pensioenverzekering, belastingen
Een vraag?
Contacteer onze partners!

Wat houd ik netto over van mijn tweedepijlerpensioenkapitaal?

 

Als zelfstandige bereidt u uw pensioen voor via een tweedepijlerpensioenplan (VAPZ, IPT, RIZIV of POZ). Op die manier bouwt u een aanvullend pensioenplan op. Maar wat zult u bij uitbetaling netto overhouden? Met welke belastingen moet u rekening houden?
Een aantal inhoudingen en belastingen zijn van toepassing voor alle tweedepijlerpensioenverzekeringen (dus zowel voor VAPZ, RIZIV, IPT, POZ als een groepsverzekering voor loontrekkenden). Andere belastingen zijn specifiek voor bepaalde pensioenplannen.

Van toepassing voor alle tweedepijlerpensioenkapitalen

​De pensioeninstelling houdt deze bedragen in op het moment van de verplichte uitbetaling van het pensioenkapitaal bij (vervroegde) pensionering:

KapitaalWinstdeling
RIZIV-bijdrage: 3,55 %RIZIV-bijdrage: 3,55 %
Solidariteitsbijdrage: 0-2 %Solidariteitsbijdrage: 0-2 %

Hoeveel solidariteitsbijdrage ingehouden wordt, hangt af van de grootte van het bruto pensioenkapitaal dat u opgebouwd hebt.

  • tot een pensioenkapitaal van 2.478,95 euro is er geen solidariteitsbijdrage;
  • voor een pensioenkapitaal tussen 2.478,95 en 24.789,35 euro wordt er een solidariteitsbijdrage van 1 % ingehouden;
  • voor een pensioenkapitaal van 24.789,35 euro of hoger geldt er een solidariteitsbijdrage
    van 2 %.

Als het om een uitkering bij overlijden gaat, zijn de RIZIV-bijdrage en de solidariteitsbijdrage enkel verschuldigd als de uitkering toekomt aan de overlevende echtgeno(o)t(e).

Verminderen

Van toepassing voor VAPZ en RIZIV

​Het kapitaal van deze pensioenverzekeringen wordt belast onder de vorm van een fictieve rente. Dat wil zeggen dat een bepaald percentage van het kapitaal wordt belast in de personenbelasting gedurende 10 of 13 jaar. Op de toegekende winstdelingen is er geen belasting verschuldigd.

Het percentage en de duur van de belasting hangt af van uw leeftijd op het moment dat u het pensioenkapitaal ontvangt. Als u overlijdt tijdens de periode van 10 jaar of 13 jaar dat u deze fictieve rente moet aangeven, stopt deze verplichting.

Leeftijd van de begunstigde op het moment van de uitkeringBelastbaar percentage van de uitkeringTermijn van aangifte
60 jaar3,50 %13 jaar
61 tot 62 jaar4,00 %
63 tot 64 jaar4,50 %
vanaf 65 jaar5,00 %10 jaar

Belangrijk:

Als u effectief actief blijft tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving (momenteel 45 jaar), wordt de fictieve rente berekend op 80 % van uw pensioenkapitaal in plaats van op het volledige bedrag.

Als u overlijdt vóór de uitbetaling van uw pensioenkapitaal, zal de begunstigde eveneens belast worden op een fictieve rente.

Verminderen

Van toepassing voor IPT

​Op het kapitaal van uw aanvullend pensioenkapitaal zijn een afzonderlijke belastingvoet en gemeentebelastingen verschuldigd. Op de winstdeling is er geen belasting. Deze belastingen worden ingehouden door de pensioeninstelling.

In principe bedraagt deze afzonderlijke belastingvoet 16,5 %. Er kan echter een hoger of een lager percentage van toepassing zijn afhankelijk van uw leeftijd op het moment dat u het pensioenkapitaal ontvangt en van hoelang u effectief actief gebleven bent.

LeeftijdBelastingvoet 
60 jaar20 % Bij wettelijke pensionering op dat moment 16,5 %
61 jaar18 % Bij wettelijke pensionering op dat moment: 16,5 %
62, 63 of 64 jaar16,5 % 
Wettelijke pensioenleeftijd of leeftijd waarop volledige loopbaan bereikt is16,5 % Als u effectief actief gebleven bent tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop volgens de geldende pensioenwetgeving een volledige loopbaan (momenteel 45 jaar) bereikt is: 10 %
Bij overlijden16,5 % Als de uitkering na de wettelijke pensioenleeftijd of na de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving (momenteel 45 jaar) gebeurt en de aangeslotene effectief actief gebleven is tot deze leeftijd: 10 %

Hoeveel gemeentebelastingen ingehouden worden, hangt af met de gemeente waarin u woont. Deze gemeentebelastingen worden verrekend bij de afrekening van uw belastingen voor het jaar waarin u het pensioenkapitaal hebt ontvangen.

Verminderen

Van toepassing voor POZ

Uw pensioenkapitaal is onderworpen aan de personenbelasting aan de afzonderlijke aanslag­voet van 10 % bij een vereffening bij leven vanaf de P-datum (= datum waarop u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan) of bij overlijden.

Uw eventuele winstdeling is vrijgesteld van deze belasting.

Verminderen

Van toepassing voor groepsverzekeringen voor loontrekkenden

​De belastingvoet is verschillend voor de werkgevers- en voor de werknemersbijdragen. 

Voor werkgeversbijdragen is dezelfde belastingvoet van toepassing als voor IPT.

LeeftijdBelastingvoet 
60 jaar20 % Bij wettelijke pensionering op dat moment: 16,5 %
61 jaar18 % Bij wettelijke pensionering op dat moment: 16,5 %
62, 63 of 64 jaar16,5 % 
Wettelijke pensioenleeftijd of leeftijd waarop volledige loopbaan bereikt is16,5 % Als u effectief actief gebleven bent tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop volgens de geldende pensioenwetgeving een volledige loopbaan (momenteel 45 jaar) bereikt is: 10 %

Bij overlijden voor het einde van het contract is er een belastingvoet van 16,5%. Deze daalt tot 10% als de uitkering van het pensioenkapitaal na de wettelijke pensioenleeftijd of na de leeftijd waarop voldaan is aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving (momenteel 45 jaar) gebeurt en de aangeslotene-overledene effectief actief is gebleven tot die leeftijd.

Voor werknemersbijdragen:

  • 16,5 % op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd wordt door bijdragen die u als werknemer deed vóór 1 januari 1993.
  • 10 % op het gedeelte van het kapitaal dat gevormd wordt door bijdragen die u als werknemer deed na 1 januari 1993.

Verminderen

Verminderen