Smart Fund Plan
Met Smart Fund Plan mikt u op een potentieel hoger rendement door in nauwkeurig geselecteerde fondsen te beleggen. U weet dat daar een risico op verlies tegenover staat en dat er geen enkele garantie gegeven wordt.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
Zorgvuldig geselecteerde fondsen

Deze tak 23-verzekering biedt u een ruim gamma van fondsen.

Opgevolgd door specialisten

Ze reageren zo snel mogelijk op de evoluties op de financiële markten.

Twee beschermingsmechanismen

Smart Fund Plan heeft twee beschermingsmechanismen die eventuele winsten vanaf een bepaald niveau in een defensiever fonds onderbrengen en eventuele verliezen in de mate van het mogelijke beperken als een bepaalde grens overschreden wordt. Beide mechanismen werken volledig automatisch.

Fondsen met ecologische en sociale kenmerken of met een duurzame beleggingsdoelstelling

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.

 
Wat is Smart Fund Plan?

Smart Fund Plan is een individuele tak 23-levensverzekering van AG die gelinkt is aan beleggingsfondsen en die onderworpen wordt aan het Belgische recht.

Het belangrijkste doel van Smart Fund Plan is een potentieel hoger rendement.
Smart Fund Plan is een belegging op lange termijn zonder einddatum en met twee beschermingsmechanismen. Vandaar dat deze belegging zich vooral richt tot beleggers die bereid zijn om een zeker risico te nemen, maar die toch bepaalde zekerheden willen inbouwen. U loopt immers het risico (een deel van) uw kapitaal niet te recupereren. 
U kunt fondsen kiezen die het best overeenstemmen met uw wensen en behoeften en uw beleggersprofiel. Beleggen in Smart Fund Plan kan vanaf 2500 euro.

Smart Fund Plan biedt de keuze tussen meerdere AG Life-fondsen. Voor het beheer ervan, past AG onder andere de MultiManagementaanpak toe.

De voordelen van MultiManagement, het beheermodel van AG? Ontdek ze hier​!​

​​​​Meer weten over ons MultiManagementbeheer? Raadpleeg onze brochure​ of bekijk het filmpje. ​​


Vimeo settings

Youtube settings

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
Wat biedt Smart Fund Plan mij? 
 • Een potentieel hoger rendement dan een klassieke belegging, maar zonder garantie. Het is mogelijk om (een gedeelte van) het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. 
 • Fondsen beheerd door specialisten die zo snel mogelijk reageren op de evoluties en tendensen op de financiële markten.

 • Twee automatische beschermingsmechanismen: ze trachten uw mogelijke winsten te beveiligen en mogelijke verliezen te beperken door een overdracht naar een defensiever doelfonds. 

 • Een gamma van fondsen die overeenstemmen met uw wensen en behoeften, uw waarden en uw beleggersprofiel.

 • Geen roerende voorheffing op de inkomsten uit uw Smart Fund Plan. Er is wel een verzekeringstaks van 2% op de gestorte premies van toepassing en er zijn ook andere kosten.

 • Bescherming van uw naasten: vrije keuze van de begunstigde bij overlijden en een (eventueel uitgebreide) overlijdensdekking om uw belegging te beschermen. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn. 

Welke fondsen kan ik kiezen?

Op dit ogenblik hebt u de keuze uit 10 AG Life-basisfondsen die actief beheerd worden door specialisten.

Dankzij de beschermingsmechanismen worden uw winsten vanaf een zeker niveau overgeheveld naar een minder risicovol doelfonds. In geval van daling van de markten gaat uw totale kapitaal, vanaf een zeker niveau, eveneens naar dat doelfonds en volgt vanaf dat moment de beursevolutie van dat defensievere doelfonds.

U kunt Smart Fund Plan afsluiten in uw BNP Paribas Fortis-kantoor.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw behoeften.

U vindt verdere informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen in deze lijst en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel om een duidelijk beeld te krijgen van hun beleggingspolitiek. Aarzel niet om de reglementen in ​deze lijst te consulteren.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
Welke beschermingsmechanismen zijn geïntegreerd in Smart Fund Plan?

Er bestaan twee beschermingsmechanismen:

 • De Winstbeschermer, die bedoeld is om de eventuele winst vanaf een zeker niveau te beschermen door deze onder te brengen in een defensierver doelfonds.
 • De Verliesbeperker met automatische herbelegging, die als doel heeft de mogelijke verliezen te beperken door de totale reserve over te dragen naar datzelfde doelfonds zodra een bepaald niveau wordt bereikt of overschreden. Vervolgens wordt het overgedragen kapitaal opnieuw belegd, gespreid over 6 maanden in het gekozen basisfonds, maand na maand voor een zesde.
Informatie over duurzaamheid

Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Het product kan een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken of over de duurzame beleggingsdoelstelling van dit product is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid.

Voor sommige fondsen worden ook bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën toegepast. Dit beleid heeft het mogelijk gemaakt om voor deze fondsen het label 'Towards Sustainability' te bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet het fonds beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid is aangepast aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit fonds beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten", vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport. 

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
Welke overlijdensdekking biedt Smart Fund Plan?

Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG aan de begunstigde het kapitaal voorzien door de overlijdensdekking. Dat bedrag is de waarde in euro van alle eenheden die zijn toegewezen aan het contract.

Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten: 3%.
 • Uitstapkosten: 1 % gedurende 2 jaar en 11 maanden. Nadien 0%.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in de beheerreglementen van elk fonds.​
 • Kosten verbonden aan de activering van een beschermingsmechanisme: 0,40% op jaarbasis (maandelijks berekend) van de reserve van het basisfonds.
 • Kosten voor de overdracht tussen beleggingsfondsen
  Vanaf de 40e dag na de inwerkingtreding van het contract kunt u geheel of gedeeltelijk van het basisfonds naar het doelfonds overstappen en omgekeerd.
  Er worden geen kosten aangerekend voor de eerste 2 overdrachten uitgevoerd in de loop van hetzelfde kalenderjaar. Vanaf de derde overdracht in datzelfde kalenderjaar wordt een kostprijs aangerekend van 1% van de overgedragen reserve.
  Aan de automatische overdrachten in het kader van de werking van de beschermingsmechanismen zijn nooit kosten verbonden.

Voor meer info over de kosten verbonden aan Smart Fund Plan, kunt u het essentiële-informatiedocument en het document met nuttige informatie raadplegen, maar ook de beheersreglementen en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be​) en in alle BNP Paribas Fortis-kantoren.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
Met welke taksen moet ik rekening houden?
 • Taks op de levensverzekeringen: 2% op de gestorte premies (verzekeringsnemer = natuurlijk persoon).
 • Smart Fund Plan komt niet in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid, noch voor belastingvermindering.
 • De verzekeraar houdt geen roerende voorheffing in op de verzekeringsprestaties in geval van afkoop, noch op het kapitaal bij overlijden, overeenkomstig de fiscale wetgeving die momenteel van kracht is. Het kapitaal gestort aan de begunstigde van het contract bij overlijden van de verzekerde is in principe onderworpen aan successierechten.

Voor alle info die van toepassing is op het product Smart Fund Plan, kunt u de essentiële-informatiedocument, het document met nuttige informatie, de beheersreglementen en de algemene voorwaarden raadplegen, ​die gratis beschikbaar zijn op onze website, de website van BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be) en in alle BNP Paribas Fortis-kantoren.​Welke risico’s zijn verbonden aan Smart Fund Plan?

 • Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico)
  De eenheidswaarde hangt af van het verloop van de waarde van de onderliggende activa en de marktvolatiliteit. Het financiële risico wordt op elk moment volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde bij elke opname of bij de vereffening van het contract zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het ogenblik van de premiebetaling. Daaruit volgt dat de verzekeringsnemer zich ervan bewust moet zijn dat hij eventueel niet zijn (volledige) belegde bedrag terugkrijgt.
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.
 • Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen
  De fondsen worden blootgesteld aan verschillende risico's die variëren volgens het beleggingsdoel en -beleid van die fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat altijd een risico dat de verrichte beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.
 • Risico verbonden aan de beschermingsmechanismen
  Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve impact van de marktschommelingen te beperken, is het mogelijk dat op bepaalde momenten doorheen de levenscyclus van het product, de beschermingsmechanismen een zwakker rendement opleveren dan een investering in het basisfonds zonder deze mechanismen.
 • Faillissement van de verzekeraar
  Bij faillissement van de verzekeraar wordt het vermogen opgebouwd door de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract prioritair aangewend voor de uitvoering van de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of begunstigden betrokken bij dit fonds.

smart fund plan, rendement, fonds, beschermingsmechanismen  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.