Belastingaangifte 2020
Ontdek de bijbehorende producten

Belastingaangifte 2021: betaal minder belastingen

De oplossing? Pensioensparen!

Naarmate de zomer nadert, is het ook stilaan tijd voor uw belastingaangifte. Wist u dat u een aanvullend pensioen kan opbouwen en er vandaag al van kan genieten door minder belasting te moeten betalen? Ontdek hoe u dit jaar kan profiteren van een fiscaal voordeel dankzij pensioensparen! 

Belastingaangifte 2020

Verminderen

Pensioensparen: 25% tot 30% belastingvermindering

U betaalt een bedrag van 990 euro of minder: u geniet een belastingvermindering van 30%. Uw fiscaal voordeel bedraagt dan 297 euro als u kiest voor het maximumbedrag van 990 euro.

U betaalt een bedrag tussen 990 en 1.270 euro: u geniet een belastingvermindering van 25%. Als u 1.270 euro (het maximumbedrag) betaalt, bedraagt uw fiscaal voordeel 317,5 euro.

Voor een gezin kan dit fiscaal voordeel oplopen tot 635 euro per jaar, afhankelijk van uw professionele situatie en het bedrag van de betaalde premies! Genoeg om uzelf te trakteren op enkele etentjes, uw (klein)kinderen te verwennen, of waarom niet op citytrip te gaan?

Verminderen

Wat is de fiscale valkuil?

Omdat de belastingvermindering in 2021 30% bedraagt tot 990 euro en 25% daarboven, levert een storting tussen 991 euro en 1.188 euro dus een lager fiscaal voordeel op:

  • 297 euro als u kiest voor het eerste plafond van 990 euro
  • 317,5 euro als u kiest voor het tweede plafond van 1.270 euro
  • 297 euro als u 1.188 euro stort (= de fiscale valkuil)

Verminderen

Hoeveel kan uw tak 21-pensioenspaarcontract u opbrengen?

Als u kiest voor pensioensparen, geniet u niet alleen een belastingvermindering, maar ook een gewaarborgde rentevoet en een eventuele bonus,
de winstdeling*.

Bovendien komen de interesten die de jaarlijks betaalde premies opleveren, bij het spaargeld en dat levert op zijn beurt opnieuw interesten op.
Hoe vroeger u begint, hoe meer geld uw interesten opbrengen!  

*De verzekeraar is niet wettelijk of contractueel verplicht om te voorzien in een winstdeling. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan jaarlijks veranderen, afhankelijk van de economische conjunctuur en de beslissing van AG Insurance. 

Verminderen

Hoe vermeldt u uw pensioensparen in uw belastingaangifte?

AG regelt dat voor u! Elk jaar sturen we de fiche 281.60 naar de FOD Financiën, die dan de rubriek 1361 of 2361 invult (als u en uw echtgeno(o)t(e) een gezamenlijke aangifte invullen) en het formulier aan u terugbezorgt. Het is ook niet nodig om het plafond aan te geven waarvoor u hebt gekozen. Het enige wat u moet doen is de informatie in het vooraf ingevulde document bevestigen.

Hier zijn de termijnen voor 2021 voor het terugsturen van uw belastingaangifte:

  • Bent u van plan om uw aangifte zelf in te vullen? U hebt tot 30/06/2021 voor het papieren formulier en tot 15/07/2021 via Tax-on-web.
  • Doet u een beroep op uw boekhouder? U hebt tot 21/10/2021 de tijd om uw belastingaangifte in te vullen.

Begin mei ontvangt u uw vereenvoudigde belastingaangifte. Als u in 2020 koos voor Tax-on-web, ontvangt u geen papieren formulier meer en kan u uw aangifte direct online invullen.​

Verminderen

Hulp nodig?

​Dit jaar zijn de hulpsessies in de kantoren van de gemeenten en de FOD Financiën geannuleerd door het coronavirus.
U kan wel hulp krijgen via telefoon door te bellen naar het nummer op de enveloppe die u begin mei ontving.
U ontvangt daarna een document met de aangegeven gegevens. U ondertekent het en stuurt het terug met de post of bevestigt het online via Tax-on-web.

Verminderen

Hoeveel hebt u nodig om de kloof tussen uw salaris en uw wettelijke pensioen te overbruggen?

​In de meeste gevallen is het bedrag van het wettelijk pensioen niet voldoende om uw levensstandaard te behouden als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Daarom is het belangrijk om een aanvullend pensioen op te bouwen.

AG heeft een tool ontwikkeld om een schatting te maken van:

  • het bedrag van uw wettelijk pensioen;
  • hoeveel u vandaag moet sparen om de kloof tussen uw salaris en uw wettelijk pensioen te overbruggen.
Verminderen

​​

Een offerte aanvragen

Belasting in tak 21 en tak 23

In het jaar van uw 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het na uw 55e hebt afgesloten) betaalt u een anticipatieve heffing van 8%. Wil u het kapitaal recupereren voor het einde van het contract? Dat kan! Uw kapitaal wordt dan wel belast tegen 33% (+ gemeentebelastingen). Bij overlijden kunnen er successierechten verschuldigd zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant en kan achteraf worden gewijzigd.

Kosten

Instapkosten: 4%. Uitstapkosten: geen uitstapkosten op einddatum of in geval van overlijden van de verzekerde. De afkoopvergoeding bedraagt 5%, 0% voor de laatste 5 jaar. Beheerkosten die rechtstreeks op het contract worden toegepast: kosten die specifiek gekoppeld zijn aan de Top Multilife-fondsen in het kader van pensioensparen, en die automatisch worden aangerekend op de inventariswaarden. Afkoop-/overnamevergoeding: zie paragraaf Uitstapkosten. Kosten in verband met de overdracht tussen beleggingsfondsen (tak 23): de eerste overdracht van het jaar(*) naar een of meer fondsen is gratis. Vanaf de tweede overdracht van het jaar(*) naar een of meer fondsen bedragen de kosten 37,18 euro (per overdracht).

(*) Jaar: het lopende jaar wordt bepaald naargelang de datum van inwerkingtreding van het contract.

Risico in tak 23

Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico is altijd ten laste van de verzekeringsnemer. Bijgevolg, na alle afhoudingen of op het moment van uitbetaling van het contract, kan de eenheidswaarde zowel hoger als lager zijn dan de waarde op het moment van de premiebetaling. De verzekeringsnemer moet zich er dan ook van bewust zijn dat hij het geïnvesteerde bedrag mogelijk niet volledig zal recupereren.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden uitgesteld of opgeschort.

Risico's gelinkt aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren naargelang de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds in verschillende activaklassen en -stijlen beleggen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betreffende fonds. Aangezien het rendement niet is gewaarborgd, bestaat het risico altijd dat de uitgevoerde beleggingen, ondanks de expertise van de beheerders, niet de verwachte resultaten opleveren.

Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de levensverzekering, onderschreven door de verzekeringsnemer, maken deel uit van een bijzonder vermogen dat afzonderlijk beheerd wordt binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringsnemers en/of de begunstigden van het fonds.

Rendement in tak 23

Deze verzekering is gekoppeld aan beleggingsfondsen, waardoor het belegde bedrag in de tijd kan schommelen. Er is geen kapitaals- of rendementsgarantie en de verzekeringsmaatschappij kent geen winstdeling toe.  U kan de huidige waarde van deze fondsen bekijken op www.aginsurance.be.

Risico's in tak 21

Dit product is beschermd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Het Garantiefonds komt tussen als AG Insurance in gebreke blijft. Momenteel bedraagt de tussenkomst 100.000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen is alleen de eerste 100.000 euro gewaarborgd.

Duur: gekozen door de klant met een minimum van 10 jaar en de leeftijd op de einddatum moet minstens 65 jaar zijn.

Minimumpremie: elke premie moet ten minste 35 euro bedragen (inclusief belasting en instapkosten).

Informatie: alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, moet de belegger kennisnemen van de algemene voorwaarden, de financiële infofiche en het beheerreglement van het betrokken fonds of product. Al deze documenten zijn gratis beschikbaar bij uw tussenpersoon, op het hoofdkantoor of op de website: www.aginsurance.be

Klachten:

Voor vragen kan u in de eerste plaats contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Alle klachten over dit product kan u sturen naar AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer (customercomplaints@aginsurance.be - nummer 02 664 02 00), E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel. Als de door AG Insurance voorgestelde oplossing voor u niet volstaat, kan u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), de Meeussquare 35 in B-1000 Brussel, www.ombudsman.as.​