Ik kies ervoor om alle (pre)contractuele documenten en briefwisseling met betrekking tot mijn verzekeringscontracten Niet-Leven (uitgezonderd Health Care), onderschreven via het makelaarskanaal van AG, te ontvangen via e-mail of op de website te consulteren. Dit voor zover deze documenten al elektronisch beschikbaar zijn en de wet geen specifiek communicatiemiddel oplegt.  Ik aanvaard hierbij de gebruiksvoorwaarden

 

Gebruiksvoorwaarden (versie 01/06/2020)

1. De klant die deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, kan volgende documenten met betrekking tot zijn verzekeringscontracten Niet-Leven (uitgezonderd Health Care), onderschreven via het makelaarskanaal van AG, elektronisch ontvangen op het e-mailadres dat hij heeft doorgegeven ofwel op de website consulteren:

- de (pre)contractuele informatie, zoals de algemene en bijzondere voorwaarden,

- betalingsuitnodigingen,

- (wanneer van toepassing) het verzekeringsbewijs voor BA Auto (voorheen 'groene kaart'),

- briefwisseling en andere documenten,

en dit voor zover deze documenten elektronisch beschikbaar zijn en de wet geen specifiek communicatiemiddel oplegt. 

2. Let wel (wanneer van toepassing): het verzekeringsbewijs voor BA Auto is een verplicht boorddocument, en moet dus beschikbaar zijn voor alle bestuurders van het voertuig.  Enkele landen leggen bovendien nog steeds een papieren versie van het verzekeringsbewijs op.  Voor meer informatie kan de klant contact opnemen met de Ambassade van het land dat hij wil bezoeken. 

3. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het e-mailadres dat hij heeft gekozen tijdens de registratieprocedure.

4. De documenten vermeld in punt 1 worden geldig verzonden, zelfs naar de erfgenamen of rechthebbenden, naar het adres vermeld in de bijzondere voorwaarden of naar om het even welk adres, desgevallend elektronisch, dat werd doorgegeven aan AG.

5. De klant brengt AG onmiddellijk op de hoogte van elke wijziging in de meegedeelde gegevens. Verkeerd of laattijdig doorgeven van de nieuwe gegevens kan niet worden ingeroepen als geldige reden voor niet-betaling of laattijdige betaling van de premie door de klant.

6. Nadat de klant deze gebruiksvoorwaarden heeft aanvaard en zijn e-mailadres heeft doorgegeven, krijgt hij geen papieren documenten meer. AG behoudt zich echter het recht voor om bepaalde documenten toch in papieren formaat te versturen om juridische, technische of administratieve redenen.

7. AG is in geen geval aansprakelijk voor problemen of schade – in welke vorm dan ook – ondervonden door de klant of door derden, veroorzaakt door de telecommunicatie- of informaticadiensten van de klant, bijvoorbeeld schade veroorzaakt doordat de elektronische verzending tijdelijk onmogelijk was wegens netwerkproblemen.

8. De klant kan op elk moment vragen om de elektronische verzending van de documenten vermeld in punt 1 stop te zetten.  Deze aanvraag kan gebeuren via mail naar CRCNL@aginsurance.be of telefonisch op +32(0) 2 664 15 04.  Na ontvangst van een aanvraag tot uitschrijving gaat AG zo snel mogelijk over tot het versturen van de documenten in papieren formaat.

9. De klant die deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt, kan op het meegedeelde gsm-nummer berichten ontvangen met betrekking tot zijn verzekeringscontracten Niet-Leven (uitgezonderd Health Care), onderschreven via het makelaarskanaal van AG. 

10. Deze gebruiksvoorwaarden maken integraal deel uit van de contractvoorwaarden van AG. Het verzamelde e-mailadres en GSM-nummer kunnen ook worden gebruikt voor prospectiedoeleinden. Deze elektronische prospectie heeft betrekking op soortgelijke producten en diensten van AG. De algemene bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die vermeld staan in de contractuele documenten blijven volledig van toepassing. Voor meer informatie kan de klant de privacyverklaring van AG op de website www.ag.be consulteren.  ​