Easy Fund Plan
Voor al wie bereid is een risico te nemen bij het beleggen, om een potentieel hoger rendement te behalen.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
Persoonlijke aanpak

Ontdek met Easy Fund Plan een flexibele formule die u toelaat te investeren in een breed aanbod van fondsen, aangepast aan uw wensen en uw beleggersprofiel.

Potentieel rendement

U wenst in de huidige economische context te beleggen in een formule die u een potentieel hoger rendement biedt dan een spaarrekening? Hou er dan rekening mee dat u (een deel van) uw investering kunt verliezen.

Beheer door specialisten

Uw levensverzekering is in goede handen: experten volgen deze op de voet op en reageren snel op de evoluties op de financiële markten.

Twee beschermingsmechanismen als optie

Met Easy Fund Plan kiest u uw niveau van bescherming. Dankzij twee volledig geautomatiseerde mechanismen worden mogelijke winsten vanaf een bepaald niveau in een defensiever fonds ondergebracht. Daarnaast worden eventuele verliezen in de mate van het mogelijke beperkt vanaf het moment dat een bepaalde grens overschreden wordt.

Gratis optie Drip Feed

Bent u bang niet op het juiste moment te beleggen? Dankzij Drip Feed kunt u gespreid in de tijd beleggen in een of meerdere fondsen van uw levensverzekering. U investeert dus niet alles in een keer, maar geleidelijk aan.

Gunstige fiscaliteit

In tegenstelling tot de bankproducten betaalt u geen beurstaks noch roerende voorheffing. Houd wel rekening met een verzekeringstaks van 2 % voor elke storting.

Fondsen met ecologische en sociale kenmerken of met een duurzame beleggingsdoelstelling

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 
Wat is Easy Fund Plan?

​​Easy Fund Plan van AG is een individuele tak 23-levensverzekering zonder vervaldag, onderworpen aan het Belgisch recht, waarvan het potentieel rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen. Deze verzekering richt zich tot alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die in België verblijven en hun geld willen beleggen in een goed gespreide portefeuille. Daarnaast zijn ze bereid een risico te nemen met het oog op het behalen van een hoger rendement.

Bovendien biedt Easy Fund Plan twee optionele beschermingsmechanismen - de Winstbeschermer en de Verliesbeperker - en Drip Feed, een gratis optie.

Aan de hand van een premieplan, kunt u geleidelijk aan een kapitaal opbouwen via regelmatige stortingen. Stortingen zijn mogelijk vanaf 360 euro per jaar (taks inbegrepen). Dit plan is niet compatibel met onze beschermingsmechanismen, noch met de gratis Drip Feed optie.

Met een eenmalige storting, vanaf 2.500 euro (taks inbegrepen), belegt u dus in een startkapitaal dat op lange termijn winst kan opleveren.

U bent vrij uw keuze te wijzigen in de loop van het contract. Elk jaar ontvangt u een duidelijk overzicht van de evolutie van uw beleggingsverzekering. 

Easy Fund Plan biedt de keuze tussen meerdere AG Life-fondsen. Voor het beheer ervan, past AG onder andere de MultiManagementaanpak toe. 

De voordelen van MultiManagement, het beheermodel van AG? Ontdek ze hier​!

Meer weten over ons MultiManagementbeheer? Raadpleeg onze brochure​ of bekijk het filmpje. ​​​​​

​​

Vimeo settings

Youtube settings

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Wat biedt Easy Fund Plan mij?
 • Een potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging. U loopt het risico om (een deel van) uw kapitaal niet te recupereren. U kunt profiteren van de evoluties op de financiële markten door te beleggen in een ruim aanbod aan beleggingsfondsen. Sommige van deze fondsen worden uitsluitend belegd in liquiditeiten, in obligaties of in aandelen. Andere bieden u een specifieke combinatie van deze verschillende activaklassen. U kunt fondsen kiezen die het beste aansluiten bij uw wensen en behoeften, uw waarden, uw beleggersprofiel, beleggingsstrategie en risicobereidheid.​
 • ​Een efficiënt beheer en een zekere mate van risicobeheer creëren een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit kwaliteitsfondsen. De meerwaarde? Uw fondsen worden nauwlettend gevolgd door specialisten die snel reageren op evoluties van de financiële markten.​
 • Er is geen roerende voorheffing op de gerealiseerde meerwaarde. Er zijn wel kosten en een verzekeringstaks aan verbonden.
 • De bescherming van uw naasten. De vrije keuze van de begunstigde bij overlijden en een (eventueel uitgebreide) overlijdensdekking om uw belegging te beschermen. U moet wel weten dat in geval van overlijden van de verzekerde, er in principe successierechten verschuldigd zijn op het kapitaal uitbetaald aan de begunstigde van het contract.

 
Uit welke fondsen kan ik kiezen? 

Door te kiezen voor een tak 23-levensverzekering zoals Easy Fund Plan, kunt u investeren in een ruim en gevarieerd aanbod aan beleggingsfondsen. U kiest vrij uit een waaier van meer dan 20 beleggingsfondsen, gaande van een lage risicoklasse (1) tot een hogere risicoklasse (7). U kiest het fonds dat het best beantwoordt aan uw wensen en behoeften, uw waarden, uw beleggersprofiel en beleggingsstrategie. 

U kunt ook meerdere fondsen combineren.

 
Bovendien combineren de meeste fondsen afzonderlijke mandaten die beheerd worden door verschillende beheerders met verschillende stijlen. Op die manier stijgt de kans dat u een beter rendement bekomt dan met een passief beheer. In vergelijking met een individueel beheer is de MultiM​anagementstrategie er op gericht het risico te verkleinen dankzij de combinatie van verschillende beheerstijlen.

​Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een duidelijk advies geven in functie van uw wensen en behoeften, uw beleggersprofiel en beleggingsstrategie.

 
U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen in deze lijst​ en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel om een duidelijker beeld te krijgen van hun beleggingspolitiek, aarzel niet om de​​ reglementen in deze lijst te consulteren


Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Welke bescherming biedt Easy Fund Plan mij?

Het potentieel rendement van deze beleggingsverzekering hangt af van de prestaties van de fondsen die u gekozen hebt. Deze prestaties hangen af van de schommelingen op de financiële markten. Dit systeem kan zeer mooie rendementsperspectieven bieden op lange termijn, maar kan ook ongunstig zijn in moeilijke beurstijden. De verzekeringsnemers moeten er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.
De twee beschermingsmechanismen die u kunt activeren, hebben tot doel het risico enigszins te verkleinen.

 


 

Met welke mechanismen kan ik Easy Fund Plan personaliseren?
 • Winstbeschermer: uw winsten worden automatisch overgeheveld naar het gekozen doelfonds, dat defensiever is, vanaf een vooraf bepaald niveau. Voor het activeren van dit mechanisme kunt u kiezen voor een niveau van 10,15 of 20% van de winsten.

Vimeo settings

Youtube settings


 • Verliesbeperker: maakt het mogelijk de reserve van uw Easy Fund Plan over te hevelen naar datzelfde doelfonds vanaf een vooraf bepaald verliesniveau: 10,15 of 20%.
  U kiest zelf het moment waarop het in het doelfonds overgedragen bedrag gedeeltelijk of volledig moet herbelegd worden in het basisfonds. U kunt ook kiezen voor de optie 'automatische herbelegging’: de reserve wordt dan op maandelijkse basis herbelegd in het basisfonds, tijdens een periode van 6 maanden.De optie 'dynamische aanpassing’ maakt het mogelijk om een nieuw Verliesbeperkerniveau te bepalen telkens de eenheidswaarde stijgt met 1% ten opzichte van de referentiewaarde. Het Verliesbeperkerniveau stijgt dus geleidelijk door zoveel mogelijk de evolutie van de eenheidswaarde van uw basisfonds weer te geven.
  U kunt de opties 'automatische herbelegging' en 'dynamische aanpassing' ook combineren.

Vimeo settings

Youtube settings • Drip Feed: via dit gratis en optioneel beleggingsmechanisme kunt u uw beleggingen gedurende een bepaalde periode die u vooraf zelf kiest (6, 12, 18 of 24 maanden) progressief spreiden over één of meerdere fondsen (maximum 4). Zo beperkt u het potentiële verlies wanneer de economische conjunctuur minder gunstig is. Concreet, u stort bij de onderschrijving van het contract het te beleggen bedrag in één keer in een defensief doelfonds. Daarna wordt een proportioneel deel (1/6, 1/12, 1/18 of 1/24) van dat bedrag maandelijks (bij)gestort in het (de) beleggingsfonds(en) dat (die) u zelf gekozen hebt.

Vimeo settings

Youtube settings

​​

Deze mechanismen zijn enkel toegankelijk vanaf het betalen van een premie van 10.000 euro bij het afsluiten van het contract (instapkosten en taks inbegrepen). De beschermingsmechanismen zijn ook toegankelijk vanaf een contractreserve van 10.000 euro.​​

 
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Informatie over duurzaamheid

Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Het product kan een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken of over de duurzame beleggingsdoelstelling van dit product is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Voor sommige fondsen worden ook bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën toegepast. Dit beleid heeft het mogelijk gemaakt om voor deze fondsen het label 'Towards Sustainability' te bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet het fonds beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid is aangepast aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit fonds beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaa​rrapport​

Welke overlijdensdekking biedt Easy Fund Plan?
Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG aan de begunstigde het kapitaal voorzien door de overlijdensdekking. Dat bedrag is de waarde in euro van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: maximaal 3% verrekend in de nettopremie.
 • Uitstapkosten: 1% gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0%.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheersreglementen van elk fonds.

Voor meer informatie over de kosten verbonden aan Easy Fund Plan, kunt u het essentiële-informatiedocument en het document nuttige informatie raadplegen, evenals het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) alsook in alle BNP Paribas Fortis-kantoren.

Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Verzekeringstaks: 2​% op de gestorte premies.
 • Easy Fund Plan komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, overeenkomstig de fiscale wetgeving die momenteel van toepassing is  en onder voorbehoud van latere wijzigingen.
 • Het kapitaal betaald aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.
Voor alle info die van toepassing is op het product Easy Fund Plan, kunt u de essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, de beheersreglementen  en de algemene voorwaarden raadplegen.

Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Easy Fund Plan, levensverzekering, beleggingsfonds  
Welke risico’s loop ik met Easy Fund Plan?

 • ​Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  ​De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer.
  Na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat bijgevolg de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. Hiermee rekening houdend, moeten de verzekeringsnemers er zich van bewust zijn dat ze mogelijk niet het (volledig) geïnvesteerde bedrag zullen recupereren.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden zal de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort worden.​​
 • Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
  De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en -politiek van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat steeds een risico dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, en dit ondanks de expertise van de specialisten.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve gevolgen van de schommelingen van de markten te verminderen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten tijdens de looptijd van het product, de beschermingsmechanismen een lager rendement opleveren in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder beschermingsmechanisme.
 • Faillissement van de verzekeraar
  In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen, opgebouwd door de activa van het fonds gelinkt aan het levensverzekeringscontract, prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.