Individuele Pensioentoezegging (IPT) in tak 23
Beleg in beleggingsfondsen om via uw onderneming een aanvullend pensioen voor uzelf op te bouwen
 
Uw onderneming belegt voor uw pensioen

Het opgebouwde pensioenkapitaal komt u toe, ongeacht wat er met uw onderneming gebeurt.

U geniet een potentieel hoog rendement op de lange termijn

U belegt in beleggingsfondsen die overeenstemmen met uw beleggersprofiel, zonder kapitaalgarantie op de einddatum.

Het beheer van de beleggingsfondsen wordt aan specialisten toevertrouwd

AG Insurance hanteert een unieke aanpak: het multimanagement.

De risico’s die aan de fondsen verbonden zijn, kunnen getemperd worden door middel van een automatisch overdrachtmechanisme

U kan de impact van de volatiliteit van de beurzen beperken door de optie ‘automatisch overdrachtmechanisme’ te kiezen voor een beleggingsfonds van uw keuze.

Uw onderneming geniet een belangrijk fiscaal voordeel

Uw onderneming kan de premies fiscaal aftrekken als beroepskosten, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Bied uw gezin een financiële bescherming

In geval van arbeidsongeschiktheid of mocht u overlijden, kan u uw naasten en uzelf beschermen door aanvullende waarborgen te onderschrijven.

 Waarom is deze verzekering voor mij interessant?

Belegging die ten laste genomen wordt door uw onderneming voor uw aanvullend pensioen
Uw onderneming onderschrijft als verzekeringnemer de individuele pensioentoezegging (IPT) en betaalt de premies. Ze kan deze als beroepskosten aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Zo dient ze de limieten van de 80 %-regel in acht te nemen. Als bedrijfsleider bent u zowel de verzekerde als de begunstigde van het pensioenkapitaal.
 
Het beheer gebeurt door beleggingsspecialisten
De beleggingsfondsen die we beheren, zijn zelf uit zorgvuldig door verschillende gespecialiseerde fondsenbeheerders geselecteerde fondsen samengesteld. Het gaat om een multimanagementaanpak. Op het moment van onderschrijven, kan u maximaal 3 fondsen kiezen uit 8 beleggingsfondsen in functie van uw beleggersprofiel en uw risicobereidheid.
Verder op deze pagina kan u de risico’s terugvinden die verbonden zijn aan de IPT in tak 23.
 
Verminderen van de impact van de volatiliteit van de markten
U kunt de optie ‘automatisch overdracht​​mechanisme’ activeren voor een beleggingsfonds van uw keuze. Het gaat erom de impact van de volatiliteit van de beurzen te beperken door een automatische overdracht uit te voeren naar een minder risicovol fonds (het fonds AG Life Comfort) wanneer de eenheidswaarde onder een drempel (%) daalt die u hebt gekozen op het moment van het onderschrijven van dit mechanisme.
Dit mechanisme biedt ook de mogelijkheid automatisch de reserves te herbeleggen in het basisfonds wanneer de markten tekenen van herstel vertonen.
 
Fiscale optimalisatie
U kan uw IPT elk jaar fiscaal optimaliseren in functie van uw belastbare inkomsten en van de 80 %-regel. Door ofwel een periodieke premie, ofwel een eenmalige inhaalpremie te storten. Zo kan u de winst van een gegeven boekjaar verminderen.
 
Bijkomende garanties
Biedt uzelf en uw gezin een aanvullende bescherming door bijkomende waarborgen binnen uw IPT te onderschrijven. Zo kan u een dekking genieten in geval van overlijden of van arbeidsongeschiktheid.
 
Onroerend goed
U kan uw IPT in tak 23 gebruiken om een onroerend goed in de EER te kopen, te bouwen of te renoveren. Dit kan door middel van een inpandgeving of een krediet met wedersamenstelling.


EIP 23 question 2  
Wat is het potentieel rendement?

​Uw rendement hangt af van de prestaties van de geselecteerde fondsen. U vertrouwt uw kapitaal toe aan gerenommeerde beheerders die de financiële markten van nabij volgen en die onmiddellijk op beurstendensen kunnen reageren.

U kan maximaal 3 fondsen kiezen uit de volgende beleggingsproducten:
AG Life Stability
AG Life Balanced
AG Life Neutral Portfolio
AG Life Dynamic Portfolio
AG Life Growth
AG Life Equities World
AG Life Equities Euro
AG Life Sustainable Equities

Een mogelijk fonds van uw keuze is AG Life Sustainable Equities, een maatschappelijk verantwoord beleggingsfonds​.
 
U kan ervoor kiezen om de impact van de volatiliteit van de markten voor een fonds te beperken via een automatisch overdrachtmechanisme. Dit mechanisme is niet beschikbaar voor het fonds AG Life Stability. Meer informatie over het automatisch overdracht​mechanisme is hier​ terug te vinden.
 ​
Uw makelaar kan uw volledige portefeuille zien en u een helder advies geven in functie van uw beleggersprofiel en uw noden.
 
Meer informatie, met name over de huidige eenheidswaarde van de fondsen, is terug te vinden op de pagina die er speciaal aan gewijd is, alsook in de financiële media.
 
Om u te helpen een duidelijker beeld te krijgen van het beleggingsbeleid van de fondsen, kan u het beheerreglement ervan raadplegen.​​
Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing. Het biedt bepaalde fondsen met een focus op ecologische en sociale kenmerken aan. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader  van duurzame en verantwoorde beleggingen.  

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik hier.​


EIP 23 question 3  
EIP 23 question 4  
Waar en wanneer kan ik van mijn IPT in tak 23 genieten?

Het pensioenkapitaal van uw IPT wordt gestort op het moment waarop u uw wettelijk (vervroegd) pensioen opneemt. U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt of u beantwoordt aan de voorwaarden om uw pensioen op te nemen.

Het toegekende pensioenkapitaal geniet net zoals het kapitaal dat wordt gestort in geval van overlijden voor de einddatum, een voordelige fiscaliteit.
 
Kapitaal
• RIZIV-afhouding: 3,55 %
• Solidariteitsbijdrage: 2% (0 % - 2 %)
• Belasting: afzonderlijke belastingvoet
 
De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:
• 20 % als uw pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering)
• 18 % als uw pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering)
• 16,5 % als uw pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd
• 10 % als uw pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd wordt uitgekeerd of als u een volledige loopbaan hebt bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving
EN als u effectief professioneel actief bent gebleven tot deze leeftijd.
 
Bij overlijden:​
• 16,5%
• 10% als het pensioenkapitaal wordt uitgekeerd vanaf de wettelijke pensioenleeftijd
   ◦ OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan is bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving
   ◦ EN als u effectief professioneel actief bent gebleven tot deze leeftijd.
 
Winstdeelname
• RIZIV-afhouding: 3,55%
• Solidariteitsbijdrage: 2% (0% - 2%)
• Geen belasting
 
Kapitaal bij overlijden na een ongeval
Dit kapitaal wordt belast als een fictieve rente.
 
Rente in geval van arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als een vervangingsinkomen.

Alle informatie over de kosten, de taksen en de fiscaliteit van de IPT in tak 23 is terug te vinden in de algemene voorwaarden onderaan deze pagina.

Over welke opties beschik ik gedurende de looptijd van het contract?

  • U kan zelf het te storten bedrag kiezen. Wel is het belangrijk dat de 80 %-regel​ in acht wordt genomen, gelet op de fiscale aftrekbaarheid van de premies.
  • Om de loopbaanjaren uit het verleden te financieren, kan u, als u dit wenst, een inhaalpremie storten.
  • U hebt de keuze tussen een eenmalige premie (enkel voor de carrière in het verleden) of periodieke premies.
  • U hebt de keuze tussen 8 beleggingsfondsen in functie van uw beleggersprofiel. U kan kiezen voor een automatisch overdrachtmechanisme voor een van deze fondsen om de impact van de volatiliteit van de markt te verkleinen.
  • U kan aanvullende waarborgen onderschrijven om uw gezin financieel te beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dankzij de waarborg ‘premieterugbetaling’ zorgt u ervoor dat AG Insurance uw aanvullende pensioenpremies ten laste neemt in geval van tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een ongeval of een ziekte.EIP 23 question 5  
EIP 23 question 5  
Welke risico’s zijn verbonden aan de IPT in tak 23?

Risico op schommeling van de eenheidswaarde (marktrisico)
De eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt volledig en altijd gedragen door de verzekeringnemer. Bij elke afhouding of op het moment van vereffening van het contract is het dan ook mogelijk dat de eenheidswaarde hoger of lager is in vergelijking met de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringnemer moet er zich bijgevolg bewust van zijn dat hij mogelijk niet het volledige belegde bedrag zal recupereren.

Liquiditeitsrisico
In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden wordt de liquiditeit van de fondseenheden vertraagd of opgeschort.
 
Kredietrisico
De minimale terugbetaling van een deel van het nettobedrag op de eindvervaldag van het fonds wordt georganiseerd door middel van een EMTN (of een deposito) van de nettobedragen bij BNP Paribas Fortis nv. AG Insurance nv antwoordt niet op de eventuele wanbetaling van deze onderneming. Indien de afwikkelingsautoriteit, op basis van de wetgeving inzake herstel of afwikkeling van kredietinstellingen, zou vaststellen dat de bewaarder faalt of waarschijnlijk falende is, kan ze interne versterkingsmaatregelen (‘bail-in’) nemen die een impact hebben op de EMTN (of het deposito). Bijgevolg wordt de belegger blootgesteld aan het risico dat hij zijn kapitaal op de einddatum niet geheel of gedeeltelijk zal kunnen recupereren.
 
Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen
De fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico’s die variëren naargelang de doelstelling en het beleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Er bestaat altijd een risico dat de gerealiseerde beleggingen niet de verhoopte resultaten opleveren ondanks de expertise van de beheerders.
 
Risico verbonden aan het beschermingsmechanisme
Hoewel deze beschermingsmechanismen bedoeld zijn om de negatieve impact van de volatiliteit van de markten te verkleinen, is het mogelijk dat op bepaalde momenten gedurende de looptijd van het product de beschermingsmechanismen aanleiding geven tot een lager rendement in vergelijking met een belegging in het basisfonds waaraan geen enkel mechanisme gekoppeld is.
 
Faillissement van de verzekeraar
In geval van faillissement van de verzekeraar is het vermogen dat is opgebouwd door de activa van het fonds dat verbonden is aan het levensverzekeringscontract prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden van deze fondsen.​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!