wijninckxbijdrage
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

 

Vanaf 2019 treedt de definitieve regeling voor de betaling van de bijzondere socialezekerheidsbijdrage in voege. Deze bijdrage wordt ook Wijninckx-bijdrage genoemd. U moet die bijdrage betalen als u een ‘hoog’ aanvullend pensioen opbouwt.​

Overgangsregeling tot en met 2018

Rechtspersonen en werkgevers moeten op aanvullende pensioenplannen voor loontrekkenden en zelfstandigen een bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 3 % betalen (de Wijninckx-bijdrage) als de bijdragen op jaarbasis een bepaald plafond oversc​​hrijden. In 2018 bedraagt dit plafond 32.472,96 euro.
In de overgangsregeling worden Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), RIZIV, POZ en intern gefinancierde pensioenbeloftes niet meegenomen. Vanaf 2019 komt daar verandering in.
Verminderen

Hoe wordt de bijdrage berekend tot 1/1/2019? (bijvoorbeeld voor de bijdrage 2018, en dus voor de premies betaald in 2017)

Voor zelfstandigen:

 • ​Men berekent de som van de vennootschapsbijdragen die per zelfstandige bedrijfsleider betaald werden voor de dekkingen Leven en Overlijden (betaalde premies in 2017 en exclusief taks).
 • ​Als de som groter is dan 32.472,96 euro, dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 % op het overschrijdend bedrag. Bijvoorbeeld: de som = 40.000 euro, dan is de heffing = 3 %*(40.000 euro - 32.472,96 euro) = 226 euro.

Voor loontrekkenden:

 • ​​Men berekent de som van de patronale en persoonlijke bijdragen die per aangeslotene betaald werden voor de dekkingen Leven en Overlijden (betaalde premies in 2017 en ​​exclusief taks).
 • ​Als de som groter is dan 32.472,96 euro, dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 % op het overschrijdend bedrag maar beperkt ze zich tot het gedeelte van de patronale bijdrage. Bijvoorbeeld de som = 40.000 euro, 25.000 euro patronale bijdrage en 15.000 euro persoonlijke bijdrage. Dan bedraagt de bijzondere socialezekerheidsbijdrage 3 %*7527,04 = 225,81 euro.  ​​
Verminderen

Definitieve regeling vanaf 2019

Vanaf 2019 moet de bijzondere bijdrage van 3 % betaald worden zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Dit maximum wettelijk pensioen noemt men de ‘pensioendoelstelling’, en bedraagt momenteel 78.453,60 euro op jaarbasis.

​Om de concrete Wijninckx-bijdrage voor 2019 te berekenen, neemt men het verschil tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018. Op dit bedrag wordt dan 3 % betaald. ​

Verminderen

Hoe wordt de bijdrage berekend vanaf 1/1/2019? (bijvoorbeeld voor de bijdrage 2019, en dus m.b.t. de evolutie van de reserves in 2018)

Voor zelfstandigen:
De bepaling van de Wijninckx-bijdrage gebeurt in 2 stappen:

 • Er moet eerst worden nagegaan of er overschrijding is.
  Voor de bepaling van het bedrag van het aanvullend pensioen moet voor bijdragejaar 2019 de som gemaakt worden van de reserves van elk aanvullend pensioen op 1 januari 2018. Dit   bedrag van de reserves wordt dan aan de hand van een omzettingscoëfficiënt geconverteerd naar een rente.
  Bij de berekening tellen ook VAPZ-, RIZIV- en POZ-contracten mee, net als intern gefinancierde pensioenbeloftes.
  Het wettelijk pensioen wordt volgens een bepaalde formule berekend.
  Als de som van het aanvullend en wettelijk pensioen de pensioendoelstelling overschrijdt, dan moet er een Wijninckx-bijdrage worden betaald. Is de som lager, dan is er geen bijdrage te betalen. 
 • Concrete berekening van de Wijninckx-bijdrage
  Men neemt het verschil tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018. De reserves op 1 januari 2018 worden gecorrigeerd voor de reeds uitgevoerde kapitalisatie​. Op het verschil van de reserves wordt dan 3 % betaald.​
 

Voor loontrekkenden:
Men gebruikt dezelfde berekeningswijze als voor de zelfstandigen, maar enkel de werkgeversbijdragen bij een groepsverzekering worden in rekening gebracht.​

Verminderen

Inning van de bijdrage: praktisch

​Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullend pensioenplan of een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is.

Is dat het geval, dan krijgt de rechtspersoon of vennootschap binnen de voorlopige regeling  in de loop van de maand september een oproep om vóór 31 december de bijzondere socialezekerheidsbijdrage te betalen aan het RSZ (loontrekkenden) of het RSVZ (zelfstandigen). Vanaf de definitieve regeling in 2019 zal de uitnodiging tot betaling in oktober verstuurd worden.

Op de website van de Databank aanvullende pensioenen (DB2P) kunnen werkgevers en vennootschappen checken hoeveel hun Wijninckx-bijdrage bedraagt: www.db2P.be​.


 


 

Verminderen