Bernadette_AG_Retail_LC_Heading_960x305_
Ontdek de bijbehorende producten

Klimaat, Green Deal, COP26: hoe integreert AG de klimaatproblematiek in zijn beleggingsstrategie?​Om de huidige en toekomstige generaties een duurzamere toekomst te kunnen bieden, moeten er beslissingen en maatregelen worden genomen om de klimaatnoodtoestand aan te pakken. Bernadette Migisha, SRI-verantwoordelijke bij AG, bespreekt de Europese en internationale initiatieven en het belang dat AG bij elke beleggingsbeslissing hecht aan de klimaatopwarming.


​​​​​​​​​​​​Bernadette, wat zijn de ambities van de Europese Green Deal en de COP26?

Klimaatverandering heeft onmiskenbare gevolgen voor ons milieu en versterkt de natuurrampen die we vandaag meemaken. Ik denk hierbij aan overstromingen, bosbranden, herhaaldelijke hittegolven en droogte. Deze fenomenen doen zich steeds vaker voor in Europa en in verschillende delen van de wereld.

Om de risico's van de klimaatverandering te beperken, hebben de Europese autoriteiten eind 2019 de 'Europese Green Deal' voorgesteld. Hun ambitie? De netto-uitstoot van broeikasgassen verminderen tot nul tegen 2050, en de temperatuurstijging beperken tot maximaal 2°C vergeleken met pre-industriële niveaus. Dit alles volgens de doelstellingen van de overeenkomsten van Parijs van 2015.

Bovendien is Glasgow in november 2021 het gastland voor de COP26, de conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering. Een van de doelstellingen is ervoor te zorgen dat landen ambitieuze plannen om de CO2-uitstoot te verminderen, aanvaarden.

Deze zomer is dus een Europese klimaatwet, om de nettouitstoot van broeikasgassen tot nul terug te dringen, aangenomen. Daarvoor is het nodig om de CO2-uitstoot in alle economische sectoren aanzienlijk te blijven verminderen, en oplossingen in te voeren om de resterende uitstoot op te vangen. Europa zal elk beleid en alle initiatieven in die richting aanmoedigen en bevorderen. Zo hopen ze om een duurzame economie te ontwikkelen, en het welzijn en de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties te verbeteren.


Hoe houdt AG rekening met de klimaatuitdagingen?

De Europese landen hebben zich verbonden tot bepaalde doelstellingen om de CO2-uitstoot te verminderen. Alle sectoren zijn hierbij betrokken, van energie tot vervoer, landbouw, industrie en financiën.

Als belegger op lange termijn spelen AG en zijn moedermaatschappij Ageas ook een belangrijke rol.  Binnen de onderneming heeft AG al verschillende initiatieven genomen om bij te dragen tot de klimaatdoelstellingen. Wat betreft het beheer van zijn activa, heeft AG een algemeen kader voor duurzaam en verantwoord beleggen ingevoerd. Daarnaast heeft Ageas zich met de nieuwe 'Impact 24'-strategie van de groep aangesloten bij de Europese ambities. Ageas heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 een CO2-neutrale beleggingsportefeuille te hebben.


"Wij hebben onlangs besloten onze klimaatambities te versterken."

Wat doet AG vandaag in zijn beleggingsportefeuilles?

De strijd tegen de opwarming van de aarde is een absolute noodzaak. Ondernemingen moeten nu handelen en de nodige beslissingen nemen om hun manier van produceren en werken te veranderen. Dit is een werk van lange adem, waarvan sommige resultaten pas op lange termijn zichtbaar zullen zijn.

AG kiest voor een klimaatgerelateerde beleggingsstrategie die op 3 regels is gebaseerd:

  • Uitsluiting van de meest vervuilende bedrijven
  • Investeringen in infrastructuurprojecten voor hernieuwbare energie
  • Steun voor bedrijven die strategieën toepassen om duurzame bedrijfsontwikkeling te bevorderen.


Uitsluiting van de meest vervuilende bedrijven

Voor de meest vervuilende activiteiten werkt AG met een systeem van uitsluitingen in zijn beleggingsportefeuilles. Sinds 2019 beleggen wij niet meer in ondernemingen waarvan meer dan 25% van de inkomsten afkomstig is van activiteiten die verband houden met steenkool, of het nu gaat om ontginning of elektriciteitsopwekking. Steenkool is immers een van de energiebronnen die de meeste broeikasgassen uitstoten. Wij hebben onlangs besloten om op dit gebied nog veeleisender te zijn. Vanaf oktober verscherpen we immers onze uitsluitingsregels. We leggen de drempel voor inkomsten uit dit soort activiteiten nu op 10%. Daarnaast sluiten we onconventionele energiewinning zoals schaliegas, oliezanden en boringen in het noordpoolgebied - die tal van milieurisico's met zich meebrengen - ook uit. Dit deden we overigens al voor ons gamma van duurzame fondsen.  Voortaan gelden ze voor al onze portefeuilles en dus voor al onze spaar- en beleggingsproducten.​


Investeringen in hernieuwbare energie

De doelstelling van koolstofneutraliteit tegen 2050, die is opgenomen in de Europese Green Deal, wordt niet gehaald zonder de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.

Sinds 2012 investeert AG actief in infrastructuurprojecten in verschillende sectoren, zoals energie, vervoer, duurzame mobiliteit en digitalisering. Vandaag heeft AG hierin al meer dan 3 miljard euro belegd, verdeeld over ongeveer 50 verschillende projecten en een tiental fondsen. Het gaat om een twintigtal 'groene' investeringen in duurzame mobiliteit en in de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Bij dat laatste vinden we zonnepanelen, windparken op het vasteland en op zee, biomassa en faciliteiten voor de omzetting van afval in energie. In totaal hebben we hier al bijna 1 miljard euro in belegd.

Via duurzame fondsen, die alleen in groene stroom beleggen, geven wij onze beheerders ook de opdracht om in hernieuwbare energie te beleggen. Het gaat om beleggingen in infrastructuren in België, maar ook in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië. In het kader van zijn klimaatstrategie heeft AG een sterke voorkeur voor dit soort beleggingen om bij te dragen tot de strijd tegen de klimaatopwarming.


"Via duurzame fondsen, die alleen in groene stroom beleggen, geven wij onze beheerders ook de opdracht om in hernieuwbare energie te beleggen."

Ondersteuning van bedrijven in een overgangsfase

AG heeft sterk vervuilende activiteiten uit zijn portefeuilles verwijderd. Bovendien geeft AG de voorkeur aan beleggingen in infrastructuur en bedrijven die nu al duurzamere oplossingen en producten bieden, zoals hernieuwbare energie. Tussen deze twee uitersten bevinden zich veel bedrijven in een overgangsfase. Dit zijn bedrijven die hun activiteiten ontwikkelen via een duurzamere en koolstofarmere groei. Deze ondernemingen dragen bij tot een positieve dynamiek. Daarom blijft AG in deze ondernemingen beleggen.

Om de doelstellingen van de Europese Green Deal te verwezenlijken, zal de samenleving zich inderdaad moeten aanpassen. Bedrijven moeten hun strategieën, werkwijze en producten en diensten aanpassen om de negatieve effecten van hun activiteiten op het milieu en de samenleving tot een minimum te beperken.

Bij al zijn beleggingsbeslissingen houdt AG rekening met financiële elementen, maar ook met milieufactoren (bijv. energieverbruik, biodiversiteit, koolstofvoetafdruk), maatschappelijke factoren (bijv. respect voor de persoonlijke levenssfeer, rechten van werknemers) en factoren van goed bestuur (bijv. transparantie, onafhankelijkheid van de raad van bestuur). Dit zijn de zogenaamde ESG-factoren. Door rekening te houden met zowel financiële als niet-financiële overwegingen, kunnen wij alle risico's en kansen van een belegging in kaart brengen. Op basis van grondige analyses identificeert AG bedrijven in een overgangsfase die steun en financiering verdienen zolang zij duurzame praktijken toepassen.

AG maakt ook gebruik van de invloed die het op ondernemingen kan uitoefenen. Dit kunnen we doen door via onze stem tijdens de algemene vergadering van de aandeelhouders te stemmen en onze directe en indirecte dialoog met bedrijfsleiders.  AG heeft ook de Climate Action 100+ ondertekend, een collectief initiatief dat de grootste uitstoters van broeikasgassen aanmoedigt actie te ondernemen om de klimaatverandering tegen te gaan. Via de uitoefening van zijn stemrecht en engagement tegenover ondernemingen moedigt AG hen aan om hun uiterste best te doen op het vlak van duurzaamheid en om hun activiteiten op een duurzame en verantwoorde manier te ontwikkelen.


Conclusie

Kortom, met zijn Green Deal heeft Europa zich ertoe verbonden om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. De COP26, die in november in Glasgow heeft plaatsgevonden, moet ervoor zorgen dat landen ambitieuze plannen hebben om de CO2-uitstoot te verminderen. Alle sectoren zijn betrokken en spelen een rol in de strijd tegen de klimaatopwarming. Via zijn activiteiten en beleggingen blijft AG bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame economische groei.