corona verzekeringen
Een vraag?
Contacteer onze partners!
nl

Het coronavirus: op welke verzekeringen kan ik als ondernemer een beroep doen?

Elke dag krijgen we vragen van klanten over de coronaviruspandemie die de hele wereld treft, en een impact heeft op hun verzekeringsdekkingen. Via dit artikel proberen we een antwoord te geven op uw vragen over uw verzekeringen.
In dit artikel vindt u antwoorden op algemene vragen over de betrokken verzekeringsproducten. Deze antwoorden kunnen evolueren in functie van de actualiteit. We doen ons best om de meest recente antwoorden te publiceren. U vindt de exacte omvang van uw waarborgen in de algemene en bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op uw contract.
Voor al uw vragen over uw verzekeringen blijft uw verzekeringsadviseur uw beste aanspreekpunt. Hij of zij staat altijd klaar om u verder te helpen.
Hieronder vindt u een overzicht van de onderwerpen met betrekking tot verzekeringen waarover we het meeste vragen ontvingen:


Per beroepsactiviteit

​​​​​​​De geldigheidsduur van mijn bewijs van de autokeuring voor mijn bedrijfsvoertuig vervalt tussen 18/03 en het einde van de verplichte sluiting. Zijn er extra dekkingen voorzien?

De technische controlecentra werden door de overheid gesloten. Maar wat als de technische controle vervalt tussen 18/03 en het einde van de verplichte sluiting?


Vlaanderen: verlenging van 4 maanden

​​In Vlaanderen werd de geldigheidsduur van bewijzen van de autokeuring die vervallen in de periode tussen 13 maart en een maand na het einde van de sluiting van de technische controlecentra met 4 maanden verlengd.


Is dit voor u het geval? Dan beschikt u over een geldig bewijs voor minstens 4 maanden, en stelt zich geen probleem. Op basis van het Ministerieel Besluit, wordt geen gedoogbeleid gehanteerd voor een technische controle die voor 13 maart is vervallen.
Vanaf 25 maart, worden de keuringsstations heropend voor:
 • Bedrijfsvoertuigen/ Bus en Car (+ 3.5 Ton).
 • prioritaire voertuigen
 • technische herkeuring voor personenwagens en lichte vracht.

Voor herkeuringen om niet-technische redenen volstaat een attest van een erkende garage.
Onder niet technische redenen wordt verstaan:

 • Afstellen lichten, uitlaatgassen.
 • Vervanging voorruit ruitenwissers, spiegels, lichten, remblokken.
 • Herstellen van het koetswerk.
 • Plaatsen van het brandblusapparaat, gevarendriehoek, verbandkistje en fluorescerend vestje.

Wallonië en Brussel: verlenging van 6 maanden

In Wallonië en Brussel werd de geldigheidsduur van bewijzen van de autokeuring die vervallen in de periode tussen 13 maart en het einde van de sluiting van de technische controlecentra met 6 maanden verlengd.
Is dit voor u het geval? Dan beschikt u over een geldig bewijs voor minstens 6 maanden, en stelt zich geen probleem. Op basis van het Ministerieel Besluit, wordt geen gedoogbeleid gehanteerd voor een technische controle die voor 13 maart is vervallen.
Om in te spelen op de verwachte drukte bij heropening van de technische controlecentra, zal u geen nadelige gevolgen in BA ondervinden tot 30 dagen na vervaldatum van de keuring indien de technische controle binnen de eerste 30 dagen na heropening van de keuringsstations vervalt. AG zal evenwel niet tussenkomen in eventuele strafrechtelijke gevolgen die kunnen volgen uit het ontbreken van geldige technische controle.


Nieuwe zaak of wijziging voertuig
​De uitbreiding zoals hierboven beschreven, is niet van toepassing bij het ontbreken van een geldige technische controle voor een nieuwe zaak of wijziging van voertuig.

​ ​
In navolging van de overheidsmaatregelen, zijn al mijn werknemers in telework. Is er een dekking voorzien via de arbeidsongevallenverzekering?

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval overkomen tijdens telewerk moet aan dezelfde voorwaarden beantwoorden als een arbeidsongeval overkomen op de werkvloer.
AG beschouwt dit tijdelijke, maar langdurige telewerk tijdens de coronacrisis niet als een verzwaring van risico. Bedrijven zijn dus niet verplicht om AG deze specifieke activiteit te melden en werknemers blijven automatisch even goed verzekerd.
Om de bewijslast te vergemakkelijken voor de occasionele en reguliere telewerkers, heeft de wetgever nog een bijkomend vermoeden voorzien. Voor deze telewerkers wordt namelijk vermoed dat het ongeval zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (en de verzekeraar kan het tegenbewijs leveren).
De werknemers die nu, in het kader van de coronacrisis, langdurig telewerken op schriftelijke vraag van hun werkgever, worden beschouwd als occasionele telewerkers. Zij genieten dus van deze voordelige bewijslast.


Meer concreet, enkele voorbeelden

Een werknemer gaat thuis de trap af om koffie te drinken tijdens een pauze. Hij valt en verzwikt zijn enkel. De verzekeraar dekt de medische kosten en een eventuele tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
Als een werknemer tijdens zijn lunchpauze besluit om in zijn tuin te werken (bv. het gras afrijden), dan komt de verzekeraar niet tussen bij een ongeval.

Voorziet Top Elektronica dekking voor materieel bij medewerkers thuis?
Vast materieel is gedekt

Vast materieel is gedekt tijdens het toevallige transport ervan van de ene uitbatingszetel van de verzekerde naar de andere. En ook uitzonderlijk tijdens het transport van of naar de woonplaats van een aangestelde.


De huidige situatie kan worden gekwalificeerd als uitzonderlijk: vast materieel in de woonplaats van de verzekerde is dus verzekerd.


Draagbaar materieel is gedekt

Draagbaar materieel is wereldwijd verzekerd. Dus ook in de woonplaats van de werknemer.<
De limiet, opgenomen in de Algemene Voorwaarden, is 12.500 euro per schadegeval.
Vandaag gaan we ervanuit dat dit voldoende is, aangezien een schadegeval zich steeds bij slechts 1 medewerkers zal voordoen.
Het verzekeringscontract, inclusief vergoedingslimiet, hoeft dus niet aangepast te worden.


Belangrijk: Top Woning voor telewerkers

Via Top Woning is het materiaal dat de werknemer gebruikt voor telewerken verzekerd. Dit materiaal maakt deel uit van zijn verzekerde inhoud.

​​
Ik ben tijdelijk arbeidsongeschikt door het coronavirus. Op welke verzekering kan ik een beroep doen?

In het geval u tijdelijk arbeidsongeschikt bent door het coronavirus, treedt de waarborg arbeidsongeschiktheid in werking. Die is gekoppeld aan de producten Gewaarborgd Inkomen en Aanvullende Verzekering tegen het Risico van Arbeidsongeschiktheid (AVRI) voor zelfstandigen/bedrijfsleiders.

De verzekerde wordt ziek door een infectie met het coronavirus

Dit type product/waarborg dekt de arbeidsongeschiktheid bij een vermindering van de fysieke integriteit van de verzekerde als gevolg van een ziekte (of ongeval) waardoor de verzekerde zijn beroepsactiviteit geheel of gedeeltelijk niet kan uitoefenen.

Als een verzekerde ziek wordt als gevolg van een coronavirusinfectie:

 • is de fysieke integriteit van de verzekerde aangetast door ziekte;
 • is er tussenkomst van AG Insurance volgens de contractuele voorwaarden (rekening houdend met de eigenrisicotermijn, het arbeidsongeschiktheidspercentage, de verzekerde vergoedingen enz.).
De verzekerde is niet ziek als gevolg van een coronavirusinfectie, maar kan zijn beroepsactiviteit niet volledig uitoefenen omdat hij preventief in quarantaine is geplaatst
In dat geval ('preventief isolement', bijvoorbeeld na een bewezen contact met een besmette persoon) is de fysieke integriteit van de verzekerde niet aangetast als gevolg van de ziekte waardoor hij ongeschikt zou zijn om zijn beroepsactiviteit uit te oefenen. Bijgevolg treedt de waarborg niet in werking en is er geen tussenkomst van AG.


Door de coronacrisis kamp ik met economische moeilijkheden. Kan ik tijdelijk uitstel van betaling vragen voor bepaalde verzekeringspremies?

Bedrijven of zelfstandigen die ingevolge de coronacrisis betalingsproblemen ondervinden wordt aangeraden om met hun verzekeraar of tussenpersoon contact op te nemen om een geschikte oplossing te vinden voor die moeilijkheden.

In welke mate hebben de overheidsmaatregelen voor zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden een invloed op de aftrekbaarheid van de tweedepijler premies voor dit jaar?

Uitgestelde betaling sociale bijdragen tot 2021: impact op VAPZ

Bent u als zelfstandige geïmpacteerd door de coronacrisis, dan kan u een aanvraag indienen om de betaling van uw sociale bijdragen van het 1e en/of 2e trimester van 2020 uit te stellen met maximum 1 jaar. Dit betekent dat u de bijdragen kan betalen in 2021.

 • Impact op fiscale aftrekbaarheid VAPZ
Beslist u om van deze maatregel gebruik te maken en betaalt u uw bijdragen pas in 2021, dan zal u in dat geval uw VAPZ-premies voor 2020 niet kunnen aftrekken. Een van de voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid van de VAPZ-premies is namelijk dat de zelfstandige in orde moet zijn met de betaling van zijn sociale bijdragen voor het lopende jaar. Betaalt u de uitgestelde sociale bijdragen vóór 31/12/2020, dan zijn de VAPZ-premies uiteraard wel aftrekbaar.

Het overbruggingsrecht: impact op IPT

Het overbruggingsrecht is een financiële hulp van maximum 12 maanden die is toegekend aan een zelfstandige (of meewerkende echtgenoot of zelfstandige helper die zijn activiteit in hoofdberoep uitoefent) die ertoe verplicht wordt zijn beroepsactiviteit stop te zetten, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, financiële problemen, een gebeurtenis buiten zijn wil om, enz.

Zelfstandigen die omwille van het coronavirus hun activiteit gedeeltelijk of volledig moeten onderbreken zonder dat ze effectief ziek zijn, kunnen nu ook een beroep doen op dat overbruggingsrecht. Zo kunnen ze voor maart en april – onder bepaalde voorwaarden - een maandelijks vervangingsinkomen krijgen van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).
 • Impact op fiscale aftrekbaarheid en belasting IPT Volgens de huidige wetgeving en in het kader van een IPT wordt dat vervangingsinkomen niet aanzien als een ‘normale regelmatige maandelijkse’ bezoldiging met betrekking tot de 80%-regel.
Omwille van het niet-beantwoorden aan deze voorwaarde voor de 80%-regel, kan dat leiden tot:
 • niet-aftrekbaarheid van de IPT-premies voor de onderneming
 • belasting van de premies als een voordeel van alle aard voor de bedrijfsleider.

Wat als het toch fout loopt en ik overlijd aan het coronavirus? Is dit gedekt binnen de overlijdensverzekering?

Dekking 
De overlijdensverzekeringen van AG Insurance voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden als gevolg van een infectie met het coronavirus. De overlijdensdekkingen binnen de 2e pijler-pensioenverzekeringen en de stand-alone overlijdensverzekeringen blijven dus van kracht

Kapitaal
Het verzekerde kapitaal wordt uitbetaald aan de voorziene begunstigde(n) als de verzekerde overlijdt aan de gevolgen van het coronavirus, ongeacht of hij zelf ziek was en overleed of niet ziek was, in quarantaine werd geplaatst en dan overleed.


Heb ik recht op de betaling van een rente in het kader van mijn waarborg invaliditeit gekoppeld aan mijn Schuldsaldoverzekering of Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal - ten gevolge van het coronavirus?

De aanvullende verzekering Bescherming bij invaliditeit voorziet:
 • de betaling van een rente in geval van volledige (tijdelijke of blijvende) invaliditeit (d.w.z., met een invaliditeitspercentage van 66% of meer) van de verzekerde;
  • ​De rente wordt gedurende maximaal 36 maanden, al dan niet opeenvolgend, uitbetaald.
 • als gevolg van een ongeval of een ziekte;
 • zodra de eigenrisicotermijn is verstreken.
Ook voor invaliditeit als gevolg van een infectie met het coronavirus hanteert AG Insurance geen uitsluitingen.

Let wel, de invaliditeit van de verzekerde als gevolg van een ziekte is enkel verzekerd op voorwaarde dat de ziekte is aangevangen vóór zijn 60ste verjaardag.

Quarantaine
Is de verzekerde niet invalide, maar wordt hij in quarantaine geplaatst, dan voorziet de aanvullende dekking niet in een uitbetaling van een rente.


Welke dekkingen hebben mijn werknemers?​

Heel wat werkgevers zitten met vragen over hun verzekeringsdekkingen bij AG Employee Benefits. Hier leest u hun vragen en onze antwoorden.

Ik wil graag starten met leveringen aan huis. Welke dekkingen zijn er voorzien in mijn contract arbeidsongevallen, auto en bestelwagen en BA Ondernemingen?

Arbeidsongevallen
Heeft u een buurtwinkel, bakkerij of restaurant en wil u graag starten met leveringen aan huis? Dan kan u zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn bij AG automatisch, en eveneens zonder melding, rekenen op een dekking door uw contract Arbeidsongevallen.

Auto
Gebeuren deze leveringen met een privévoertuig? Ook dan kan u gerust op weg. Voor alle contracten Auto (auto en bestelwagen) breiden we de waarborg uit voor leveringen aan huis.

BA Ondernemingen (waarborg BA Uitbating)
Tijdens de coronavirus-crisis zal de levering automatisch gedekt zijn, zonder melding van de extra activiteit. 
Wat de transportmiddelen betreft, hiervoor blijven de algemene voorwaarden van toepassing. Voor het overige zijn ook alle personen werkzaam in de onderneming, automatisch gedekt. Zelfs al is het niet hun gebruikelijke job. Hetzelfde geldt voor alle personen (bv. echtgeno(o)t(e), vriend, buurman, etc.) die de ondernemer helpen.

Alle uitbreidingen gelden automatisch, zonder melding, zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn.


Als zorginstelling kunnen we rekenen op de inzet van hulppersoneel. Zijn zij ook verzekerd?

AG biedt automatisch en gratis een ongevallendekking en een dekking Burgerlijke aansprakelijkheid aan, aan al wie, volgens de richtlijnen van de Belgische overheid, als hulppersoneel zal werkzaam zijn in instellingen actief in de gezondheidszorg die bij AG respectievelijk een arbeidsongevallenverzekering of een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebben afgesloten. En dit zolang de corona-crisis aanhoudt. Zo kunnen ook zij een dekking tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid genieten analoog met de respectievelijke verzekeringen van de vaste personeelsleden.

Ik ben als ondernemer actief in de bouw. Door de coronamaatregelen loopt mijn bouwwerf vertraging op of wordt hij stilgelegd. Welke impact heeft dit op mijn verzekeringen?

In de bouwsector is er geen oplegging tot sluiting door de overheid. Maar toeleveranciers leggen hun activiteiten vaak stil, bouwwerven lopen vertragingen op en werven worden zelfs stilgelegd.

Dekking bij overschrijding duurtijd werf: ABR en Uitbreiding bouwplaatsrisico’s
Wordt de duurtijd van de werf overschreden als gevolg van de corona-maatregelen? Dan kan de ABR-polis en/of de Uitbreiding bouwplaatsrisico’s verlengd worden voor 3 maanden, en dit zonder bijpremie. Dit geldt voor alle polissen in voege op 17 maart 2020.

Schade als gevolg corona-maatregelen: geen algemene uitsluiting
De maatregelen opgelegd door de federale overheid worden niet beschouwd als
 • een gerechtelijke beslissing
 • een administratieve beslissing
 • een beslissing van rechterlijke of feitelijke overheid
Schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houdt met de corona-maatregelen beschouwen we niet als schade die valt onder de algemene uitsluitingen (uit artikel 8 AV ABR).

Verplichtingen bij schadegeval blijven gelden
De verplichtingen bij een schadegeval (art. 13, AV ABR) blijven gelden. Diefstal en vandalisme moeten onmiddellijk aangegeven worden aan de gerechtelijke autoriteiten.

Dekking bij overschrijding duurtijd werf: Pack Ik bouw, Ik verbouw?
Een verlenging van 30 dagen bovenop de voorziene duurtijd van de werf, is standaard in het Pack Ik bouw, Ik verbouw. Duurt de werf nog langer als gevolg van het coronavirus? Dan voegen we automatisch 2 maanden extra toe. Dit geldt voor alle polissen in voege op 17 maart 2020.


Het coronavirus impacteert ook mijn activiteiten als landbouwer. Beïnvloedt dit mijn subsidieaanvraag voor de jaarpremie van mijn Brede Weersverzekering?

Uiterste indieningsdatum subsidieaanvraag verschuift naar 15/05.

Ook landbouwers voelen de impact van het coronavirus. Daarom besliste de Vlaamse Overheid om de uiterste indieningsdatum voor het indienen van de verzamelaanvragen te verschuiven van 30/04 naar 15/05.

Als landbouwer heeft u dus nog tot 15/05 om de verzamelaanvraag in te vullen en aan te geven of u een subsidie wil voor de jaarpremie van uw Brede Weersverzekering​ (die hij al afgesloten heeft of nog zal afsluiten).

U heeft nog tot eind augustus de tijd om de Brede Weersverzekering aan te vragen.