Smart Invest Portfolio
Mik op een potentieel hoger rendement met deze tak 23-levensverzekering van AG.
Ontdek deze producten bij:
BNP Paribas Fortis
Enkel voor bestaande klanten
Eveneens beschikbaar bij:
 
In lijn met wereldwijde beleggingstendensen


Uw belegging speelt in op actuele beleggingsthema’s en participeert in de potentieel positieve evolutie van een index. Zoals voor elke belegging loopt u ook hier bepaalde risico's op verlies bij een negatieve evolutie van de index.

Regelmatig nieuwe uitgiftes

Er zijn regelmatig nieuwe uitgiftes. U spreidt op die manier uw instapmomenten en u kunt verschillende formules combineren.

Aantrekkelijke fiscaliteit

Met Smart Invest Portfolio kunt u een meerwaarde realiseren zonder dat u roerende voorheffing betaalt, afhankelijk van het gekozen fonds. Er is wel een verzekeringstaks van 2% verschuldigd op elke premie die u stort.

Volledige of gedeeltelijke terugbetaling van uw netto-investering op einddatum van het fonds

Op einddatum van uw contract wordt minimaal een van tevoren gekend percentage van uw netto-investering uitbetaald, afhankelijk van de uitgifte die u gekozen hebt.

Vrije keuze van de begunstigde

U beschermt uw naasten door hen als begunstigde bij overlijden aan te duiden. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.
 Wat is Smart Invest Portfolio?

Smart Invest Portfolio is een individuele tak 23-levensverzekering van AG, onderworpen aan het Belgisch recht, gekoppeld aan een of meerdere beleggingsfondsen met een vaste looptijd (afhankelijk van de gekozen uitgifte) en in voorkomend geval met een beleggingsfonds zonder vaste looptijd. Het richt zich tot beleggers die bereid zijn om een zeker risico te lopen en die voordeel willen halen uit de evolutie van een index of een onderliggende waarde. Door te kiezen voor deze beleggingsverzekering zal de belegger op einddatum zijn netto geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk recupereren (het percentage hangt af van de uitgifte). Een eventuele meerwaarde kan dit bedrag verhogen. Deze meerwaarde hangt af van de evolutie van de onderliggende index of waarde. Weet echter dat u ook geld kan verliezen.
AG lanceert regelmatig nieuwe uitgiftes binnen deze structuur, zodat Smart Invest Portfolio een ideaal instrument is om uw beleggingsportefeuille te diversifiëren. Al die uitgiftes kunnen beheerd worden via hetzelfde overkoepelende contract. Beleggen met Smart Invest Portfolio kan al vanaf 2500 euro. Smart Invest Portfolio  
Wat biedt Smart Invest Portfolio?

 • Volledige of gedeeltelijke terugbetaling op einddatum: op einddatum ontvangt u minstens een van tevoren afgesproken percentage van uw netto-investering. Dit kan 100% zijn, maar ook 90% of een ander percentage, afhankelijk van de gekozen uitgifte.
 • Een mogelijke meerwaarde op einddatum: als de onderliggende waarde positief evolueerde tijdens de looptijd, krijgt u een meerwaarde uitbetaald op einddatum. U kan echter ook geld verliezen.
 • Regelmatige uitgiftes: op die manier kunt u binnen hetzelfde contract een gediversifieerde portefeuille opbouwen en inspelen op verschillende actuele beleggingsthema's.
 • Beschikbaarheid van uw kapitaal: u kunt uw kapitaal op elk moment geheel of gedeeltelijk opvragen tijdens de looptijd van het contract. Op dat moment wordt er een bedrag uitbetaald dat afhangt van de evolutie van de onderliggende waarde. Er is op dat moment geen bescherming van de geïnvesteerde nettopremie. U moet ook rekening houden met afkoopkosten.
 • Een gunstige fiscaliteit: het is mogelijk dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is op de meerwaarde, afhankelijk van het gekozen fonds. U betaalt wel een verzekeringstaks van 2% op elke gestorte premie. ​


Uit welke uitgiftes kan ik kiezen?

Regelmatig wordt er binnen Smart Invest Portfolio een nieuwe uitgifte gepland. U kunt intekenen op deze uitgifte vanaf een bedrag van 2500 euro. Intekenen kan enkel tijdens een bepaalde inschrijvingsperiode. U kunt verschillende formules combineren binnen een en hetzelfde contract. Zo diversifieert u uw portefeuille omdat u verschillende instapmomenten kiest. En u kunt kiezen voor uitgiftes die gekoppeld zijn aan activa uit de eurozone, uit groeilanden of wereldwijd.

Uw adviseur kan de totaliteit van uw portefeuille bekijken en u een helder advies geven in functie van uw wensen, uw beleggersprofiel en uw behoeften.

Om de lopende uitgiften te kennen, kunt u de rubriek "Producten die nu gecommercialiseerd worden" raadplegen op onze pagina gewijd aan de fondsen.

U vindt meer informatie over onder andere de huidige eenheidswaarde van de fondsen op deze pagina en in de financiële pers.

De beheersreglementen van de fondsen zijn een goed hulpmiddel voor een beter begrip van hun beleggingspolitiek. U vindt ze op deze pagina.

Smart Invest Portfolio  
Smart Invest Portfolio  
Welke waarborgen biedt Smart Invest Portfolio mij?


Op einddatum van elk fonds ontvangt u minimaal een van te voren vastgelegd percentage van uw netto geïnvesteerde kapitaal. 

Het minimumpercentage (100% of 90%) dat wordt uitbetaald, ligt vast van bij de start van het contract en is afhankelijk van de uitgifte.

Deze uitbetaling wordt mogelijk gemaakt door middel van een EMTN (of een depot) van het netto geïnvesteerde bedrag bij BNP Paribas Fortis.

Goed om te weten:

De EMTN (Euro Medium Term Note) is een gestructureerde obligatie op middellange termijn met een jaarlijkse coupon en tegen een vaste rentevoet.

U vindt meer informatie over deze EMTN in het beheersreglement.


Welke overlijdensdekking biedt Smart Invest Portfolio?

Als de verzekerde van het contract overlijdt, wordt er een kapitaal uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde(n). Dit kapitaal is gelijk aan de waarde (in euro) van alle eenheden van de fondsen die zijn toegewezen aan het contract.
Er zijn wel successierechten mogelijk op het uitbetaalde bedrag.​
Smart Invest Portfolio  
Smart Invest Portfolio  
Met welke kosten moet ik rekening houden?

 • Instapkosten: maximaal 2,50% op elke geïnvesteerde nettopremie.
 • Uitstapkosten: bij afkoop van een fonds, zijn er uitstapkosten van 1% verschuldigd op de theoretische afkoopwaarde (behalve in het laatste jaar van de looptijd van het fonds en op einddatum). Er zijn evenmin uitstapkosten als er een uitbetaling gebeurt na het overlijden van de verzekerde.
 • Beheerskosten: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze staan vermeld in het beheerreglement van elk fonds.
 • Kosten voor overdracht tussen fondsen
  Van een fonds met bepaalde looptijd of van het wachtfonds naar een nieuw fonds met bepaalde looptijd: geen uitstapkosten, wel instapkosten in het nieuwe fonds.
  Van een fonds met bepaalde looptijd naar het wachtfonds: 1% uitstapkosten op de overgedragen reserve van het oorspronkelijke fonds (behalve het laatste jaar van het fonds of op eindevervaldag van het fonds), geen instapkosten in het wachtfonds.

​Voor een volledig overzicht van de kosten van Smart Invest Portfolio, kan u het essentiële-informatiedocument en het document nuttige informatie raadplegen, maar ook het beheersreglement en de algemene voorwaarden, die gratis beschikbaar zijn op onze website.


Met welke taksen moet ik rekening houden?

Een premietaks van 2% op elke gestorte premie.

Om te bepalen of er al dan niet roerende voorheffing verschuldigd is op de meerwaarde van een Smart Invest Portfolio-contract, moet u een onderscheid maken tussen:

 • het compartiment beleggingsfondsen zonder verbintenis: voor dit soort fondsen is er geen roerende voorheffing op de afkoopwaarde of op de waarde van een interne overdracht als de verzekering afgesloten werd door een natuurlijk persoon.
 • het compartiment beleggingsfondsen met verbintenis: voor deze fondsen is er eventueel roerende voorheffing verschuldigd op de afkoopwaarde of op de waarde van een interne overdracht naar een fonds zonder verbintenis tijdens de eerste acht jaar dat het compartiment beleggingsfondsen met verbintenis binnen het Smart Invest Portfolio-contract geactiveerd werd. Na 8 jaar is er geen roerende voorheffing meer verschuldigd voor natuurlijke personen op voorwaarde dat dit compartiment niet gedesactiveerd werd en overeenkomstig de fiscale wetgeving die momenteel van toepassing is en onder voorbehoud van latere wijzigingen.

Het bedrag dat uitbetaald wordt aan de begunstigde bij overlijden is in principe onderhevig aan successierechten.

Voor een volledig overzicht van de taksen van Smart Invest Portfolio, kunt u de het document “nuttige informatie" en de algemene voorwaarden inkijken. 


Smart Invest Portfolio  
Smart Invest Portfolio  
Welke risico's loop ik met Smart Invest Portfolio?

 • Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico)
  De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de schommelingen van de markten. Het financiële risico is te allen tijde volledig ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van vereffening van het contract, bestaat de mogelijkheid dat de eenheidswaarde hoger of lager is dan de waarde op het moment van premiebetaling. De verzekeringsnemer moet er daarom rekening mee houden dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.​
 • Liquiditeitsrisico
  In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement van het fonds) kan de liquidatie van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.
 • Kredietrisico
  De minimale terugbetaling van een percentage van het nettopremie op de einddatum van het fonds wordt geregeld via een EMTN (of via een depot) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis NV. AG staat niet in voor een eventuele in gebreke blijven van die onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, tot de vaststelling komt dat de depothouder in gebreke blijft of dit nakend is, kan deze maatregelen van interne versterking (“bail-in") treffen die een impact hebben op de EMTN (of het depot). Bijgevolg loopt de belegger het risico om zijn kapitaal, volledig of gedeeltelijk, niet terug te krijgen op de eindvervaldag.​
 • Risico op kapitaalverlies
  Bij een ongunstige evolutie van de index, dient de belegger er rekening te houden met een mogelijk verlies op de einddatum van een gedeelte van de geïnvesteerde nettopremie. ​
 • Beleggingsrisico
  Er wordt ook belegd in afgeleide producten. Die afgeleide producten bestaan in de omwisseling  (via swapcontracten met gespecialiseerde financiële partners) van het grootste deel van de coupon van een EMTN (of depot) bij BNP Paribas Fortis nv. AG staat niet in voor een eventueel in gebreke blijven van welke tegenpartij dan ook die een betalingsverbintenis heeft in het voordeel van het fonds. De eventuele gevolgen zijn ten laste van de verzekeringsnemer. De tegenpartijen die een betalingsverbintenis hebben ten gunste van het fonds, beschikken bij het aangaan van de contracten minimaal over een rating 'Investment Grade' (minimaal Baa3 bij Moody's, BBB- bij Standard & Poor's en BBB- bij Fitch).
 • Faillissement van de verzekeraar
  De activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden betrokken bij dat fonds.
 
 
 
 

​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • AG Insurance (afgekort AG) NV is een Belgische verzekeringsonderneming. Alle verzekeringscontracten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor meer informatie over de juridische gegevens van AG, klik hier.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttig informatie of de financiële infofiche, de algemene voorwaarden en het eventueel beheersreglement van het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Deze documenten zijn gratis beschikbaar op onze website en bij uw verzekeringstussenpersoon.
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.