AG Business Invest
Veilig investeren voor uw onderneming of vereniging en een deel van het geld beschikbaar houden.
 
Niet gelinkt aan een natuurlijke persoon

De opbrengst gaat naar uw onderneming of vzw, ook als u iets overkomt.

100 % veilig

Het nettokapitaal komt op einddatum terug naar uw onderneming.

Liquide middelen beschikbaar

U kunt een deel van het geld vrijmaken zonder kosten.

Vaste opbrengst

U weet exact wat uw investering opbrengt.

Aantrekkelijke fiscaliteit

U betaalt geen verzekeringstaks of taks op beursverrichtingen.

 Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn onderneming?

Het is voor een onderneming, net als voor een particulier, raadzaam om beleggingen te spreiden. In een gediversifieerde beleggingsportefeuille vormt AG Business Invest voor ondernemingen een veilige investeringsoplossing op middellange termijn. Want enerzijds kent u het exacte jaarlijkse minimumrendement van deze tak 26-kapitalisatieverrichting. Anderzijds bent u zeker dat de geïnvesteerde nettopremie na acht jaar terug naar uw onderneming komt. Ook als u iets zou overkomen, gaat de opbrengst naar de onderneming. Deze investeringsoplossing is immers niet gekoppeld aan een natuurlijke persoon en garandeert daardoor continuïteit als een vennoot sterft bijvoorbeeld of de ledenstructuur verandert.
 
Heeft uw onderneming tussentijdse uitgaven of wilt u alvast een deel van uw investering liquide maken, dan kunt u per jaar 10% van de reserve vlot vrijmaken, zonder kosten. AG Business Invest geniet ten slotte een aantrekkelijke fiscaliteit.
business invest  
Wat brengt deze investeringsoplossing mijn onderneming op?

​Investeren via een tak 26-kapitalisatieverrichting levert een aantrekkelijk én zeker rendement op. Want wanneer u investeert, blijft de rentevoet van dat moment acht jaar gegarandeerd op het geïnvesteerde bedrag (exclusief  taksen en instapkosten). Momenteel bedraagt de rentevoet 0,25 %.

Uw rendement kan hoger uitvallen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling. Bij AG  bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,35 % in 2021. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).Jaar
Global brutorendemen
2017
1,90 %
2018
1,60 %
2019
1,35 %
2020
2021
1,35 %
1.35 %


Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

Omdat AG Business Invest wordt afgesloten door een rechtspersoon, behoort ze toe aan het vermogen van de vennootschap. Als deze onderneming vereffend wordt, bestaat het risico dat ze AG Business Invest volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

Wanneer en hoe ontvangt mijn onderneming het kapitaal en de opbrengst van de investering?

​De looptijd van het contract bedraagt acht jaar. Zes weken vóór de einddatum wordt u verwittigd dat uw kapitalisatieverrichting ten einde loopt. Voor alle documenten en de kwijting kunt u bij uw makelaar terecht. Hij adviseert u ook als u het vrijgekomen bedrag opnieuw wil investeren.

Uw investering geniet een aantrekkelijke fiscaliteit, van start tot einde:

Start

  • geen premietaks 
  • geen taks op beursverrichtingen

Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in haar jaarresultaat. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van AG Business Invest op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17 %.

Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 27 % roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 27 % roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Dit is een bevrijdende voorheffing. De inkomsten waarop ze geheven is, moeten met andere woorden niet meer opgenomen worden in de aangifte van de rechtspersonenbelasting.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele interestaftrek.

 

business invest  
business invest  
Welke keuzes heeft mijn onderneming of vzw?

  • U bepaalt zelf hoeveel u investeert, met een minimum van 15.000 euro. Er zijn geen bijkomende stortingen mogelijk.
  • U kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen kunnen jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.

Elk jaar kunt u op die manier kosteloos maximaal 10 % liquide maken van de brutoreserve  op 31 december van het jaar voordien, met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Hebt u naast die kosteloze opvragingen nog extra middelen nodig, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.

Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

​Instapkosten:

  • maximaal 3% op de netto geïnvesteerde premie.

Beheerskosten:

  • maximaal 0,50 % op de reserve (op jaarbasis) indien de brutopremie kleiner is dan 100.000 euro
  • maximaal 0,45% op de reserve (op jaarbasis) indien de brutopremie groter of gelijk is aan 100.000 euro

Uitstapkosten:

  • geen uitstapkosten op einddatum
  • afkoopvergoeding: zie het antwoord op vraag 4
  • Roerende voorheffing: zie het antwoord op vraag 3

 

business invest  
business invest  
Welke risico’s loop ik met AG Business Invest ?

​Deze investeringsoplossing valt onder het vermogen van de vennootschap. Als deze vennootschap in vereffening zou gaan vóór de eindtermijn van het contract, bestaat het risico dat ze AG Business Invest volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

AG Business Invest biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. ​

​​​​​​​

Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.​​Verminderen
​​


Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!