Business Invest Plan Dual
Veilig een vermogen opbouwen in uw vennootschap en het beschikbaar houden voor toekenning aan de bedrijfsleider-aandeelhouder.
 
100 % veilig

U kent vooraf het rendement van uw investering.

Geld beschikbaar

U kunt een deel van het geld vrijmaken zonder kosten.

Voortzetting investering door de bedrijfsleider

Na een afkoop met herbelegging door de vennootschap kan de bedrijfsleider-aandeelhouder de investering persoonlijk verderzetten.

Zelfde zekerheid bij verdere persoonlijke investering

U geniet hetzelfde gewaarborgde rendement als u privé verder investeert in Free Invest Plan.

Blijvende aangroei mogelijk

Bijkomende premies zijn toegelaten.

 

Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn vennootschap?

Business Invest Plan Dual is een tak 26-kapitalisatieverrichting voor vennootschappen die liquiditeiten beschikbaar hebben en dat kapitaal veilig wil investeren op middellange termijn. Het concept van Business Invest Plan Dual biedt bovendien een oplossing voor een veilige investering van de winsten die verdeeld worden aan de bedrijfsleider(s)-aandeelhouder(s).
 
U kunt makkelijk en zonder kosten tot 10 % per jaar (maximaal 100 000 euro) vrijmaken voor onverwachte uitgaven.
 
Bij de onderschrijving van een contract Business Invest Plan Dual door de vennootschap is het noodzakelijk dat op hetzelfde moment een contract Free Invest Plan op persoonlijke naam van de bedrijfsleider/aandeelhouder wordt onderschreven, om de continuïteit van de investering te waarborgen.
 
Volgens de bepalingen in de bijzondere voorwaarden van het contract Business Invest Plan Dual kunt u dan vlot en zonder kosten geld vrijmaken voor het privévermogen, bijvoorbeeld via de uitkering van (super)dividenden.
business invest plan dual  
Wat brengt deze investeringsoplossing op?

​Wanneer u investeert, blijft de rentevoet van dat moment gegarandeerd op het geïnvesteerde bedrag (exclusief taksen en instapkosten) en dit tot aan de vervaldag van het contract. Momenteel bedraagt de rentevoet 0,25 %.

Uw vennootschap kan kosteloos geld opvragen uit haar Business Invest Plan Dual. Nadat ze het aan u overgemaakt heeft, via een dividend bijvoorbeeld, kunt u het herinvesteren in uw persoonlijk Free Invest Plan (volgens de bepalingen in de bijzondere voorwaarden). U betaalt dan geen uitstap- en instapkosten en er vindt geen financiële correctie plaats.

Het rendement van zowel het Business Invest Plan Dual als uw Free Invest Plan kan hoger uitvallen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling

Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,80 % in 2019. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).​

JaarGlobaal brutorendement
2015
2,65 %
2016
2,00 %
2017
2,00 %
2018
2,00 %
2019
1,80 %

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

Interessant is dat het Business Invest Plan Dual niet afhankelijk is van de levensduur van een natuurlijk persoon.

Wanneer en hoe ontvangt mijn vennootschap de opbrengst van de investering?

​De looptijd van het contract bedraagt acht jaar. Kort vóór de einddatum verwittigt uw bankdirecteur u dat uw kapitalisatieverrichting ten einde loopt. U kunt ook bij hem terecht als u op dat moment een nieuwe investering op langere termijn zoekt.

Het fiscale regime van uw investering ziet er als volgt uit:

Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in de resultaten. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

De onderschrijver ontvangt jaarlijks een volledig overzicht van zijn contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling.

Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 27 % roerende voorheffing ingehouden op de reële interesten en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

De vennootschap mag een percentage, berekend op het (gecorrigeerde) eigen vermogen, aftrekken van zijn belastbaar resultaat; de zogenaamde notionele interestaftrek. Business Invest Plan Dual komt hier ook voor in aanmerking.

business invest plan dual  
business invest plan dual  
Welke keuzes heeft mijn onderneming?

  • U bepaalt zelf hoeveel u investeert, met een minimum van 15 000 euro.
  • U kunt daarna bijkomende premies vanaf 5 000 euro investeren.
  • U kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen kunnen jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.
  • U hebt twee manieren om een deel van uw geld kosteloos vrij te maken:

1. Afkoop met herinvestering ten voordele van de bedrijfsleider/aandeelhouder

Via een afkoop met herinvestering wordt een bepaald bedrag op het contract Free Invest Plan gestort. Zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden gebeurt dit binnen de 30 kalenderdagen te tellen vanaf de dag van betaling van de theoretische afkoopwaarde aan de onderschrijver van het contract Business Invest Plan Dual.

2. Middelen vrijmaken voor de vennootschap

Over een periode van één jaar kunt u via gedeeltelijke en/of periodieke vrije afkopen maximaal 10 % van de brutoreserve van het contract Business Invest Plan Dual vrijmaken zonder kosten (met een maximum van 100 000 euro). Het gaat hier over de brutoreserve opgebouwd ofwel op 31/12 van het voorafgaande kalenderjaar, ofwel op de aanvangsdatum van het contract, wat betreft de uitgevoerde afkopen gedurende het onderschrijvingsjaar van het contract. Deze uitzondering op de toepassing van de afkoopvergoeding is van toepassing voor zover er geen afkoop met herinvestering (zie punt 1) werd uitgevoerd gedurende hetzelfde kalenderjaar. Zo maakt u geld vrij voor uitgaven van de vennootschap 

Hebt u naast die kosteloze opvragingen nog extra middelen nodig, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.

Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

  • Instapkosten: maximaal 3 % op de netto geïnvesteerde premie.
  • Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum - afkoopvergoeding: zie het antwoord op vraag 4
  • Geen beheerkosten
  • Roerende voorheffing: zie het antwoord op vraag 3
business invest plan dual  
business invest plan dual  
Welke risico’s loop ik met Business Invest Plan Dual?

​Deze investeringsoplossing behoort toe aan het vermogen van de vennootschap. Als deze vennootschap in vereffening zou gaan voor de eindtermijn van het contract, bestaat het risico dat ze het Business Invest Plan Dual volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

 

​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!