Alle bouwplaatsrisico’s aannemer
De complete oplossing om uw werven te verzekeren!
U kunt enkel intekenen op de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s als de werkzaamheden nog niet gestart zijn.
Iedereen is verzekerd

Niet alleen u als aannemer bent verzekerd, ook alle andere personen op de werf zijn dit: bouwheer, architect, onderaannemers, ... zowel tijdens de bouw- als eventueel onderhoudsperiode

Alle risico’s verzekerd

Het contract is helder: alles is verzekerd, behalve enkele uitsluitingen die duidelijk vermeld zijn in de algemene voorwaarden!

Dekking op maat

U bepaalt zelf voor welke werfrisico’s u zich wilt beschermen.

Vermijd alle discussie

Het maakt niet uit wie aansprakelijk is voor de schade, iedereen is verzekerd in uw contract. U vermijdt dus alle discussie met de bouwheer, architect, buren, ... en lijdt nooit tijdverlies.

 Waarvoor dient deze verzekering?

U weet het als aannemer vast maar al te goed: een ongelukje is gauw gebeurd. Eén kleine onoplettendheid kan snel schade veroorzaken. Dit kan op de werf zelf zijn, maar ook aan derden zoals de buren van de bouwheer. Bovendien loopt u niet alleen rond op de werf, er zijn ook onderaannemers, de architect, ... en uiteraard de bouwheer en zijn familie. Iedereen kan door één kleine onvoorzichtigheid iets beschadigen. Met de verzekering Alle bouwplaatsrisico's (ABR) van AG Insurance bent u als ondernemer gerust: alle schade is verzekerd.


Want het is niet altijd evident om aan te duiden wie of wat (ook slecht weer kan schade berokkenen) er verantwoordelijk is voor de schade. Voor onze ABR-verzekering maakt dit niets uit. U vermijdt ellenlange, soms zelfs juridische, discussies met onderaannemers, architecten, de bouwheer of anderen om uit te maken wie aansprakelijk is. Discussies die er soms voor zorgen dat de werf stilligt en u niet meer voort kunt werken. Dankzij de ABR-verzekering ondervindt u dus geen directe financiële gevolgen van de schade. De verzekering Alle bouwrisico's vergoedt immers steeds de schade, wie of wat er ook aan de oorzaak ligt.

Alle bouwplaatsrisico’s aannemer Een omniumverzekering voor de werf!
Wat is verzekerd?

Welke bouwwerken kunt u verzekeren?

 • bouw of renovatie van woningen, appartementen of kantoorgebouwen;
 • maar ook bouw of renovatie van industriële hallen, ziekenhuizen, opslagruimtes, …
  en openbare werken (bruggen, wegen, tunnels, rioleringswerken).

De verzekering Alle bouwplaatsrisico's dekt dus zowel private als publieke bouwwerken!

 

Wie is verzekerd?

Iedereen die bij de werf betrokken is voor zijn eigen activiteiten:

 • bouwheer
 • architect, ingenieurs, studiebureau
 • hoofdaannemers en onderaannemers
 • veiligheidscoördinatoren

Als iemand van deze partijen een schadegeval veroorzaakt, zal de schade dus niet bij hem teruggevorderd worden!
De lijst van verzekerden is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Hoe ziet uw contract eruit?

U kunt zelf uw contract samenstellen op basis van verschillende onderdelen, secties genaamd.

 

Sectie 1: materiële schade aan het bouwwerk zelf (beschadiging en verlies van materiële zaken)

Verzekerbare goederen:

1. De definitief op te richten goederen:

 • De bouwwerken, inclusief erin te verwerken bouwmaterialen
 • De uitrustingen: machines, installaties, toestellen

2. De aanvullende goederen

 • De voorlopige bouwwerken: tijdelijke brug, steun, …
 • Het bestaande goed: constructies die er al stonden (eigendom van de bouwheer)
 • De werfkeet (tijdelijke huisjes op de werf voor de werklui: mobiel of deel van het gebouw)
 • Werftoestellen: bouwlift, bouwkraan, …
 • Materieel en werfuitrusting: sanitair, verlichting, …

Voorbeelden:

 • Schade door overmacht (onweer, overstroming, storm…)
 • Schade door brand en ontploffing
 • Diefstal of vandalisme
 • Schade door foutief gedeelte (schade door reken- of conceptiefout of een gebrek in het materiaal) en afbraak- en opruimingskosten (te kiezen uitbreidingen).

 

U kunt kiezen voor een mogelijke uitbreiding door ook het bestaande goed te verzekeren.

 

Principe:

 • U kiest zelf voor welke van deze goederen u zich wilt verzekeren. U stelt dus uw polis op maat samen!
 • Alle materiële schade aan de gekozen goederen is verzekerd, behalve de aangeduide uitsluitingen.

Sectie 2: aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden als gevolg van de werken)*

Dit deel zorgt voor het herstel van de schade aan derden ten gevolge van de verzekerde werken, zoals beschadiging van constructies die eigendom zijn van derden, lichamelijke letsels, …

Voorbeelden:

 • Huis van de buren verzakt als u de funderingen uitgraaft
 • Een kraan valt om en beschadigt de woning van de buurman

 

U kunt uw contract uitbreiden met een dekking voor de schade door trillingen of de verlaging van de grondwaterstand

 

Sectie 3: de optionele waarborg Tienjarige aansprakelijkheid kunt u toevoegen als dit nodig is

Neemt u als aannemer deel aan een werf van een woning in België, waarvoor een bouwvergunning is afgeleverd na 1 juli 2018, dan bent u verplicht om een verzekering Tienjarige aansprakelijkheid te onderschrijven als u werken uitvoert die verbonden zijn met de gesloten ruwbouw van de woning. Deze waarborg dekt uw aansprakelijkheid in geval van ernstige gebreken die de stabiliteit van de woning bedreigen en dit gedurende 10 jaar na aanvaarding van de werken.

*U kunt binnen de ABR-polis nooit de 'aansprakelijkheidsverzekering' onderschrijven (= sectie 2) zonder de verzekering 'materiële schade aan het bouwwerk' (= sectie 1) te hebben onderschreven.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

 U kunt zich verzekeren voor twee termijnen.

De bouw-montage-testtermijn start bij de aanvang van de werkzaamheden en eindigt bij de voorlopige oplevering, ingebruikname of inbedrijfstelling. Na de voorlopige oplevering gaat de onderhoudstermijn in (beperkt onderhoud van 12 maanden of uitgebreid onderhoud van 24 maanden). Deze loopt tot aan de definitieve oplevering. De onderhoudstermijn dient meestal om nog enkele kleine werken af te ronden.

Keuze periode van de dekking:

U kunt vrij kiezen of u naast de dekking tijdens de bouw-montage-testtermijn u ook een dekking tijdens de onderhoudstermijn mee opneemt in uw contract. Opnieuw maatwerk dus!

De dekking tijdens de onderhoudstermijn geldt wel enkel voor de definitief op te richten goederen en niet voor de aanvullende goederen (zoals voorlopige bouwwerken en bestaande goederen).

Alle bouwplaatsrisico’s aannemer U kunt kiezen om de werf nog te verzekeren na de voorlopige oplevering van de werken!
Alle bouwplaatsrisico’s aannemer De werken liggen niet stil bij een schadegeval!
Wat moet ik doen in geval van schade?
 • Contacteer zo snel mogelijk uw verzekeringstussenpersoon. Hij helpt u om:
 • Een schadeaangifte in te dienen bij AG Insurance
 • Probeer alle middelen aan te wenden waarover u beschikt om de omvang van de schade te beperken.
 • Bij diefstal of opzettelijk toegebrachte schade: dien onmiddellijk klacht in bij de gerechtelijke overheid.
Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?
 • Schade ten gevolge van oorlog, arbeidsconflicten, aanslagen, terrorisme en atoomenergie
 • Schade aan toevertrouwde goederen
 • Boetes
 • Gewone slijtage
 • Schade die wordt veroorzaakt door niet-geregistreerde aannemers
 • Normaal te voorziene schade
 • Opzettelijk veroorzaakte schade
 • Werf in de steek laten
 • Niet-naleven van regels van vakmanschap, wettelijke bepalingen, veiligheidsvoorschriften, milieubeschermingsvoorschriften, …
 • Leveranciers zijn niet verzekerd, tenzij voor hun eigen activiteit op de werf

 

Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte omvang van de waarborgen, raadpleeg de algemene voorwaarden via de onderstaande tab of neem rechtstreeks contact op met uw verzekeringstussenpersoon.

Alle bouwplaatsrisico’s aannemer  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!