RIZIV-contract
Een aanvullend pensioen bijeen sparen en extra bescherming genieten bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 
Extra pensioen betaald door het RIZIV

Als geconventioneerde dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige spaart u heel eenvoudig via uw RIZIV-toelage.

Zekerheid

De gestorte RIZIV-toelagen leveren een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Extra bescherming

U en uw gezin genieten financiële ondersteuning bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Solidariteit bij tegenslag

U staat niet in de kou bij arbeidsongeschiktheid, moederschap, overlijden of ernstige ziekte vóór zestig jaar.

MyRiziv

Uw ideale consultatietool.

 Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige kan u elk jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een comfortabel aanvullend pensioenkapitaal op. U kan bovendien kiezen om uw gezin extra te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 
10% van de premie wordt gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:
 
 • ​u krijgt na een eigenrisicotermijn van 3 maanden gedurende maximaal één jaar een maandelijkse rente, gelijk aan 4 maal de pensioenbijdrage op jaarbasis (max. 12.000 euro) wanneer u volledig arbeidsongeschikt wordt,
 • AG betaalt de bijdrage voor uw aanvullend pensioen door als u volledig arbeidsongeschikt bent, en dit na een eigenrisicotermijn van 1 jaar,
 • bij moederschap ontvangt u een bedrag gelijk aan 15% van de pensioenbijdrage per bevalling. Als mama ontvangt u ook een welkomstgeschenk van 100 euro voor elke pasgeborene,
 • uw nabestaanden krijgen een overlevingsrente als u vóór uw 60e overlijdt,en dit gedurende 10 jaar. De rente is afhankelijk van de leeftijd bij overlijden en het maximum bedraagt 20.000 euro per jaar
 • u ontvangt een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste pensioenbijdrage, als u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.​
Wilt u investeren in vastgoed (bouwen, verbouwen of aankopen), dan kan u hiervoor een gedeelte van de reserve van uw RIZIV-contract gebruiken door een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten te nemen. Het pensioenkapitaal kan ook in pand gegeven worden bij een krediet of dienen om het krediet weder samen te stellen. ​

Hoe verloopt de aanvraagprocedure van de RIZIV-bijdrage ?

De aanvraag van de RIZIV-bijdrage voor de geconventioneerde kinesitherapeuten, apothekers, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen voor het premiejaar 2019 zal al digitaal verlopen. Vanaf het premiejaar 2020 worden de digitale aanvraagprocedure en de timings dan voor alle beroepen hetzelfde.

Hieronder de procedure in chronologische volgorde :

  Uw verzekeringsmaatschappij stuurt de gegevens over uw contracten door naar het RIZIV.

 Daarna zal u via de MyRiziv-module uw contractgegevens kunnen raadplegen. U krijgt ook informatie als u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering).

 Als het nodig is, zal u via MyRiziv een actie moeten ondernemen. Als er bijvoorbeeld niet automatisch een actief contract wordt aangeduid, moet u aangeven op welk contract de bijdrage moet worden gestort. Het RIZIV kan u via MyRiziv ook extra informatie opvragen i.v.m. de berekening van de RIZIV-bijdrage. ​​​

 Als het RIZIV voor u contractgegevens heeft en u voldoet aan de voorwaarden voor het sociaal voordeel,dan zal het RIZIV in de loop van juli een automatische aanvraag voor de RIZIV-bijdrage aanmaken. Het RIZIV berekent dan ook het bedrag waarop u recht heeft.

 In de periode augustus-september zal u dan op MyRiziv uw RIZIV-bijdrage kunnen raadplegen.

​ Daarna stort het RIZIV de bijdrage op uw contract. Deze betaling zal steeds vóór 15 januari van het premiejaar + 2 gebeuren.

RIZIV  
Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. U kan de rentevoet hier raadplegen​Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehoudenop de stortingen in uw RIZIV-contract.

Uw jaarlijkse RIZIV-toelage bedraagt:

BEROEPSACTIVITEIT VOORWAARDE RIZIV-TUSSENK​OMST 2019
RIZIV-​TUSSENKOMST 2020
Tandarts​minimale activiteitsdrempel van 300 verstrekkingen/jaar vereist*
2.382,60 EUR
2.429,06 EUR
Kinesist(1)
Min. 1.500 prestaties of 36.000 EUR M-waarden

(2)
Min. 2.300 prestaties of 55.200 EUR M-waarden

(3)
Min. 3.000 prestaties of 72.000 EUR M-waarden
(1)
1.489,59 EUR(2)
1.968,38 EUR(3)
2.633,39 EUR


​(1)

1.518,64 EUR*


(2)
2.006,76 EUR*


(3)
2.684,74 EUR*ArtsVolledig geconventioneerd

Gedeeltelijk geconventioneerd

Volledige 
activiteit en volledige activiteitsdrempel*

Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 

Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel  
         
Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 

4941,34 EUR 

2.330,95 EUR​

5.037,70 EUR**2.376,40 EUR**


2.376,40 EUR**


Geen bijdrage

Apotheker(1)
Voltijds
(38 u/week)

(2)
Deeltijds
(van 28 tot 38 u/week)

(3)
Halftijds
(van 19 tot 28 u/week)
(1)
3.009,75 EUR


(2)
2.257,31 EUR


(3)
1.504,88 EUR
(1)
3.068,44 EUR*

(2)
2.301,32 EUR*

(3)
1.534,23 EUR*

Logopedist

(1) 
Van 900 tot 1.999 R-prestaties of van 15.750 tot 34.999 R-waarden

(2)
Van 2.000 tot 4.000 R-prestaties of van 35.000 tot 70.000 R-waarden

(3)
> 4.000 R-prestaties of > 70.000 R-waarden

(1)
1.268,93 EUR(2)
2.617,15 EUR(3)
Geen bijdrage 


​​

(1)

1.293,67 EUR*


​​(2)

2.668,18 EUR*

(3)
Geen bijdrage 


Zelfstandige verpleegkundige

Aantal terugbetaalde prestaties

(1)
< 33.000 EUR

(2)
33.000 - 150.000 EUR

(3)
> 150.000 EUR(1)
Geen bijdrage​

(2) 

 528,72 EUR

(3)
Geen bijdrage

(1)
Geen bijdrage 

(2)
539,03 EUR*

​(3)
Geen bijdrage 


Een arts of tandarts met een goedgekeurd stageplan of een arts of tandarts die minder dan 5 jaar over een RIZIV-nummer beschikt, moet de minimale activiteitsdrempel niet behalen.

*Deze bedragen zijn nog niet bevestigd door Koninklijk Besluit​

**Voor het premiejaar 2020, zullen artsen in opleiding (op 31/12/2020) een bijdrage van 1.250 EUR ontvangen bovenop hun reguliere bijdrage.Bent u arts?

Vanaf dienstjaar 2017 gelden er voor u als arts nieuwe toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op een RIZIV-tussenkomst.

 • De voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit wordt nog getoetst aan 2 bijkomende voorwaarden:
  • U moet in het bijdragejaar 2017 geneeskundige verstrekkingen verlenen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
  • U moet gedurende het referentiejaar 2015 (voor de bijdrage 2017) voldoen aan een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen (=  de activiteitsdrempel). De activiteitsdrempels verschillen naargelang de specialisatie van de arts.
   Maar als u zich op 01/01/2015 (het referentiejaar voor de bijdrage 2017) in één van onderstaande situaties bevindt, moet u niet aan de activiteitsdrempel voldoen:
   • U deed stage als arts;
   • U hebt minder dan 5 jaar een erkend RIZIV-nummer.
 • Startende artsen die vanaf 2017 voor de eerste keer toetreden tot het nationaal akkoord, hebben meteen recht op het volledige bedrag, onafhankelijk van de periode van toetreding. Als de startende arts echter niet beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie, dan is de RIZIV-bijdrage nog steeds prorata in functie van de periode van toetreding.

Toetreding tot het nationaal akkoord / activiteitsdrempelGewone activiteitsdrempel ​Verlaagde activiteitsdrempel
​Volledige toetreding​Recht op volledige RIZIV-bijdrage​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage
​Gedeeltelijke toetreding​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage mits bijkomende voorwaarde ​Geen recht op een RIZIV-bijdrage

Ons duurzaam investeringsbeleid.

Naast ​rendement speelt duurzaamheid een steeds grotere rol voor onze klanten bij de beleggingskeuzes die zij maken. De zogenoemde ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) kunnen ook een grote impact hebben op de prestaties en de risico's van beleggingen.

AG integreert daarom ESG-risicoscores systematisch bij de analyses die het maakt alvorens te beleggen in bepaalde bedrijven en sectoren. Bovendien sluit AG bepaalde controversiële sectoren uit.

Meer info over de duurzame beleggingsaanpak van AG vindt u in het algemeen kader op onze website.  ​

AG zet zelfs nog een stap verder in deze beleggingsoplossing met een focus op ecologische en sociale kenmerken. De verschillende strategieën die AG uitwerkte, kunt u nalezen in het bijzonder kader van duurzame en verantwoorde beleggingen.

Voor meer informatie over beleggingsformules met een doorgedreven aanpak van duurzaam en verantwoord beleggen, klik h​ier.​RIZIV  
RIZIV  
Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering

Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt slechts 80% van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2%) afgehouden.

 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kan een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. U kan er ook voor kiezen om op de einddatum van uw RIZIV-contract het opgebouwde kapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen (de zogenaamde wedersamenstelling). Daarnaast kan u het pensioenkapitaal van uw RIZIV-contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.​

Welke keuzes heb ik?

​U kan vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een aantal aanvullende waarborgen zoals:

 • een aanvullende overlijdensdekking,
 • een overlijdensdekking na ongeval,
 • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.

U kan ​uw RIZIV-contract  probleemloos cumuleren met een VAPZ, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap) of een POZ (als u geen vennootschap hebt), pensioensparen of langetermijnsparen.

RIZIV  
 
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!