Ontdek de bijbehorende producten

Wat zijn uw rechten en plichten als verhuurder?

Een overzicht

​Net als de huurder van uw pand, hebt ook u als verhuurder een aantal rechten en plichten. Hier vindt u er een overzicht van.

Uw plichten als verhuurder

 • ​De verhuurde woning moet voldoen aan de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.
 • U mag kandidaat-huurders niet weigeren op basis van geslacht, ras, financiële achtergrond …
 • De huurovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen.
 • U laat best een plaatsbeschrijving opstellen. Zo vermijdt u later oeverloze discussies. Een plaatsbeschrijving is trouwens onontbeerlijk voor de geldigheid van het huurcontract.
 • U doet er goed aan een woningverzekering te onderschrijven voor het pand dat u verhuurt.
 • Als eigenaar staat u in voor grote herstellings- en onderhoudswerken en herstellingen die nodig zijn door overmacht, ouderdom en normale slijtage van de woning. Denk bijvoorbeeld aan de vernieuwing van de elektrische installatie of de herstelling van het dak.
Verminderen

Uw rechten als verhuurder

 • ​U mag het huurbedrag vrij bepalen en met de huurder overeenkomen. U mag dit bedrag jaarlijks indexeren op basis van het gezondheidsindexcijfer.
 • U mag uw huurder een huurwaarborg vragen. Hij kan daar op drie manieren voor zorgen:
  1. Hij stort maximaal twee maanden huur op een geblokkeerde rekening op zijn naam.
  2. Hij stelt maximaal drie maanden huur samen via een maandelijkse afbetaling aan een bank. Dit gebeurt gespreid over maximaal drie jaar.
  3. Hij kiest een bankwaarborg waarvoor het OCMW een verzoek indient bij een bank. Deze waarborg bedraagt maximaal drie maanden huur.
 • U mag in het contract bepalingen opnemen die bijvoorbeeld het houden van huisdieren verbieden.
 • Wanneer uw huurder niet betaalt of andere verplichtingen van het huurcontract niet naleeft, dan kunt u maatregelen nemen. U kunt hem echter niet zomaar op straat zetten. Eerst moet u een aangetekende brief sturen. Als daaraan geen gevolg gegeven wordt, kunt u naar de vrederechter stappen. Die zal dan het geschil behandelen. In die situaties kan Pack Verhuurder van AG Insurance u steunen op financieel en juridisch vlak. 
 • Uw huurder moet de schade herstellen die ontstaat door zijn fout of nalatigheid. Als een sigaret bijvoorbeeld een brandvlek in de vloerbekleding schroeit, dan moet uw huurder die herstellen.
 • Uw huurder moet voor uw huurhuis of appartement zorgen zoals een goede huisvader dat doet. Dat wil zeggen dat hij het onderhoudt en de herstellingen uitvoert die nodig zijn in het gewone gebruik van een woning. Enkele voorbeelden:
  • het gras maaien,
  • de schoorsteen vegen,
  • een afvoer ontstoppen,
  • de dakgoten schoonmaken,
  • een lekkende kraan repareren,
 • Uw huurder moet niet enkel het huurgeld betalen, maar ook de kosten en lasten die verbonden zijn aan het gebruik van de huurwoning. Het gaat meer bepaald om:
  • water,
  • elektriciteit,
  • gas of gasolie,
  • kabel, telefoon en internet,
  • onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes,
  • onderhoud van de liften,
  • enz.
Hij betaalt hiervoor ofwel maandelijks een vast bedrag, ofwel de werkelijke kosten. Het is ook mogelijk dat bepaalde lasten niet in het huurcontract opgenomen zijn. Daarvoor moet de huurder dan persoonlijk een contract afsluiten met de leverancier van gas, elektriciteit, telefoon, enz.
Verminderen