Enkele tips voor huurders alvorens een huurcontract te ondertekenen
Ontdek de bijbehorende producten

Enkele tips voor huurders alvorens een huurcontract te ondertekenen

Alles wat u moet weten

​De spelregels voor een huurovereenkomst zijn bij wet vastgelegd. Zo geniet u als huurder voldoende zekerheid. Hier vindt u meer info over de huurovereenkomst voor uw hoofdverblijfplaats. Meer bepaald over de huurstaat, de huurwaarborg,  de duurtijd en beëindiging van de huurovereenkomst, en de registratie ervan.

De huurovereenkomst

Het huurcontract voor een hoofdverblijfplaats moet schriftelijk opgesteld worden. Oude huurovereenkomsten van vóór 15 juni 2007 kunnen eventueel nog mondeling zijn. In de huurovereenkomst moet het volgende staan:

 • de identiteit van alle contracterende partijen,
 • de begindatum van de overeenkomst,
 • de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de huur  uitmaken,
 • het bedrag van de huur.
Verminderen

Huurstaat

​Als u een huis of appartement huurt, moet dat voldoen aan een aantal basisvereisten qua veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. Het gaat onder meer over de stabiliteit van de woning, de vochtigheid en verluchting, de toegankelijkheid,…
 
Vóór u in het huurpand intrekt, stelt u daarom samen met de eigenaar de huurstaat vast, eventueel in het bijzijn van een expert. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, die als bijlage bij het huurcontract hoort. De plaatsbeschrijving dient aan het einde van de huurtijd ook om eventuele schade vast te stellen.
 
Lees hier hoe een plaatsbeschrijving eruit ziet en waarvoor ze nuttig is.
 
Wist u dat Pack Huurder  van AG Insurance u kan helpen om een expert te vinden die voor u de plaatsbeschrijving opstelt? En Pack Huurder biedt hulp bij vragen of geschillen over uw huurcontract.
Verminderen

Huurwaarborg

​Een huurwaarborg is niet bij wet verplicht, maar de verhuurder vraagt het meestal wel vóór u in uw huurwoning intrekt. In dat geval moet de huurwaarborg duidelijk in de huurovereenkomst vermeld staan.
De wet bepaalt drie geldige soorten huurwaarborg, naar keuze van de partijen:

 1. U stort maximaal twee maanden huur op een geblokkeerde rekening op uw naam.

 2. U stelt maximaal drie maanden huur samen via een maandelijkse afbetaling aan een bank. Dit gebeurt gespreid over maximaal drie jaar.

 3. U kiest een bankwaarborg waarvoor het OCMW een verzoek indient bij een bank. Deze waarborg bedraagt maximaal drie maanden huur.

Als u bij het einde van het huurcontract een schriftelijk akkoord hebt tussen uzelf en de verhuurder, kan de bank u de waarborg en de interesten terugbetalen. Daarom is het niet aangewezen om de huurwaarborg in cash aan de verhuurder te geven. De verhuurder mag u daartoe niet verplichten.
Verminderen

Duur van het huurcontract

​Bij een huurovereenkomst voor uw hoofdverblijfplaats, afgesloten na februari 1991, maakt de huurwet van 28 februari 1991 een onderscheid tussen:

 • huurcontracten van drie jaar of minder,
 • huurcontracten van negen jaar of meer (inclusief de huurcontracten voor de levensduur van de huurder).
De duur van de huurovereenkomst wordt bepaald in het huurcontract zelf.
 
Staat er geen huurperiode bepaald of is de bepaalde periode meer dan drie jaar, dan wordt het huurcontract beschouwd als een huurcontract van negen jaar.
 
De huurperiode is vooral van belang om de rechten en verplichtingen van huurder en verhuurder bij de beëindiging van het huurcontract te kennen.
Verminderen

Beëindiging huurcontract

 • Huurcontract van drie jaar of minder
  Het huurcontract kan enkel op de einddatum opgezegd worden, met een opzegtermijn van drie maanden voor de vervaldag.

  Het huurcontract kan iets anders bepalen. Lees het aandachtig!

  Wordt er geen opzeg gegeven, dan kunt u in het pand blijven. Het huurcontract blijft lopen en wordt beschouwd als een huurovereenkomst op negen jaar.
   
 • Huurcontract van meer dan drie jaar (of voor onbepaalde duur)
   Volgens de wet is dit een huurcontract van negen jaar of meer.
   Dit betekent dat:
  • u het contract op elk ogenblik kunt stopzetten, zonder motivatie. Er geldt wel een opzegtermijn van drie maanden en tijdens de eerste jaren van het huurcontract moet u een opzegvergoeding betalen. Die bedraagt:
   • drie maanden huur tijdens het eerste jaar,
   • twee maanden huur tijdens het tweede jaar,
   • één maand huur tijdens het derde jaar.
  • de verhuurder het huurcontract kan stopzetten voor het einde van het huurcontract, maar enkel voor bepaalde redenen en volgens strikte regels.  Hij kan bijvoorbeeld beslissen om het huurcontract te beëindigen om grote werken te laten uitvoeren of om zelf in de woning te gaan wonen.
  • na een huurperiode van negen jaar kunnen beide partijen het huurcontract opzeggen, zonder een reden op te geven. Als het contract minstens zes maanden voor de vervaldag wordt opgezegd, is er  geen vergoeding verschuldigd.

Zegt geen van beide partijen het contract op na negen jaar, dan wordt het automatisch voor drie jaar verlengd, aan dezelfde voorwaarden. Vanaf dan kunt u het – net als de  verhuurder trouwens – om de drie jaar opzeggen. ook dan bent u geen vergoeding verschuldigd als u de opzegtermijn van zes maanden respecteert.

Verminderen

Registratie van de huurovereenkomst

​De verhuurder heeft na de ondertekening van het contract maximaal twee maanden tijd om het huurcontract te laten registreren. Dit is verplicht, want zo krijgt het huurcontract een ‘vaste datum’. Vanaf die datum bent u beschermd tegen bijvoorbeeld uitzetting bij de verkoop van de huurwoning.
 
Merkt u dat de verhuurder de huurovereenkomst niet op tijd geregistreerd heeft, dan kunt u het contract zonder opzegtermijn en vergoeding opzeggen. U kunt ook zelf het huurcontract laten registreren. Daarvoor moet u een kopie van het door beide partijen ondertekende huurovereenkomst en plaatsbeschrijving aan het bevoegde registratiekantoor bezorgen. De registratie is gratis en kan gebeuren via internet, per post, e-mail, fax of ter plaatste.
Verminderen

Huurgeschillen

​Op het einde van de huurovereenkomst moet u de woning achterlaten in de staat zoals in de plaatsbeschrijving  omschreven staat. Als er discussie ontstaat over schade, maar ook als de eigenaar zijn verplichtingen in de loop van het huurcontract niet naleeft, dan komt een uitgebreide verzekering, zoals Pack Huurder van AG Insurance goed van pas om uw belangen te verdedigen.
 
Bronnen:
www.belgium.be 
Verminderen