Verzekering BA Management
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Waarom een verzekering BA Management afsluiten?

De verzekering BA Management biedt je als bestuurder-bedrijfsleider een optimale bescherming bij fouten of nalatigheden in de uitoefening van je mandaat.

Als bestuurder of bedrijfsleider vervul je de rol van mandataris van je bedrijf. Wat je in dat kader onderneemt, verbindt enkel je bedrijf. Jij gaat dus geen persoonlijke verbintenis aan.
Als je echter een fout of nalatigheid begaat in de uitoefening van je mandaat en deze schade veroorzaakt aan het bedrijf zelf of aan derden, dan kan je persoonlijk aansprakelijk worden gehouden en moet je de schade vergoeden.

Is BA Management verplicht?

• Het is geen verplichte verzekering maar ze kan in heel wat gevallen wel zeer nuttig blijken.
• Met deze aansprakelijkheidsverzekering kan je je privévermogen optimaal beschermen, zodat je je functie in je bedrijf met een gerust gemoed kan uitoefenen.

Verminderen

In welke concrete situaties kan jij, als bedrijfsleider of bestuurder, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld?

De gewone bestuursfout: je bent systematisch afwezig op de raad van bestuur, je uitgaven voor reclame zijn buitenmaats, je bent vergeten een brandverzekering af te sluiten, je kent een krediet toe aan een insolvent persoon, je gaat onvoorzichtig beleggen met middelen van de vennootschap, …
Buitencontractuele aansprakelijkheid: je gaat verbintenissen aan die niet in verhouding staan met de middelen van de vennootschap, je vertrouwt werken of opdrachten toe aan niet-geregistreerde aannemers, …
Inbreuken op de statuten (je gebruikt de middelen of kredietcapaciteiten van de vennootschap voor andere doeleinden dan deze vermeld in de statuten, je kent een voordeel toe dat in de statuten niet toegelaten is, ...) of de wetten op de handelsvennootschappen (je dient de jaarrekeningen niet of te laat in, je komt niet opdagen op de algemene aandeelhoudersvergadering in geval van verlies van meer dan de helft van het bedrijfskapitaal).
De kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement: je zet een verlieslatende activiteit verder, je houdt geen boekhouding bij, ...

Verminderen

Wie is verzekeringsnemer?

• Enkel het bedrijf kan deze verzekering afsluiten voor al zijn bestuurders.
• Als bestuurder kan je deze verzekering niet in eigen naam afsluiten.

Verminderen

Wie is verzekerd?

• Alle voormalige, huidige en toekomstige bestuurders.
• De wettelijke of feitelijke bestuurders.
• De bestuurders van dochterondernemingen en verwante verenigingen.
• De bestuurders die op uitdrukkelijke vraag van het bedrijf een bestuursmandaat uitoefenen in een externe entiteit.
• Hun erfgenamen, rechthebbenden, echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner.

Verminderen

Wat dekt BA Management van AG Insurance?

De kosten voor administratieve, strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging met vergoeding van de erelonen van experten en advocaten tot 750 000 euro.
De financiële gevolgen die voortvloeien uit bestuursfouten begaan in de uitoefening van je mandaat. Je aansprakelijkheid is verzekerd tot 1 500 000 euro.

Je hoeft echter niet ongerust te zijn:

• Ook als je privévermogen in het vizier komt om eventueel de schade te vergoeden, is het beschermd.
• Zelfs als je arbeidsongeschikt wordt of overlijdt, hoeven je wettelijke vertegenwoordigers, partner en nabestaanden niets te vrezen.

Verminderen

Wat is niet verzekerd?

• Daden of feiten waarvan je op de hoogte was vóór je de verzekeringsovereenkomst afsloot.
• Opzettelijke fouten.
• Persoonlijke voordelen waarop je wettelijk geen recht had.
• Straffen en boetes.
• Lichamelijke en materiële schade die verzekerbaar is via een verzekering BA Uitbating.
• Professionele fouten die verzekerbaar zijn via een burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verminderen