Pension Invest Plan - RIZIV
Een aanvullend pensioen bijeen sparen via uw RIZIV-contract.
 
Extra pensioen betaald door het RIZIV

Als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige spaart u voor uw pensioen via uw RIZIV-toelage.

Zekerheid

De gestorte RIZIV-toelagen leveren u een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Solidariteit

U staat niet in de kou bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden of ernstige ziekte vóór zestig jaar.

Voordelige belasting op eindkapitaal

U krijgt hulp van onze medewerkers om de administratieve verplichtingen na te komen.

 Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

​De RIZIV-toelage die u als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige elk jaar kunt aanvragen, kunt u storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een aanvullend pensioen op.

10 % van de premie wordt bovendien gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:

 • een maandelijkse rente tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 1 jaar,  
 • extra sparen en een geboortegeschenk als u moeder wordt,
 • een jaarlijkse overlevingsrente voor uw nabestaanden als u overlijdt vóór uw zestigste,
 • een forfaitaire uitkering als u vóór uw zestigste ernstig ziek wordt.

U kunt daarnaast een deel van de reserve in uw RIZIV-contract gebruiken om vastgoed te financieren door een voorschot te nemen op het pensioenkapitaal. 

De administratie is eenvoudig. Want eenmaal u een Pension Invest Plan - RIZIV heeft, vragen wij uw toelage elk jaar opnieuw op tijd aan bij het RIZIV. Zo hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

pension invest plan RIZIV  
Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

​U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehouden  op de stortingen in uw RIZIV-contract.

Uw jaarlijkse RIZIV-toelage bedraagt:

BEROEPSACTIVITEITVOORWAARDERIZIV-TUSSENKOMST 2017RIZIV-TUSSENKOMST 2018RIZIV-TUSSENKOMST 2019
Tandarts2309,75 EUR2348,55 EUR2382,60 EUR*
Kinesist(1)
Min. 1500 prestaties of 36.000 EUR M-waarden

(2)
Min. 2300 prestaties of 55.200 EUR M-waarden

(3)
Min. 3000 prestaties of 72.000 EUR M-waarden

(1)​​
1444,04 EUR

 

 

(2)
1908,19 EUR

 

 
(3)
2552,86 EUR

(1)

1468,30 EUR*

 

 

(2)
1940,25 EUR*

 

 

(3)
2595,75 EUR*

ArtsVolledig geconventioneerd

Gedeeltelijk geconventioneerd

4790,23 EUR

2259,67 EUR

4870,71 EUR

2297,63 EUR

4941,34 EUR *

2330,95 EUR *

Apotheker(1)
Voltijds
(38 u/week)

(2)
Deeltijds
(van 28 tot 38 u/week)

(3)
Halftijds
(van 19 tot 28 u/week)

(1)
2917,71 EUR 

(2)
2188,28 EUR(3)
1458,86 EUR

(1)
2966,73 EUR*

(2)
2225,05 EUR*(3)
1483,37 EUR*

Logopedist

(1) 
Van 900 tot 1999 R-prestaties of van 15.750 tot 34.999 R-waarden

(2)
Van 2000 tot 4000 R-prestaties of van 35.000 tot 70.000 R-waarden

(3)
> 4000 R-prestaties of > 70.000 R-waarden

 (1)
1230,12 EUR*

 

 

(2)
2537,12 EUR*

 

 

 

(3)
Geen bijdrage

(1)
1250,79 EUR*

 

 

(2)
2579,74 EUR*

 

 


(3)
Geen bijdrage​


Zelfstandige verpleegkundige

Aantal terugbetaalde prestaties

(1)
< 33.000 EUR

(2)
33.000 - 150.000 EUR

(3)
> 150.000 EUR
(1)
Geen bijdrage


(2)
500 EUR


(3)
Geen bijdrage
(1)
Geen bijdrage


(2)
521,16 EUR*

(3)

Geen bijdrage​


* Deze bedragen moeten nog bevestigd worden door Koninklijk Besluit.


Bent u arts?

Vanaf dienstjaar 2017 gelden er voor u als arts nieuwe toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op een RIZIV-tussenkomst.

 • De voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit wordt nog getoetst aan 2 bijkomende voorwaarden:
  • U moet in het bijdragejaar 2017 geneeskundige verstrekkingen verlenen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
  • U moet gedurende het referentiejaar 2015 (voor de bijdrage 2017) voldoen aan een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen (=  de activiteitsdrempel). De activiteitsdrempels verschillen naargelang de specialisatie van de arts.
   Maar indien u op 01/01/2015 (het referentiejaar voor de bijdrage 2017) zich in één van onderstaande situaties bevindt, moet u niet aan de activiteitsdrempel voldoen:
   •  U deed stage als arts;
   •  U hebt minder dan 5 jaar een erkend RIZIV-nummer.
 • Startende artsen die vanaf 2017 voor de eerste keer toetreden tot het nationaal akkoord, hebben meteen recht op het volledige bedrag, onafhankelijk van de periode van toetreding. Als de startende arts echter niet beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie, dan is de RIZIV-bijdrage nog steeds prorata in functie van de periode van toetreding.

​Toetreding tot het nationaal akkoord / activiteitsdrempel ​Gewone activiteitsdrempel ​Verlaagde activiteitsdrempel
Volledige toetreding​Recht op volledige RIZIV-bijdrage​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage
​Gedeeltelijke toetreding​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage mits bijkomende voorwaarde​Geen recht op een RIZIV-bijdrage

Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering 

 • Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt slechts 80 % van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.
 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kunt een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een  aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal.

pension invest plan RIZIV  
pension invest plan RIZIV  
Welke keuzes heb ik?

 • U kunt vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een gewaarborgd inkomen.
 • U kunt uw RIZIV-contract probleemloos cumuleren met een VAPZ als u zelfstandige bent, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap), pensioensparen of langetermijnsparen.
 
 
 
 
Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten