Future Invest Bon
Dankzij de gewaarborgde rentevoet spaart u voorzichtig en streeft u naar een aantrekkelijk rendement.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
De rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van uw storting bedraagt 2,50% (vanaf 08/11/2023) op de nettopremie (premie na aftrek van taksen en instapkosten).
Gewaarborgde rentevoet

U kan er zeker van zijn dat de rentevoet op het moment van de eenmalige premie gewaarborgd blijft gedurende de eerste 8 jaar van uw contract. Op het einde van de eerste 8 jaar wordt de op dat moment geldende interestvoet toegepast op de reserve van het contract tot de einddatum. Hij kan bovendien worden aangevuld met een eventuele winstdeling, die elk jaar kan veranderen.

Beschikbaarheid van het kapitaal

U kan op elk moment en onder bepaalde voorwaarden uw kapitaal volledig of gedeeltelijk opvragen. U kan ook periodieke opnames plannen. Hou wel rekening met mogelijke kosten, taksen en financiële correcties.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 

Wat is Future Invest Bon?

Future Invest Bon is een tak 21-levensverzekering met een looptijd van 8 jaar en 1 maand onderworpen aan het Belgische recht. Deze levensverzekering is bedoeld voor spaarders die hun geld gedurende 8 jaar willen beleggen, tegen een gewaarborgde rentevoet - eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling - en met bescherming van het opgebouwde kapitaal, na aftrek van taksen en kosten. Beleggen in Future Invest Bon gebeurt via een eenmalige sluitingspremie. Het minimumbedrag is 2.500 euro.

free invest plan, épargne, taux d'intérêt  
Wat biedt Future Invest Bon voor mij?

 • Vaste rentevoet op de premie
  Op de eenmalige premie gestort in Future Invest Bon geldt een gewaarborgde rentevoet.
  Die rentevoet bedraagt 2,50% (vanaf 08/11/2023) op de nettopremie (premie na aftrek van taksen en instapkosten). 
 • Niet-gewaarborgde jaarlijkse winstdelingen
  Het globaal rendement voor 2022 bedraagt 2,50%. Het globaal rendement bestaat uit de gewaarborgde rentevoet plus een winstdeling. Deze eventuele jaarlijkse winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar veranderen. Dit komt omdat ze afhangt van de resultaten van AG en van de economische situatie. Nadat ze is toegekend, maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve en groeit ze aan tegen de geldende gewaarborgde rentevoetvoet. De verzekeraar is wettelijk of contractueel niet verplicht om te voorzien in een winstdeling. 
  Het globale rendement is bruto. Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen.

 • Veiligheid
  U belegt niet op de beurs. U belegt uw geld dus op een voorzichtige manier: het gespaarde kapitaal, exclusief taksen en kosten, is 100% gewaarborgd.
 • Beschikbaarheid van het kapitaal
  U kan op elk moment en onder bepaalde voorwaarden uw kapitaal opvragen. U kan vragen om een deel van het kapitaal te storten in de vorm van een gedeeltelijke of periodieke afkoop.
 • Fiscaliteit
  Aan het einde van het contract is geen roerende voorheffing verschuldigd, behalve bij afkoop vóór 8 jaar.
 • Mogelijkheid tot bijkomende stortingen
  Wilt u in het kader van uw beroepsactiviteit (zelfstandige of in vennootschap) Business Invest Plan Dual combineren met Future Invest Bon? Of hebt u dit al gedaan? In dit geval zijn bijkomende premies uitzonderlijk mogelijk. Op deze toekomstige premies geldt de rentevoet die van kracht is op het moment van de storting.
  Meer informatie over Business Invest Plan Dual vint u op: ​https://www.aginsurance.be/professionals/nl/beleggen/onderneming/Paginas/business-invest-plan-dual.aspx.


Welke bescherming biedt Future Invest Bon?

 • ​Veiligheid van tak 21
  Met Future Invest Bon wordt uw geld voorzichtig beheerd. Voor elk bedrag gestort in een tak 21-product, moet AG over voldoende liquide middelen beschikken om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.
 • ​Extra solvabiliteitsmarge
  Daarbovenop verplicht de wetgever alle verzekeraars om een extra solvabiliteitsmarge op te bouwen, als kapitaalbuffer. Het minimumniveau hangt af van de risicocategorieën waarin de activa worden belegd. De Nationale Bank van België volgt strikt op of de beleggingen en de kapitaalbuffer toereikend zijn.
 • ​Bovendien profiteert u van een extra waarborg, want dit product is beschermd door het Garantiefonds. Als AG in gebreke blijft, betaalt het Garantiefonds tot 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.


free invest plan, épargne, taux d'intérêt  
free invest plan, épargne, taux d'intérêt  
Welke overlijdensdekking biedt Future Invest Bon?

​In geval van overlijden vóór het einde van het contract wordt 100% van de reserve van het contract (eventuele winstdelingen inbegrepen) uitbetaald aan de begunstigde die u hebt aangeduid. Bij overlijden is er geen roerende voorheffing verschuldigd op Future Invest Bon. Er kunnen echter successierechten verschuldigd zijn op het betaalde bedrag.

Welke kosten zijn verbonden aan Future Invest Bon? 

 • Instapkosten: maximaal 3,50% op de belegde nettopremie (premie zonder taksen) of op de overgedragen nettoreserve.
 • Afkoopvergoeding
  • Geen uitstapkosten bij overlijden van de verzekerde, op de einddatum van het contract of in de loop van het laatste jaar van het contract.
  • Geen afkoopkosten, behalve wanneer het bedrag groter is dan 50.000 euro of 10% of meer van de reserve vertegenwoordigt. In dit geval bedragen de kosten 1% van de theoretische afkoopwaarde (er kan ook een financiële correctie zijn).  

Meer informatie vindt u terug in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de fiche met nuttige informatie onderaan deze pagina.


rendement  
future invest bon  
Informatie over duurzaamheid

​​Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Dit product heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport​

Welke taksen zijn verbonden aan Future Invest Bon?

 • Er is een premietaks van 2%. Deze taks wordt afgehouden bij de storting van de premie.
 • In geval van afkoop vóór het einde van het contract, is een roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de interesten. Het belastbaar nettobedrag mag echter niet lager zijn dan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie van de interesten tegen 4,75% per jaar.
 • Het kapitaal leven op einddatum en het overlijdenskapitaal zijn niet belastbaar. 

Meer info over Future Invest Bon vindt u in de fiche met nuttige informatie en de algemene voorwaarden onderaan deze pagina.free invest plan, épargne, taux d'intérêt  
free invest plan, épargne, taux d'intérêt  
Welke risico’s loop ik met Future Invest Bon?

Future Invest Bon biedt een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeling. Als er weinig of geen winstdeling  zou toegekend worden, is het door de taksen en kosten mogelijk dat het uitbetaalde kapitaal lager is dan het totale geïnvesteerde bedrag.​​

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG in gebreke blijft. De tussenkomst bedraagt maximaal 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor eventueel hogere bedragen is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.​

 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.