Pack Modulis Kinesitherapeut
Uw patiënten weer op de been helpen, wat er ook gebeurt.
 
7 waarborgen exclusief voor kinesisten

Van een vergoeding als u arbeidsongeschikt bent, tot een uitgebreide bescherming van het materieel in uw kinepraktijk.

Deze waarborgen krijgt u bovenop de voordelen van uw Modulis-dossier, zijnde:

10 % bonus

U krijgt jaarlijks 10 % van uw premie terugbetaald, dankzij de ‘Goede klant’-bonus.

Overzichtelijk

Al uw verzekeringen bijeen en slechts 1 premie. Die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U helpt mensen weer op de been en houdt hen fit. Maar wie houdt uw kinepraktijk recht als er iets gebeurt? Met 7 specifieke waarborgen biedt Pack Modulis Kinesitherapeut u een uitgebreide bescherming.

verzekering kinesist  
Wat verzekert dit Pack Modulis?

​Pack Modulis Kinesitherapeut werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

1. Een vergoeding als u een beroepsopleiding moet annuleren door ziekte

U bent ingeschreven voor een 3-daagse bijscholing over manuele sporttherapie. Maar een griep gooit roet in het eten.

Gelukkig betaalt Pack Modulis Kinesitherapie uw inschrijvingsgeld terug als u niet kunt deelnemen omdat u ziek bent of maximaal 6 weken voor de start een ongeval had. Tot 500 euro.

2. Hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit en vergoeding vanaf de 1e dag bij tijdelijke ongeschiktheid

Tijdens uw skivakantie breekt u uw been. U kunt niet meteen aan het werk en ook wanneer u opnieuw aan de slag gaat, blijft uw blessure u parten spelen.

U krijgt een vergoeding vanaf dag 1 als uw tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de carensperiode in uw basiscontract. En wordt u blijvend arbeidsongeschikt, dan mag u een hogere vergoeding verwachten dan die uit uw basiscontract.

3. Een zeer uitgebreide verzekering voor uw materieel

U laat een elektrostimulator vallen.

Al de mechanische, elektrische en elektronische toestellen in uw praktijk zijn tot 32.000 euro verzekerd voor alle risico's.

Dat geldt ook, maar met een dubbele vrijstelling, voor het materieel dat u tijdelijk uit uw praktijk meeneemt voor huisbezoeken. U krijgt zelfs een vergoeding tot 2000 euro wanneer het materieel buiten uw praktijk gestolen wordt.

4. Een vergoeding als u ziek bent en niet kunt werken

Wanneer u door een ziekte helemaal niet kunt werken, ontvangt u na 15 dagen en gedurende maximaal 15 dagen 50 euro per dag.

5. De wedersamenstelling van uw gegevens en IT-documenten

Een waterlek beschadigt uw pc. U kunt uw patiëntendossiers en uw agenda niet meer raadplegen.

U krijgt dankzij Pack Modulis Kinesitherapeut een vergoeding tot 10.000 euro om informaticadocumenten en -gegevens opnieuw samen te stellen.

6. Een vergoeding bij inkomensverlies wanneer uw auto plots onbruikbaar of gestolen is

Uw auto is gestolen of kan niet meer rijden na een ongeval. Daardoor moet u uw huisbezoeken cancelen. Ter compensatie krijgt u een forfaitair bedrag van 125 euro. Zelfs als uw auto weggetakeld werd en u intussen met een vervangwagen rondrijdt.

7. De afschaffing van de vrijstellingen in uw contract 'BA Medische en Paramedische Beroepen'

Dankzij Pack Modulis Kinesitherapeut worden er geen vrijstellingen toegepast op de waarborgen van uw contract 'BA Medische en Paramedische Beroepen'

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, beschermt Pack Modulis Kinesitherapeut uzelf en uw materieel tijdens de uitoefening van uw activiteit, zowel in uw praktijk als daarbuiten. Dat geldt ook voor uw materieel dat u meeneemt op huisbezoek.

U kunt rekenen op een vergoeding als u arbeidsongeschikt bent, als u een opleiding moet annuleren en als u uw activiteit niet kunt uitoefenen omdat uw wagen niet meer rijdt of gestolen is.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

verzekering kinesist  
verzekering kinesist  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Contacteer onmiddellijk uw verzekeringsadviseur. Hij is de geknipte persoon om u te helpen bij schade en uw dossier op te volgen.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Zeer uitgebreide verzekering voor uw materieel', beschreven in punt 3, dekt niet:

  • de progressieve beschadiging zoals slijtage, roest, schimmels, verrotting, beschadiging voortvloeiend uit graduele vervuiling enz.;
  • de schade aan dieren en deze rechtstreeks veroorzaakt door hen;
  • de schade aan voertuigen;
  • het verlies, de schade of de verergering te wijten aan een gebruik waarvoor het verzekerde materieel niet bestemd is, of te wijten aan experimenten of proeven (periodieke controles van de goede werking worden niet als proeven beschouwd);
  • de schade van esthetische aard die de goede werking van het verzekerde materieel niet beïnvloedt.

De waarborg 'Vergoeding als u ziek bent en niet kunt werken', beschreven in punt 4, dekt de volgende situaties niet:

  • de situatie is het gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde, tenzij het ging om redding van personen of goederen;
  • de situatie doet zich voor wanneer de verzekerde verkeert in staat van dronkenschap, alcoholintoxicatie, of onder invloed is van verdovende middelen, zinsbegoochelende middelen of andere drogeermiddelen, behalve wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze toestand en de arbeidsongeschiktheid;
  • de situatie is het gevolg is van een zwangerschap of een bevalling.

De waarborg 'Wedersamenstelling van uw gegevens en IT-documenten', beschreven in punt 5, dekt niet:

  • de kosten die het gevolg zijn van de materiële schade verzekerd door de waarborg Natuurrampen via het Tariferingsbureau;
  • diefstal en de schade geleden door de informaticagegevens of de software en die het resultaat is van een verwijdering, een virus of andere schadelijke software.
kiné question 4  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten