Business Invest Plan
Veilig investeren voor uw onderneming of vereniging en een deel van het geld vlot kunnen vrijmaken.
 
Niet gelinkt aan een natuurlijke persoon

De opbrengst gaat naar uw onderneming of vzw, ook als u iets overkomt.

100 % veilig

Het nettokapitaal komt op einddatum volledig terug naar uw onderneming.

Liquide middelen beschikbaar

U kunt een deel van het geld vrijmaken zonder kosten.

Vaste opbrengst

U kent op voorhand het minimumrendement na 8 jaar.

Aantrekkelijke fiscaliteit

U betaalt geen verzekeringstaks of taks op beursverrichtingen.

 Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn onderneming?

Het Business Invest Plan is een veilige investeringsoplossing die perfect past in de gediversifieerde beleggingsportefeuille van uw onderneming, vzw of vereniging van mede-eigenaars. U weet namelijk exact:
 • hoelang uw investering loopt,
 • wat ze u jaarlijks minstens opbrengt,
 • dat de nettopremie na acht jaar terug naar uw onderneming komt.
Met het Business Invest Plan garandeert u continuïteit voor uw onderneming. Als een vennoot sterft, uw vennootschap fuseert of de bestuursstructuur van uw vzw verandert, heeft dit geen invloed op de investering. De opbrengst gaat sowieso naar uw onderneming of vzw.
 
Heeft uw onderneming tussentijdse uitgaven, dan kunt u per jaar 10% van de reserve vlot vrijmaken, zonder kosten. Business Invest Plan geniet ten slotte een aantrekkelijke fiscaliteit.
business invest plan dual  
Wat brengt deze investeringsoplossing mijn onderneming op?

​Het Business Invest Plan garandeert u een aantrekkelijk rendement. De rentevoet van het moment waarop u investeert, blijft immers acht jaar gegarandeerd op het geïnvesteerde bedrag (exclusief taksen en instapkosten). Momenteel bedraagt de rentevoet 0,50​ %.

Uw rendement kan hoger uitvallen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling

Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 1,70 % in 2020. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

Jaar Globaal brutorendement
2016
2,00 %
2017
2,00 %
2018
2,00 %
2019
2,00 %
2020
1,70 %


​Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

Wanneer en hoe ontvangt mijn onderneming het kapitaal en de opbrengst van de investering?

​De looptijd van het contract bedraagt acht jaar. Kort vóór de einddatum meldt uw bankdirecteur u dat uw kapitalisatieverrichting ten einde loopt. U kunt het vrijgekomen geld gebruiken voor projecten in uw onderneming of het opnieuw voor een langere termijn investeren.

Uw investering geniet een aantrekkelijke fiscaliteit, van start tot einde:

Start

 • geen premietaks
 • geen taks op beursverrichtingen

Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in haar jaarresultaat. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van het Business Invest Plan op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17 %.

Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 27 % roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 27 % roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Dit is een bevrijdende voorheffing. De inkomsten waarop ze geheven is, moeten met andere woorden niet meer opgenomen worden in de aangifte van de rechtspersonenbelasting.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele interestaftrek.

business invest plan dual  
business invest plan dual  
Welke keuzes heeft mijn onderneming of vzw?

 • U bepaalt zelf hoeveel u investeert, met een minimum van 15.000 euro. U kunt geen bijkomende stortingen doen.
 • U kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen kunnen jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.

Elk jaar kunt u op die manier zonder kosten maximaal 10 % liquide maken van de brutoreserve  op 31 december van het jaar voordien, met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Wilt u daarnaast extra middelen vrijmaken, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.

Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

​Instapkosten:

 •  3 % op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie kleiner is dan 100 000 euro.
 •  2,75 % op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie groter is of gelijk aan 100 000 euro.

Beheerkosten: geen

Uitstapkosten:

 • geen uitstapkosten op einddatum
 • afkoopvergoeding: zie het antwoord op vraag 4
 • Roerende voorheffing: zie het antwoord op vraag 3
business invest plan dual  
business invest plan dual  
Welke risico’s loop ik met Business Invest Plan?

​Het Business Invest Plan behoort toe aan het vermogen van de vennootschap. Als ze vereffend wordt, bestaat het risico dat de vennootschap het Business Invest Plan volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

Business Invest Plan biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. ​

Ons duurzaam investeringsbeleid

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website​.

Verminderen

​​​​

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!