Post Optima Best
Post Optima Best, een individuele tak 21-levensverzekering van AG met een vaste looptijd.
Ontdek deze producten bij:
bpost bank
Eveneens beschikbaar bij:
De interestvoet die van toepassing is op het ogenblik van uw storting blijft gewaarborgd gedurende de hele looptijd van het contract.  En daarna? Op toekomstige premies is de interestvoet van kracht die geldt op het ogenblik van storting.
Gewaarborgde interestvoet van 1,50%


Van bij het begin kent u de gewaarborgde interestvoet die van toepassing is voor uw gestorte premies. Deze kan bovendien worden aangevuld met een niet-gegarandeerde jaarlijkse winstdeling, die elk jaar kan variëren.

Uw kapitaal blijft beschikbaar


U kunt uw kapitaal op elk moment volledig of gedeeltelijk afkopen. U betaalt wel de bijbehorende kosten, taksen en een eventuele financiële correctie.

Interessante fiscaliteit na 8 jaar


U betaalt geen roerende voorheffing op de interesten, behalve in geval van afkoop de eerste 8 jaar.

Aanduiding van een overlijdensbegunstigde


Via Post Optima Best kunt u uw nalatenschap organiseren als u zou overlijden vóór de einddatum van uw contract. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn op het ontvangen kapitaal.

 


Wat is Post Optima Best?

Post Optima Best is een individueel levensverzekeringscontract (tak 21) van AG dat is onderworpen aan het Belgisch recht. Dit product heeft een looptijd van 8 jaar en een maand en richt zich tot spaarders die hun spaargeld gedurende 8 jaar willen plaatsen tegen een gewaarbordge interestvoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeling en met een bescherming van het opgebouwde kapitaal - exclusief taksen en kosten. Post Optima Best kan al vanaf een spaarbedrag van 1000 euro. 

post optima best  
Wat biedt Post Optima Best?
 • Gewaarborgd rendement
  De rentevoet die geldt op het moment van uw storting – momenteel 1,50​% – is gewaarborgd gedurende de volledige contractduur, op de nettopremie (zonder taksen en instapkosten). Op toekomstige premies is de interestvoet op moment van storting van toepassing. 
 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,70% in 2021. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).
   
  Jaar ​
   
  Globaal brutorendement​
  2017
  2,00%
  2018
  2,00%
  2019
  1,80%
  2020
  2021
  1,70%
  1,70%

  Het gemiddeld globaal brutorendement van de voorbije 5 jaar (2017-2021) bedraagt 1,84%.

 • Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet. De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.

 • Fiscaal voordeel
  Op einddatum van de 8 jaar van uw contract is er geen roerende voorheffing verschuldigd op de interesten.
  Hetzelfde geldt in geval van afkoop na 8 jaar of in geval van overlijden vóór de vervaldag.
 • De mogelijkheid om een deel van uw vermogen over te dragen
  U bent vrij om een begunstigde aan te duiden voor uw kapitaal als u zou overlijden vóór de einddatum van uw levensverzekeringscontract. Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn op het ontvangen kapitaal.
 • Permanente beschikbaarheid van uw geld
  U kunt op elk moment het gespaarde kapitaal geheel of gedeeltelijk opnemen. Dit brengt echter uitstapkosten met zich mee, een mogelijke financiële correctie en een eventuele roerende voorheffing.
Welke bescherming biedt Post Optima Best?

Post Optima Best biedt u een dubbele veiligheid

 • Enerzijds is er de veiligheid van tak 21-verzekeringsproducten. Voor elk bedrag gestort in een tak 21-verzekering moet AG Insurance immers beschikken over voldoende liquide middelen om zijn verbintenissen te kunnen nakomen.
 • Anderzijds is er de veiligheid gelinkt aan de bijkomende solvabiliteitsmarge in de vorm van een prudentieel kapitaal dat de wetgever oplegt. Het minimumniveau ervan hangt af van de risicocategorieën waarin de activa belegd worden.
​Tot slot geniet u een bijkomende waarborg aangezien dit product beschermd is door het Garantiefonds. Dit fonds komt tussen als AG in gebreke is gebleven, tot 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij.​

post optima best  
post optima best  
Welke overlijdensdekking biedt Post Optima Best?

Als u iets overkomt vóór de einddatum van uw contract, krijgt de begunstigde die u hebt aangeduid 100% van de reserve die u tot dan hebt opgebouwd (eventuele winstdelingen inbegrepen). Bovendien betaalt de begunstigde geen roerende voorheffing. Er kunnen echter wel successierechten verschuldigd zijn.

Ons duurzaam investeringsbeleid.

​Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemee​n kader op onze website.

Post Optima Best  
Post Optima Best  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: 3% van de gestorte premie (zonder taksen)
 • Geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde
 • Afkoopvergoeding: 1% van de theoretische waarde

Meer informatie over de kosten van Post Optima Best vindt u in de algemene voorwaarden, het essentiële-informatiedocument en de nuttige-informatiefiche, gratis beschikbaar onderaan op deze pagina.


Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Een premietaks van 2%. Deze taks wordt ingehouden van de gestorte premie(s) op het moment van de betaling.
 • In geval van afkoop vóór de einddatum van 8 jaar: 30% roerende voorheffing op de interesten, in principe exclusief de winstdelingen. .
 • Het belastbaar bedrag mag niet lager liggen dan het bedrag dat overeenstemt met een kapitalisatie van de interesten aan 4,75% per jaar. De afkopen die u uitvoert na 8 jaar zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing. Het kapitaal Leven op einddatum en het overlijdenskapitaal zijn in principe niet belastbaar. In geval van overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan wijzigen. 
 • In principe geen belasting op de winstdelingen.

Voor alle informatie over de taksen en de fiscaliteit van Post Optima Best kunt u altijd de nuttige-informatiefiche en de algemene voorwaarden raadplegen, gratis beschikbaar onderaan op deze pagina.


Post Optima Best  
Post Optima Best  
Wat zijn de risico’s van Post Optima Best?

 • Risico op faillissement
  Dit product wordt beschermd door het Garantiefonds op basis van het beschermingsmechanisme dat geldt voor tak 21-producten. Dit komt tussen als AG in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximaal 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen wordt enkel de eerste 100 000 euro gewaarborgd. Voor het resterende bedrag is het de spaarder die het risico draagt op het volledige of gedeeltelijke verlies ervan.
 • Post Optima Best biedt een gegarandeerde interestvoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, dan kan het uitbetaalde kapitaal door de taksen, kosten en de huidige interestvoet lager uitvallen dan het totale geïnvesteerde bedrag.  


 
 
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.