wijninckxbijdrage
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Definitieve regeling vanaf 2019

Vanaf 2019 treedt de definitieve regeling voor de betaling van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage in voege. U moet die bijdrage betalen als u een ‘hoog’ aanvullend pensioen opbouwt. De definitieve regeling neemt ook een VAPZ, een RIZIV-contract, een POZ en een intern gefinancierde pensioenbelofte mee in rekening.

Rechtspersonen en werkgevers moeten op aanvullende pensioenplannen voor loontrekkenden en zelfstandigen een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3 % betalen (de Wijninckx-bijdrage) als de bijdragen op jaarbasis een bepaald plafond overschrijden. In 2018 bedraagt dit plafond 32.472,96 euro.
Tot nu toe gold deze bijzondere bijdrage niet voor pensioenplannen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), RIZIV-contracten en intern gefinancierde pensioenbeloftes. Maar de definitieve regeling werd met 2 jaar uitgesteld en vanaf 2019 komt daar verandering in.
Verminderen

Definitieve regeling vanaf 2019

Vanaf 2019 moet de bijzondere bijdrage van 3 % betaald worden zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Deze drempel noemt men de ‘pensioendoelstelling’. Dit bedrag bedraagt momenteel 78.453,60 euro op jaarbasis.

Bij de berekening van de pensioendoelstelling tellen ook VAPZ-, RIVIV- en POZ-contracten mee, net als intern gefinancierde pensioenbeloftes. De bijdrage is verschuldigd op de volledige toename van de verworven reserve en dus niet alleen op het bedrag dat het plafond overschrijdt. Om de concrete bijdrage voor 2019 te berekenen, neemt men het verschil tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018.

Voor de premies betaald in 2018 (bijdragejaar 2019) gaat dan de definitieve regeling van start.

Verminderen

Hoe wordt de bijdrage berekend tot 1/1/2019? (bijvoorbeeld voor de premies betaald in 2017)

Voor zelfstandigen:
1. Men berekent de som van de vennootschapsbijdragen die per zelfstandige bedrijfsleider betaald werden voor de dekkingen Leven en Overlijden (in 2017 en exclusief taks).
2. Als de som groter is dan 32.472,96 euro, dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 % op het overschrijdend bedrag. Bijvoorbeeld: de som = 40.000 euro, dan is de heffing = 3 %*(40.000 euro - 32.472,96 euro).

Voor loontrekkenden:
1. Men berekent de som van de patronale en persoonlijke bijdragen die per aangeslotene betaald werden voor de dekkingen Leven en Overlijden (premies betaald in 2017 en exclusief taks).
2. Als de som groter is dan 32.472,96 euro, dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 % op het overschrijdend, bedrag maar beperkt ze zich tot het gedeelte van de patronale bijdrage. Bijvoorbeeld de som = 40.000 euro, 25.000 euro patronale bijdrage en 15.000 euro persoonlijke bijdrage. Dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 %*7527,04 = 225,81 euro.

Verminderen

Hoe wordt de bijdrage berekend vanaf 1/1/2019? (voor de premies betaald in 2018 en later)?

Voor zelfstandigen:
Men berekent de toename van de reserve in 2019 tegenover 2018 (Winstdeelname inbegrepen). Op dit bedrag wordt dan 3 % bijzondere socialezekerheidsbijdrage berekend.

Voor loontrekkenden:
Men berekent de toename van de reserve in 2019 tegenover 2018. Op dit bedrag wordt dan 3 % bijzondere socialezekerheidsbijdrage berekend.

Verminderen

Inning van de bijdrage: praktisch

​Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullend pensioenplan of een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is.

Is dat het geval, dan krijgt de rechtspersoon of vennootschap in de loop van de maand september een oproep om vóór 31 december de bijzondere socialezekerheidsbijdrage te betalen aan het RSZ (loontrekkenden) of het RSVZ (zelfstandigen).

Op de website van de Databank aanvullende pensioenen (DB2P) kunnen werkgevers en vennootschappen checken hoeveel hun Wijninckx-bijdrage bedraagt.


 


 

Verminderen