corona verzekeringen
Een vraag?
Contacteer onze partners!
nl

Het coronavirus: op welke verzekeringen kan ik als ondernemer een beroep doen?

Elke dag krijgen we vragen van klanten over de coronaviruspandemie die de hele wereld treft, en een impact heeft op hun verzekeringsdekkingen. Via dit artikel proberen we een antwoord te geven op uw vragen over uw verzekeringen.
In dit artikel vindt u antwoorden op algemene vragen over de betrokken verzekeringsproducten. Deze antwoorden kunnen evolueren in functie van de actualiteit. We doen ons best om de meest recente antwoorden te publiceren. U vindt de exacte omvang van uw waarborgen in de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op uw contract.
Voor al uw vragen over uw verzekeringen blijft uw verzekeringsadviseur uw beste aanspreekpunt. Hij of zij staat altijd klaar om u verder te helpen.
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen met betrekking tot verzekeringen waarover we het meeste vragen ontvingen:


Per beroepsactiviteit


In navolging van de overheidsmaatregelen, zijn al mijn werknemers in telework. Is er een dekking voorzien via de arbeidsongevallenverzekering?

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval overkomen tijdens telewerk moet aan dezelfde voorwaarden beantwoorden als een arbeidsongeval overkomen op de werkvloer.
AG beschouwt dit tijdelijke, maar langdurige telewerk tijdens de coronacrisis niet als een verzwaring van risico. Bedrijven zijn dus niet verplicht om AG deze specifieke activiteit te melden en werknemers blijven automatisch even goed verzekerd.
Om de bewijslast te vergemakkelijken voor de occasionele en reguliere telewerkers, heeft de wetgever nog een bijkomend vermoeden voorzien. Voor deze telewerkers wordt namelijk vermoed dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (en de verzekeraar kan het tegenbewijs leveren).
De werknemers die nu, in het kader van de coronacrisis, langdurig telewerken op schriftelijke vraag van hun werkgever, worden beschouwd als occasionele telewerkers. Zij genieten dus van deze voordelige bewijslast.


Meer concreet, enkele voorbeelden

Een werknemer gaat thuis de trap af om koffie te drinken tijdens een pauze. Hij valt en verzwikt zijn enkel. De verzekeraar dekt de medische kosten en een eventuele tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
Als een werknemer tijdens zijn lunchpauze besluit om in zijn tuin te werken (bv. het gras afrijden), dan komt de verzekeraar niet tussen bij een ongeval.

Voorziet Top Elektronica dekking voor materieel bij medewerkers thuis?
Vast materieel is gedekt

Vast materieel is gedekt tijdens het toevallige transport ervan van de ene uitbatingszetel van de verzekerde naar de andere. En ook uitzonderlijk tijdens het transport van of naar de woonplaats van een aangestelde.


De huidige situatie kan worden gekwalificeerd als uitzonderlijk: vast materieel in de woonplaats van de verzekerde is dus verzekerd.


Draagbaar materieel is gedekt

Draagbaar materieel is wereldwijd verzekerd. Dus ook in de woonplaats van de werknemer.<
De limiet, opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is 12.500 euro per schadegeval.
Vandaag gaan we ervanuit dat dit voldoende is, aangezien een schadegeval zich steeds bij slechts 1 medewerkers zal voordoen.
Het verzekeringscontract, inclusief vergoedingslimiet, hoeft dus niet aangepast te worden.


Belangrijk: Top Woning voor telewerkers

Via Top Woning is het materiaal dat de werknemer gebruikt voor telewerken verzekerd. Dit materiaal maakt deel uit van zijn verzekerde inhoud.

​​
Ik ben tijdelijk arbeidsongeschikt door het coronavirus. Op welke verzekering kan ik een beroep doen?

In het geval u tijdelijk arbeidsongeschikt bent door het coronavirus, treedt de waarborg arbeidsongeschiktheid in werking. Die is gekoppeld aan de producten Gewaarborgd Inkomen en Aanvullende Verzekering tegen het Risico van Arbeidsongeschiktheid (AVRI) voor zelfstandigen/bedrijfsleiders.

De verzekerde wordt ziek door een infectie met het coronavirus

Dit type product/waarborg dekt de arbeidsongeschiktheid bij een vermindering van de fysieke integriteit van de verzekerde als gevolg van een ziekte (of ongeval) waardoor de verzekerde zijn beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk niet kan uitoefenen.

Als een verzekerde ziek wordt als gevolg van een coronavirusinfectie:

 • is de fysieke integriteit van de verzekerde aangetast door ziekte;
 • is er tussenkomst van AG Insurance volgens de contractuele voorwaarden (rekening houdend met de eigenrisicotermijn, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de verzekerde vergoedingen enz.).
De verzekerde is niet ziek als gevolg van een coronavirusinfectie, maar kan zijn beroepsactiviteit niet volledig uitoefenen omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst
In dat geval ('preventief isolement', bijvoorbeeld na een bewezen contact met een besmette persoon) is de fysieke integriteit van de verzekerde niet aangetast als gevolg van de ziekte waardoor hij ongeschikt zou zijn om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Bijgevolg treedt de waarborg niet in werking en is er geen tussenkomst van AG.


Door de coronacrisis kamp ik met economische moeilijkheden. Kan ik tijdelijk uitstel van betaling vragen voor bepaalde verzekeringspremies?

Bedrijven of zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.

In welke mate hebben de overheidsmaatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden een invloed op de aftrekbaarheid van de tweedepijler premies voor 2020?

1) Uitgestelde betaling sociale bijdragen van 2020 tot 2021: impact op VAPZ

Een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de zelfstandigen te ondersteunen in de coronacrisis, was de mogelijkheid om uitstel van betaling van hun sociale zekerheidsbijdragen 2020 te vragen naar 2021.

 • Impact op fiscale aftrekbaarheid VAPZ
Aangezien één van de voorwaarden voor de aftrekbaarheid van VAPZ-premies de daadwerkelijke betaling van de sociale zekerheidsbijdragen voor het lopende jaar is, leidde deze maatregel tot fiscale onzekerheid omdat het uitstel van de bijdragen naar een later kalenderjaar de aftrekbaarheid van VAPZ-premies voor 2020 verhinderde.
Een circulaire (2020/C/126) van 19 oktober 2020 heeft dit punt zojuist verduidelijkt en bevestigt dat de VAPZ-premies voor 2020 ook aftrekbaar blijven voor zelfstandigen die het uitstel van de sociale zekerheidsbijdragen van 2020 naar 2021 hebben aangevraagd en gekregen.

Concreet bevestigt de circulaire voor het jaar 2020 dat de aftrekbaarheid van VAPZ-premies inderdaad mogelijk zal zijn:
 • voor zelfstandigen die in orde zijn met hun sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar 2020;
 • maar ook voor zelfstandigen die uitstel van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen naar 2021 hebben aangevraagd en gekregen.

Bovendien bepaalt de circulaire voor het jaar 2021 ook dat de in 2021 betaalde VAPZ-premies alleen aftrekbaar zijn onder de dubbele voorwaarde dat de sociale zekerheidsbijdragen voor 2021 in orde zijn en in 2021 zijn betaald, maar ook dat die voor 2020, die naar 2021 zijn overgedragen, volledig zijn betaald.


2) Het overbruggingsrecht: impact op IPT

Een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de zelfstandigen te ondersteunen in de coronacrisis, is de mogelijkheid om te kunnen genieten van het overbruggingsrecht.

 • ​Impact op fiscale aftrekbaarheid en belasting IPT
Voor de jaarlijkse berekening van de 80 %-grens in IPT/groepsverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders moet rekening worden gehouden met de normale brutobezoldiging die regelmatig en maandelijks wordt toegekend of betaald in een bepaald jaar.
Aangezien vele zelfstandigen door de coronacrisis hun bezoldiging tijdelijk hebben verminderd of stopgezet leidt dit tot fiscale onzekerheid omdat de afwezigheid van een regelmatige, maandelijkse bezoldiging niet alleen de aftrekbaarheid van de betaalde premie voor 2020 verhindert, maar ook zorgt voor een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider.
Een circulaire (2020/C/153) van 14 december 2020 heeft dit punt verduidelijkt.

Concreet bevestigt de circulaire voor het jaar 2020 het volgende:
 • In ieder geval dient gekeken te worden naar de regelmatige en maandelijkse bezoldiging die in 2020 werd toegekend of betaald. Het overbruggingsrecht mag dus niet meegeteld worden.
 • Voor de bedrijfsleiders die voor bepaalde maanden recht hadden op het overbruggingsrecht én tijdens die maanden hun bezoldiging hebben stopgezet, wordt de beoordeling “regelmatig en maandelijks” voor die maanden buiten beschouwing gelaten. Voor deze bedrijfsleiders zal het gedeelte van de premie dat door de vermindering van de jaarbezoldiging de 80%-grens overschrijdt, beschouwd kunnen worden als een voorschot op de premie van volgend boekjaar. In de praktijk dient het excedent naar het volgende boekjaar worden overgeboekt via de overlopende rekening van het actief 49 “Over te dragen kosten”.

Wat als het toch fout loopt en ik overlijd aan het coronavirus? Is dit gedekt binnen de overlijdensverzekering?

Dekking 
De overlijdensverzekeringen van AG Insurance voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden als gevolg van een infectie met het coronavirus. De overlijdensdekkingen binnen de 2e pijler-pensioenverzekeringen en de stand-alone overlijdensverzekeringen blijven dus van kracht

Kapitaal
Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed.


Heb ik recht op de betaling van een rente in het kader van mijn waarborg invaliditeit gekoppeld aan mijn Schuldsaldoverzekering of Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal - ten gevolge van het coronavirus?

De aanvullende verzekering Bescherming bij invaliditeit voorziet:
 • de betaling van een rente in geval van volledige (tijdelijke of blijvende) invaliditeit (d.w.z., met een invaliditeitspercentage van 66% of meer) van de verzekerde;
  • ​De rente wordt gedurende maximaal 36 maanden, al dan niet opeenvolgend, uitbetaald.
 • als gevolg van een ongeval of een ziekte;
 • zodra de eigenrisicotermijn is verstreken.
Ook voor invaliditeit als gevolg van een infectie met het coronavirus hanteert AG Insurance geen uitsluitingen.

Let wel, de invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ziekte is enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte is aangevangen vóór zijn 60ste verjaardag.

Quarantaine
Is de verzekerde niet invalide, maar wordt hij in quarantaine geplaatst, dan voorziet de aanvullende dekking niet in een uitbetaling van een rente.


Welke dekkingen hebben mijn werknemers?​

Heel wat werkgevers zitten met vragen over hun verzekeringsdekkingen bij AG Employee Benefits. Hier leest u hun vragen en onze antwoorden.

Ik wil graag starten met leveringen aan huis. Welke dekkingen zijn er voorzien in mijn contract arbeidsongevallen, auto en bestelwagen en BA Ondernemingen?

Arbeidsongevallen
Heeft u een buurtwinkel, bakkerij of restaurant en wil u graag starten met leveringen aan huis? Dan kan u zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn bij AG automatisch, en eveneens zonder melding, rekenen op een dekking door uw contract Arbeidsongevallen.

Auto
Gebeuren deze leveringen met een privévoertuig? Ook dan kan u gerust op weg. Voor alle contracten Auto (auto en bestelwagen) breiden we de waarborg uit voor leveringen aan huis.

BA Ondernemingen (waarborg BA Uitbating)
Tijdens de coronavirus-crisis zal de levering automatisch gedekt zijn, zonder melding van de extra activiteit. 
Wat de transportmiddelen betreft, hiervoor blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Voor het overige zijn ook alle personen werkzaam in de onderneming, automatisch gedekt. Zelfs al is het niet hun gebruikelijke job. Hetzelfde geldt voor alle personen (bv. echtgeno(o)t(e), vriend, buurman, etc.) die de ondernemer helpen.

Alle uitbreidingen gelden automatisch, zonder melding, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.


Als zorginstelling kunnen we rekenen op de inzet van hulppersoneel. Zijn zij ook verzekerd?

AG biedt automatisch en gratis een ongevallendekking en een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid aan, aan al wie, volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, als hulppersoneel zal werkzaam zijn in instellingen actief in de gezondheidszorg die bij AG respectievelijk een arbeidsongevallenverzekering of een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. En dit zolang de corona-crisis aanhoudt. Zo kunnen ook zij een dekking tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid genieten analoog met de respectievelijke verzekeringen van de vaste personeelsleden.