezen als u AG Safe+ onderschrijft:

 • Instapkosten: 1 %
 • Uitstapkosten: geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde of bij afloop van het contract.
 • Afkoopvergoeding: maximaal 1 % van de theoretische afkoopwaarde.
 • Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend: jaarlijks maximaal 0,50 % op de reserve.

Meer informatie over de kosten van AG Safe+ vindt u in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de nuttige-informatiefiche, gratis beschikbaar onderaan op deze pagina.


AG Safe+  
AG Safe+  
Met welke taksen moet ik rekening houden?

Er zijn ook enkele taksen van kracht als u uw geld belegt in een spaarverzekering.

 • ​Er is een premietaks van 2 % verschuldigd (natuurlijke personen). Deze taks wordt ingehouden op de gestorte premie(s) bij de betaling.
 • Bij een afkoop binnen de 8 jaar volgend op de sluiting van het contract is er een roerende voorheffing van 30% op de interesten verschuldigd. Het netto belastbaar bedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar.
 • Afkopen na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.
 • Het kapitaal Leven op einddatum en het kapitaal Overlijden zijn niet belastbaar. In geval van overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan wijzigen. 

Voor meer informatie over de taksen en de fiscaliteit van AG Safe+ kunt u de nuttige-informatiefiche en de algemene voorwaarden raadplegen, gratis beschikbaar onderaan op deze pagina.


Wat zijn de risico’s van AG Safe+?

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventueel resterende bedrag is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

AG Safe+ biedt een gegarandeerde interestvoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, dan kan het uitbetaalde kapitaal door de taksen, kosten en de huidige interest lager uitvallen dan het totale geïnvesteerde bedrag.


AG Safe+  
 
 

​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.