Brede weersverzekering voor landbouwers
Stel uw inkomsten uit open teelten veilig met deze uitgebreide bescherming.
Enkel klanten met een brandverzekering Top Landbouw van AG Insurance voor hun gebouw en/of inhoud kunnen een Brede Weersverzekering onderschrijven.  De Brede Weersverzekering is een verzekeringsproduct van de Nederlandse verzekeringsmaatschappij Hagelunie
Speciaal voor open teelten

Alle niet-permanent overkapte teelten in akkerbouw, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij zijn verzekerd.

Brede dekking

Verzekering bij schade aan gewassen door extreme weersomstandigheden zoals droogte, regenval, vorst, ijzel, hagel en storm.

Flexibele verzekering

U bepaalt elk jaar zelf welke gewassen u wilt verzekeren.

 Waarom is deze verzekering iets voor mij?

De laatste jaren leidde de klimaatverandering steeds vaker tot hevige onweders, rukwinden en hagelbuien of net lange periodes van extreme droogte. Land- en tuinbouwers zien door die extreme weersomstandigheden steeds vaker (een deel van) hun oogst verloren gaan. Tot voor kort konden ze in zo'n geval een beroep doen op het Rampenfonds voor een vergoeding.

Op 1 januari 2020 verandert het Vlaamse systeem en kunnen landbouwers in Vlaanderen, voor schade aan hun gewassen door extreme weersomstandigheden, zelf een door de Vlaamse overheid erkende “brede weersverzekering" afsluiten. AG biedt zijn klanten de Brede Weersverzekering van Hagelunie aan.

  • Eén hagelbui of een periode van droogte kan het verschil maken tussen een degelijk en een verloren jaar. Met de Brede Weersverzekering stelt u de inkomsten uit uw open-teeltgewassen veilig wanneer extreme en ongunstige weersomstandigheden toeslaan. 
  • De Brede Weersverzekering biedt uitgebreide bescherming tegens schade door bovenmatige regenval, droogte, vorst, ijzel, hagel en storm.
  • ​Verzekerde teelten: al uw niet-permanent overkapte teelten zijn gedekt –  akkerbouwgewassen, grasland, fruitteelt, volle-grondgroenten, sierteelt en boomkwekerij.
brede weersverzekering landbouw  
Wat dekt de Brede Weersverzekering?

Schade door regenval

Wanneer door een periode met bovenmatig veel regen gewassen zijn opengebarsten, stukgeslagen, geknakt, gebroken, afgescheurd, ingescheurd of verstikt.

Schade door droogte

Wanneer door een periode met minder neerslag dan gemiddeld het oogstmateriaal van een gewas voortijdig afgestorven, uitgerijpt of verdroogd is en beregenen of irrigeren de schade niet heeft kunnen voorkomen.

Schade door (nacht)vorst

Wanneer door een luchttemperatuur lager dan 0 graden Celcius (gemeten anderhalve meter boven de grond door het KMI-weerstation dat het dichtst bij het gewas staat) het gewasweefsel beschadigd is geraakt waardoor het gewas bevriest of openbarst op celniveau.

Schade door ijzel

Wanneer vloeibare neerslag bij aanraking met het gewas een ijslaag vormt die op het gewas drukt waardoor het knakt, breekt of scheurt.

Schade door hagel

Wanneer door neerslag in de vorm van ijskorrels, ijsballen of brokken ijs het gewas is afgeslagen, geknakt, gebroken of stukgeslagen.

Schade door storm

Wanneer door wind met een snelheid van 51km/u of meer (gemeten door het KMI-meetstation dat het dichtst bij het gewas staat) het gewas is ontworteld, stukgeslagen, geknakt, gebroken, ingescheurd, afgescheurd, uitgewreven, dichtgewaaid of weggewaaid.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​U bent niet verplicht al uw gewassen te verzekeren: u kiest zelf welke percelen. Elk jaar deelt u ons uw teeltplan mee. Hierin geeft u duidelijk aan welke gewassen verzekerd moeten worden en op welke risicoadressen in Vlaanderen deze gewassen zich bevinden.

De Brede Weersverzekering is een contract met een duurtijd van 12 maanden, dat automatisch verlengd wordt voor dezelfde periode. Behalve wanneer één van de partijen zich tegen de overeenkomst verzet ten minste 3 maanden vóór haar vervaldag, volgens de wettelijke modaliteiten. Wanneer uw contract Top Landbouw wordt opgezegd, heeft dit tot gevolg dat uw contract Brede Weersverzekering bij Hagelunie wordt beëindigd op de jaarlijkse vervaldag.

 
 
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Oogst in elk geval NIET voor u de schade gemeld hebt.

Verwittig meteen uw verzekeringstussenpersoon en Hagelunie: tel. nr. 0031 71 5689955. Hagelunie vertelt u welke noodmaatregelen u snel kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Hagelunie adviseert u ook, samen met uw verzekeringstussenpersoon, over de verdere stappen om de schade af te handelen.

Wat is niet verzekerd?
  • Schade die niet weersafhankelijk is, zoals schade aan het gewas door gebruik van meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen.
  • Schade door planten- en gewasziekten zoals bijvoorbeeld koprot, geelziek of bruinrot.
  • Schade door waterverontreiniging.
  • Schade veroorzaakt door trillen, verzakken of verschuiven van de grond.
 
 
 

​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten