Pack Arbeidsongevallen+
Uzelf, uw bedrijf en uw medewerkers beter beschermen.
U kunt de voordelen van Pack Arbeidsongevallen+ genieten als u ook de Arbeidsongevallenverzekeringen van AG Insurance hebt.
Snelle service en financiële ondersteuning

U bedwingt crisissen in uw bedrijf: vervroegde terugkeer uit het buitenland, rechtsbijstand voor uw verdedigingskosten en hulp bij de opvolging van absenteïsme onder uw medewerkers.

Bescherming voor u en uw gezin

Een ruime vergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van uzelf als bedrijfsleider – al vanaf de 7e dag. En aanzienlijke financiële steun voor uw gezin als u overlijdt.

Een verzekering die rekening houdt met de huidige manier van werken

Uw medewerkers zijn extra beschermd bij thuiswerk, tijdelijke opdrachten in het buitenland en tijdens teambuildings.

 

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw werknemers, maar ze houdt er geen rekening mee dat een arbeidsongeval of een andere crisissituatie ook altijd een impact heeft op uw bedrijf. Ze biedt evenmin bescherming als u zelf slachtoffer wordt van een ongeval.
 
Pack Arbeidsongevallen+ beschermt uw belangen en die van uw onderneming. Het breidt bovendien de bescherming van uw werknemers uit zodat ze aangepast is aan de huidige manier van werken met thuiswerk, tijdelijke opdrachten en teambuildings. Zo vermijdt u discussies naar aanleiding van een arbeidsongeval én op de arbeidsmarkt onderscheidt u zich als werkgever.
arbeidsongevallen  
Wat dekt deze verzekering?

Pack Arbeidsongevallen+ omvat 9 interessante waarborgen voor uw bedrijf, uzelf en uw medewerkers.

Voor uw bedrijf

2 exclusieve waarborgen beschermen de belangen van uw onderneming:

 • financiële ondersteuning wanneer uw bedrijf voor een Belgische Arbeidsrechtbank verschijnt omdat een werknemer een procedure tegen u indient wegens ontslag, discriminatie, enz.,
 • financiële ondersteuning om onrechtmatig absenteïsme te bestrijden, meer bepaald:
  • de volledige vergoeding van de controlearts die u aanstelt bij herhaaldelijke of langdurige afwezigheid van een van uw medewerkers,
  • tussenkomst in de kosten van de arbitrageprocedure wanneer uw medeweker niet akkoord gaat met de komst van de controlearts.

Voor uzelf

3 optionele waarborgen beschermen uzelf als bedrijfsleider en/of uw actieve vennoten en vergoeden:

 • de kosten om uw reis te annuleren of een vervroegde terugkeer uit het buitenland te organiseren om professionele redenen,
 • 112 euro per dag (geïndexeerd) wanneer u langer dan één maand tijdelijk arbeidsongeschikt bent: vanaf dag één en drie maanden lang.
 • een kapitaal van 56.308 euro (geïndexeerd) voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Voor uw werknemers 

4 waarborgen vermijden discussies na een arbeidsongeval en bieden extra bescherming voor:

 • de wettelijk samenwonende partner of de partner met wie uw werknemer een samenlevingscontract heeft.
 • werknemers die regelmatig thuiswerken,
 • werknemers die een tijdelijke opdracht uitvoeren in binnen- of buitenland,
 • werknemers die deelnemen aan een (sportieve) activiteit die uw bedrijf organiseert.
Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Ongevallendekking voor bedrijfsleider(s)

Pack Arbeidsongevallen+ beschermt in binnen- en buitenland bij ongevallen in uw beroeps- of privéleven en dit tot de leeftijd van 75 jaar. De enige voorwaarde is dat uw hoofdverblijfplaats in België is.

Thuiswerk

Werknemers die door de aard van hun functie of in het kader van telewerk werken van bij hen thuis zijn extra beschermd wanneer ze:

 • van bij hun thuis toegang hebben tot uw informaticasysteem,
 • thuis een ongeval hebben tijdens het telewerken.

Als uw werknemer tijdens de werkuren een ongeval heeft dat niets met zijn contract te maken heeft: als hij tijdens zijn werkuren in zijn tuin werkt, sport, poetst, etc. is hij uiteraard niet verzekerd.

Tijdelijke opdracht op verplaatsing

Tijdens een tijdelijke opdracht in binnen- of buitenland is uw werknemer gedurende maximaal 3 maanden extra beschermd. 

Bedrijfsevents

Uw medewerkers genieten een bijkomende bescherming bij ongevallen tijdens (sportieve) activiteiten van uw bedrijf en op hun weg van en naar dat evenement.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

arbeidsongevallen  
arbeidsongevallen  
Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Bij een ongeval

 1. Zorg er eerst en vooral voor dat u goed verzorgd wordt. Dat is het allerbelangrijkste.
 2. Meld het ongeval of het overlijden aan uw verzekeringsbemiddelaar.
 3. Bezorg hem medische attesten over uw arbeidsongeschiktheid

Uw verzekeringsadviseur en AG Insurance volgen uw dossier op de voet.  

Bij een geschil voor de rechtbank

Meld de dagvaarding aan uw verzekeringsadviseur en kies zelf uw advocaat.

Bij een reisannulering of vervroegde terugkeer

Organiseer uw vervroegde terugkeer zelf of contacteer ons zodat wij die kunnen organiseren.

Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

Voor uw onderneming

 • Boetes en dwangmaatregelen betaalt u zelf.
 • Absenteïsmecontroles buiten België.

Voor u 

 • Sporten zoals parachutespringen, zweefvliegen, ULM, deltavliegen, ballonvaren, benjispringen, paragliding en auto-, wieler-, winter-, gevechts- en verdedigingssportwedstrijden.
   
 • Ongevallen die te wijten zijn aan het feit dat de verzekerde dronken is of in een gelijkaardige toestand.

Voor uw medewerkers

 • Ongevallen zonder link met de arbeidsovereenkomst of het werk zelf, zelfs als ze tijdens de werkuren gebeuren. Meer bepaald: ongevallen tijdens culturele, sportieve, knutsel- of spelactiviteiten, tuinieren en het onderhoud van de woning.
   
 • Ongevallen die gebeuren buiten de periode dat de werknemer op tijdelijke missie is: als hij besluit om vóóraf of nadien een verlofperiode aan de missie te koppelen.

   
arbeidsongevallen  
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!