Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing
Gerust zijn dat mensen vergoed worden als er in uw zaak een brand of ontploffing is.
 
Wettelijk in orde met de wettelijke verplichtingen voor uitbaters

U vermijdt zo de sluiting van uw zaak.

Bescherming van uw bezoekers

Uw klanten, en alle andere mogelijke slachtoffers, krijgen een correcte schadevergoeding na brand of ontploffing.

Rechtsbijstand

U krijgt financiële ondersteuning bij rechtszaken over de schade en kunt honoraria en kosten voor advocaten en experten betalen.

 Waarom is deze verzekering iets voor mij?

De verzekering BA Objectieve Brand & Ontploffing is om 2 redenen belangrijk voor uw restaurant, hotel, bioscoop, sportzaal, enz.
 
 1. Het is een wettelijke verplichting. Hier kunt u zien welke inrichtingen onder de verplichting vallen.
 2. Deze verzekering is een vereiste om van de gemeente een exploitatievergunning te krijgen en ze te houden.
brand en ontploffing  
Wat dekt deze verzekering?

Deze verzekering beschermt derden die in uw zaak schade lijden door brand of ontploffing. Objectieve aansprakelijkheid betekent dat u verplicht bent om de slachtoffers te vergoeden. Zelfs als u geen fout gemaakt hebt of als u slechts gedeeltelijk verantwoordelijk bent. Zodra er een link is tussen hun schade en de brand of ontploffing kunnen de slachtoffers erop rekenen dat hun lichamelijke en materiële schade sowieso vergoed wordt.

Verzekerde bedragen (aan index 171,41 van de consumptieprijzen)

 • 23 105 725,44  euro voor lichamelijke schade,
 • 1 155 286,27 euro voor materiële schade.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​Uw aansprakelijkheid is verzekerd zodra uw verzekeringscontract in werking treedt.

Van het poliscertificaat dat u krijgt, moet u een kopie aan de gemeente bezorgen om uw exploitatievergunning te krijgen.

Niet alleen derden in uw ruimte zijn beschermd, maar ook wie buiten staat of zich in de onmiddellijke nabijheid bevindt. Denk aan buren, voetgangers, eigenaars van in de buurt geparkeerde auto's … Slachtoffers kunnen gerust zijn: hun schade wordt sowieso vergoed.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

brand en ontploffing  
brand en ontploffing  
Wat moet ik doen in geval van schade?

Neem zo snel mogelijk contact met uw verzekeringsadviseur, hij kan u het beste helpen. Doe dit zeker binnen de 8 dagen nadat u een klacht ontvangen hebt van iemand. Uw makelaar helpt u vervolgens verder.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder het akkoord van AG Insurance.

Bezorg ons deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering en van de mogelijke aanleidingen ertoe,
 • de aard van de fout die leidde tot de brand of ontploffing, eventueel ook van de fouten van anderen,
 • de aard en (bij benadering) het bedrag van de gevorderde schadevergoeding,
 • de namen van de eisers,
 • de namen van de betrokken verzekerden,
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering of van de daden of feiten die de eiser u verwijt.
Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

 • De schade aan de persoon die geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor de brand of explosie.
 • Als de BA Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing onderschreven wordt door een vennootschap of een rechtspersoon, dan hebben de bestuurders en beheerders van deze vennootschap of rechtspersoon geen recht op een vergoeding van de lichamelijke schade die ze lijden tijdens de uitoefening van hun functie. Ze worden immers niet als derden beschouwd. Hun privébezittingen en de lichamelijke schade die ze oplopen in het kader van hun privéleven blijven uiteraard wel verzekerd. 
 • Schade door paniek die ontstaat bij een vals alarm of schade door ontbranding zonder vuur.
brand en ontploffing  
 
 

​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!