Pension Invest Plan langetermijnsparen
Pension Invest Plan van AG Insurance: een individuele levensverzekering (tak 21) die onderworpen is aan het Belgisch recht met een gewaarborgde rentevoet en belastingvermindering.
Rentevoet van 0,50 % in voege op 01/04/2020. Wijzigingen zijn steeds mogelijk. De rentevoet is gewaarborgd vanaf het moment dat de premie(s) op de rekening van AG Insurance staat (staan) en is gewaarborgd tijdens de resterende looptijd van het contract.
Gewaarborgde rentevoet


De rentevoet die van toepassing is op het ogenblik van de storting blijft gewaarborgd tot de einddatum van het contract. Een eventuele jaarlijkse winstdeling kan leiden tot een hoger rendement.

Zekerheid gegarandeerd


Langetermijnsparen, een gewaarborgd minimumrendement, geen beleggingen op de beurs: u beperkt de risico’s tot een minimum. Bovendien geniet u van de veiligheid van een tak 21-verzekering.

Voordelige fiscaliteit


U spaart voor uw pensioen en geniet jaarlijks een fiscaal voordeel van 30 % op elke storting.

Bescherming van uw naasten


U duidt de begunstigden van uw Pension Invest Plan binnen het wettelijk kader aan ingeval u zou overlijden vóór de einddatum. Er kunnen successierechten verschuldigd zijn.

Soepele spaarformule


U beslist zelf hoeveel en wanneer u spaart. U kunt uw spaarplan op ieder ogenblik aanpassen.

 


Wat is Pension Invest Plan langetermijnsparen?

Pension Invest Plan langetermijnsparen van AG Insurance is een individuele levensverzekering van tak 21 die is onderworpen aan het Belgisch recht. Het gaat om een product langetermijnsparen (min. 10 jaar), ideaal als u een aanvullend pensioenkapitaal wenst op te bouwen, de risico’s tot een minimum wenst te beperken en een fiscaal voordeel wenst te genieten.

Het bedrag dat u beslist te sparen hangt af van uw belastbare inkomen met een maximaal jaarlijks plafond van 2390 euro. Deze vermindering is ook van toepassing op de gemeentebelasting (bv. als de gemeentebelasting 7,5 % bedraagt, zou uw maximale winst in totaal 717 euro bedragen + 7,5 %, namelijk 770,78 euro). U ontvangt het gespaarde bedrag ten vroegste op uw 65e verjaardag.

Pension Invest Plan Pension Invest Plan, flexibel langetermijnsparen dat u een interessant gewaarborgd rendement biedt, in combinatie met een fiscaal voordeel.
Wat biedt Pension Invest Plan langetermijnsparen mij?
 • Gewaarborgde interestvoet
  -   Op het volledige gespaarde bedrag is een gewaarborgde rentevoet van toepassing.
      De ​ rentevoet die geldt op het ogenblik van de storting, is gewaarborgd tot het einde van 
      het contract.
  -   Momenteel bedraagt deze rentevoet 0,50 % en deze wordt toegepast op de nettostorting 
      (zonder instapkosten).​

 • Eventuele jaarlijkse winstdelingen
  Bij AG Insurance bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) 2,00 % in 2019. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*)   JaarGlobaal brutorendement
   2015
  2,65 %
   2016
  2,25 %
   2017
  2,15 %
   2018
  2,10 %
   2019
  2,00 %
  Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

  * Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​

 • Fiscaal voordeel 
  -   Op elke storting geniet u een fiscaal voordeel van 30 %.
  -   Het bedrag dat u jaarlijks spaart, hangt af van uw inkomen. U kunt het bedrag verlagen als
      u al andere fiscale voordelen geniet.
  -   Om het bedrag dat u kunt sparen te berekenen, kunt u onze tool langetermijnsparen​
      gebruiken.
  -   AG Insurance maakt het u gemakkelijk en stuurt u elk jaar het fiscaal attest van uw
      langetermijnsparen. U moet enkel het gestorte bedrag invullen op uw aangifte.

 • Soepele spaarformule
  -   U bepaalt het bedrag dat u wil sparen afhankelijk van uw belastbaar inkomen. Jaarlijks
      kunt u max. 2390 euro sparen.
  -   U kiest het ritme waarop u wil sparen: maandelijks of jaarlijks. Voor een minimumduur
      van 10 jaar.
  -   Bij tegenslag kunt u beslissen om een tijdje niet te sparen en later opnieuw te beginnen.

Welke bescherming biedt Pension Invest Plan langetermijnsparen mij?

Met Pension Invest Plan langetermijnsparen hebt u 2 zekerheden:

 • De zekerheid van de tak 21-verzekeringsproducten. AG Insurance moet zijn verbintenissen nakomen door over voldoende liquide middelen te beschikken.

 • De zekerheid gelinkt aan de bijkomende solvabiliteitsmarge in de vorm van een prudentieel kapitaal dat de wetgever oplegt aan alle verzekeraars.

Pension Invest Plan Pension Invest Plan, langetermijnsparen in alle veiligheid.
Pension Invest Plan Uw naasten zijn beschermd als u overlijdt vóór het einde van uw contract.
Welke overlijdensdekking biedt Pension Invest Plan langetermijnsparen mij?

U overlijdt vóór de einddatum van uw contract? Uw begunstigde(n) ontvang(t)(en) 100 % van de reserve van het contract (eventuele winstdelingen inbegrepen). Er kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Waarom zou ik maatschappelijk verantwoorde producten verkiezen?

U wilt op een veilige manier sparen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel genieten. Maar naast de louter financiële doelstellingen, wilt u dat uw geld gebruikt wordt om bedrijven te steunen die zich inzetten voor het milieu, de maatschappij en een goed bestuur. U wilt zin geven aan uw investering door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde producten. Kortom, elke euro gestort in een Pension Invest Plan, is een euro geïnvesteerd in duurzame projecten.

Meer specifiek houdt dit in dat de bij een Pension Invest Plan toegepaste investeringsstrategie de krachtlijnen, uiteengezet in het bijzonder kader​, respecteert.​

Voor meer informatie over spaarverzekeringen met een doorgedreven SRI-aanpak, klik hi​er

pension invest plan  
pension invest plan  
Met welke kosten moet ik rekening houden?
 • Instapkosten
  -   Maximaal 5 %.
  -   Degressief de laatste 5 jaar van het contract.

 • Uitstapkosten
  Geen, niet op einddatum van het contract en ook niet bij overlijden van de verzekerde.

 • Afkoopvergoeding
  -   Vóór de 60e verjaardag van de verzekerde: vergoeding van 5 % van de theoretische 
      afkoopwaarde.
  -   Na de 60e verjaardag van de verzekerde: geen vergoeding.

 • Geen beheerskosten


Voor meer informatie over de kosten van Pension Invest Plan in het kader van langetermijnsparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.


Met welke taksen moet ik rekening houden?

 • Premietaks
  Taks van 2 % op elke gestorte premie.

 • Taks op kapitaal
  -   Anticipatieve heffing van 10 %: wordt afgehouden op de leeftijd van 60 jaar of op de 10e 
      verjaardag van het contract als u na uw 55e het contract hebt afgesloten. Daarna wordt 
      uw kapitaal niet meer belast.
  -   Taks van 33 % in geval van afkoop vóór 60 jaar.
  -   Taks van 9,25 % op winstdelingen.


Voor meer info over de taksen en de fiscaliteit verbonden aan Pension Invest Plan langetermijnsparen, kunt u de financiële infofiche en de algemene voorwaarden raadplegen.pension invest plan  
pension invest plan  
Welke risico’s loop ik met Pension Invest Plan langetermijnsparen?

Dit contract wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking als AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsmaatschappij. Voor het eventuele resterende bedrag, is het de verzekeringsnemer die het risico draagt.

In geval van vervroegde afkoop van het kapitaal kunnen kosten worden aangerekend.


Is het mogelijk om meer te sparen?

​​In het kader van langetermijnsparen is het niet mogelijk om meer te sparen dan 2390 euro/jaar. Er bestaat wel een ander fiscaal kader dat extra belastingverminderingen kan opleveren. Surf naar onze pagina over pensioensparen voor meer info.

pension invest plan  
 
 

​​​

Consumentenbescherming & klachtenbeheer
Raadpleeg de wettelijke informatie over onze verzekeringen!
 • Hoe gaat AG om met mogelijke belangenconflicten?
 • Welke segmentatiecriteria past AG toe bij aanvaarding, omvang van de waarborg en premieberekening?
 • Wat zijn de juridische gegevens van AG en welk recht is van toepassing?
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het essentiële-informatiedocument, het document nuttige informatie, het beheersreglement en de algemene voorwaarden over het verzekeringsproduct alvorens het product te onderschrijven. Dit document is gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon.
   Algemene voorwaarden en contractuele documenten 
Heeft u een vraag?
Heeft u een vraag?
Contacteer één van onze gespecialiseerde partners om u te helpen.